NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 13

13:1 <0> hl <0995> Nbtw <0241> ynza <08085> hems <05869> ynye <07200> htar <03605> lk <02005> Nh (13:1)

13:2 <04480> Mkm <0595> ykna <05307> lpn <03808> al <0589> yna <01571> Mg <03045> ytedy <01847> Mktedk (13:2)

13:3 <02654> Upxa <0410> la <0413> la <03198> xkwhw <01696> rbda <07706> yds <0413> la <0589> yna <0199> Mlwa (13:3)

13:4 <03605> Mklk <0457> lla <07495> yapr <08267> rqs <02950> ylpj <0859> Mta <0199> Mlwaw (13:4)

13:5 <02451> hmkxl <0> Mkl <01961> yhtw <02790> Nwsyrxt <02790> srxh <05414> Nty <04310> ym (13:5)

13:6 <07181> wbysqh <08193> ytpv <07379> twbrw <08433> ytxkwt <04994> an <08085> wems (13:6)

13:7 <07423> hymr <01696> wrbdt <0> wlw <05766> hlwe <01696> wrbdt <0410> lalh (13:7)

13:8 <07378> Nwbyrt <0410> lal <0518> Ma <05375> Nwavt <06440> wynph (13:8)

13:9 <0> wb <02048> wltht <0376> swnab <02048> lthk <0518> Ma <0853> Mkta <02713> rqxy <03588> yk <02896> bwjh (13:9)

13:10 <05375> Nwavt <06440> Mynp <05643> rtob <0518> Ma <0853> Mkta <03198> xykwy <03198> xkwh (13:10)

13:11 <05921> Mkyle <05307> lpy <06343> wdxpw <0853> Mkta <01204> tebt <07613> wtav <03808> alh (13:11)

13:12 <01354> Mkybg <02563> rmx <01354> ybgl <0665> rpa <04911> ylsm <02146> Mkynrkz (13:12)

13:13 <04100> hm <05921> yle <05674> rbeyw <0589> yna <01696> hrbdaw <04480> ynmm <02790> wsyrxh (13:13)

13:14 <03709> ypkb <07760> Myva <05315> yspnw <08127> ynsb <01320> yrvb <05375> ava <04100> hm <05921> le (13:14)

13:15 <03198> xykwa <06440> wynp <0413> la <01870> ykrd <0389> Ka <03176> lxya <03808> *wl {al} <06991> ynljqy <02005> Nh (13:15)

13:16 <0935> awby <02611> Pnx <06440> wynpl <03808> al <03588> yk <03444> hewsyl <0> yl <01931> awh <01571> Mg (13:16)

13:17 <0241> Mkynzab <0262> ytwxaw <04405> ytlm <08085> ewms <08085> wems (13:17)

13:18 <06663> qdua <0589> yna <03588> yk <03045> ytedy <04941> jpsm <06186> ytkre <04994> an <02009> hnh (13:18)

13:19 <01478> ewgaw <02790> syrxa <06258> hte <03588> yk <05978> ydme <07378> byry <01931> awh <04310> ym (13:19)

13:20 <05641> rtoa <03808> al <06440> Kynpm <0227> za <05978> ydme <06213> vet <0410> la <08147> Myts <0389> Ka (13:20)

13:21 <01204> yntebt <0408> la <0367> Ktmaw <07368> qxrh <05921> ylem <03709> Kpk (13:21)

13:22 <07725> ynbyshw <01696> rbda <0176> wa <06030> hnea <0595> yknaw <07121> arqw (13:22)

13:23 <03045> yneydh <02403> ytajxw <06588> yesp <02403> twajxw <05771> twnwe <0> yl <04100> hmk (13:23)

13:24 <0> Kl <0341> bywal <02803> ynbsxtw <05641> rytot <06440> Kynp <04100> hml (13:24)

13:25 <07291> Pdrt <03002> sby <07179> sq <0853> taw <06206> Uwret <05086> Pdn <05929> hleh (13:25)

13:26 <05271> yrwen <05771> twnwe <03423> ynsyrwtw <04846> twrrm <05921> yle <03789> btkt <03588> yk (13:26)

13:27 <02707> hqxtt <07272> ylgr <08328> ysrs <05921> le <0734> ytwxra <03605> lk <08104> rwmstw <07272> ylgr <05465> dob <07760> Mvtw (13:27)

13:28 <06211> se <0398> wlka <0899> dgbk <01086> hlby <07538> bqrk <01931> awhw (13:28)

13:1 idou tauta ewraken mou o ofyalmov kai akhkoen mou to ouv

13:2 kai oida osa kai umeiv epistasye kai ouk asunetwterov eimi umwn

13:3 ou mhn de all egw prov kurion lalhsw elegxw de enantion autou ean boulhtai

13:4 umeiv de este iatroi adikoi kai iatai kakwn pantev

13:5 eih de umin kwfeusai kai apobhsetai umin eiv sofian

13:6 akousate elegcon stomatov mou krisin de ceilewn mou prosecete

13:7 poteron ouk enanti kuriou laleite enanti de autou fyeggesye dolon

13:8 h uposteleisye umeiv de autoi kritai genesye

13:9 kalon ge ean exicniash umav ei gar ta panta poiountev prosteyhsesye autw

13:10 ouyen htton elegxei umav ei de kai krufh proswpa yaumasete

13:11 poteron ouci deina autou strobhsei umav fobov de par autou epipeseitai umin

13:12 apobhsetai de umwn to agauriama isa spodw to de swma phlinon

13:13 kwfeusate ina lalhsw kai anapauswmai yumou

13:14 analabwn tav sarkav mou toiv odousin quchn de mou yhsw en ceiri

13:15 ean me ceirwshtai o dunasthv epei kai hrktai h mhn lalhsw kai elegxw enantion autou

13:16 kai touto moi apobhsetai eiv swthrian ou gar enantion autou dolov eiseleusetai

13:17 akousate akousate ta rhmata mou anaggelw gar umwn akouontwn

13:18 idou egw egguv eimi tou krimatov mou oida egw oti dikaiov anafanoumai

13:19 tiv gar estin o kriyhsomenov moi oti nun kwfeusw kai ekleiqw

13:20 duein de moi crhsh tote apo tou proswpou sou ou krubhsomai

13:21 thn ceira ap emou apecou kai o fobov sou mh me kataplhssetw

13:22 eita kaleseiv egw de soi upakousomai h lalhseiv egw de soi dwsw antapokrisin

13:23 posai eisin ai amartiai mou kai ai anomiai mou didaxon me tinev eisin

13:24 dia ti ap emou krupth hghsai de me upenantion soi

13:25 h wv fullon kinoumenon upo anemou eulabhyhsh h wv cortw feromenw upo pneumatov antikeisai moi

13:26 oti kategraqav kat emou kaka perieyhkav de moi neothtov amartiav

13:27 eyou de mou ton poda en kwlumati efulaxav de mou panta ta erga eiv de rizav twn podwn mou afikou

13:28 o palaioutai isa askw h wsper imation shtobrwtonTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org