NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Job 1

1:1 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> aryw <03477> rsyw <08535> Mt <01931> awhh <0376> syah <01961> hyhw <08034> wms <0347> bwya <05780> Uwe <0776> Urab <01961> hyh <0376> sya (1:1)

1:2 <01323> twnb <07969> swlsw <01121> Mynb <07651> hebs <0> wl <03205> wdlwyw (1:2)

1:3 <06924> Mdq <01121> ynb <03605> lkm <01419> lwdg <01931> awhh <0376> syah <01961> yhyw <03966> dam <07227> hbr <05657> hdbew <0860> twnwta <03967> twam <02568> smxw <01241> rqb <06776> dmu <03967> twam <02568> smxw <01581> Mylmg <0505> ypla <07969> tslsw <06629> Nau <0505> ypla <07651> tebs <04735> whnqm <01961> yhyw (1:3)

1:4 <05973> Mhme <08354> twtslw <0398> lkal <0269> *Mhytwyxa {Mhytyxa} <07969> tslsl <07121> warqw <07971> wxlsw <03117> wmwy <0376> sya <01004> tyb <04960> htsm <06213> wvew <01121> wynb <01980> wklhw (1:4)

1:5 P <03117> Mymyh <03605> lk <0347> bwya <06213> hvey <03602> hkk <03824> Mbblb <0430> Myhla <01288> wkrbw <01121> ynb <02398> wajx <0194> ylwa <0347> bwya <0559> rma <03588> yk <03605> Mlk <04557> rpom <05930> twle <05927> hlehw <01242> rqbb <07925> Mykshw <06942> Msdqyw <0347> bwya <07971> xlsyw <04960> htsmh <03117> ymy <05362> wpyqh <03588> yk <01961> yhyw (1:5)

1:6 <08432> Mkwtb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw (1:6)

1:7 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jwsm <0559> rmayw <03069> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <0370> Nyam <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw (1:7)

1:8 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <05921> le <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (1:8)

1:9 <0430> Myhla <0347> bwya <03372> ary <02600> Mnxh <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw (1:9)

1:10 <0776> Urab <06555> Urp <04735> whnqmw <01288> tkrb <03027> wydy <04639> hvem <05439> bybom <0> wl <0834> rsa <03605> lk <01157> debw <01004> wtyb <01157> debw <01157> wdeb <07753> tkv <0859> *hta {ta} <03808> alh (1:10)

1:11 <01288> Kkrby <06440> Kynp <05921> le <03808> al <0518> Ma <0> wl <0834> rsa <03605> lkb <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwaw (1:11)

1:12 <03068> hwhy <06440> ynp <05973> Mem <07854> Njvh <03318> auyw <03027> Kdy <07971> xlst <0408> la <0413> wyla <07535> qr <03027> Kdyb <0> wl <0834> rsa <03605> lk <02009> hnh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (1:12)

1:13 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> wytnbw <01121> wynbw <03117> Mwyh <01961> yhyw (1:13)

1:14 <03027> Mhydy <05921> le <07462> twer <0860> twntahw <02790> twsrx <01961> wyh <01241> rqbh <0559> rmayw <0347> bwya <0413> la <0935> ab <04397> Kalmw (1:14)

1:15 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mxqtw <07614> abs <05307> lptw (1:15)

1:16 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <0398> Mlkatw <05288> Myrenbw <06629> Naub <01197> rebtw <08064> Mymsh <04480> Nm <05307> hlpn <0430> Myhla <0784> sa <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe (1:16)

1:17 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <05288> Myrenh <0853> taw <03947> Mwxqyw <01581> Mylmgh <05921> le <06584> wjspyw <07218> Mysar <07969> hsls <07760> wmv <03778> Mydvk <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05750> dwe (1:17)

1:18 <01060> rwkbh <0251> Mhyxa <01004> tybb <03196> Nyy <08354> Mytsw <0398> Mylka <01323> Kytwnbw <01121> Kynb <0559> rmayw <0935> ab <02088> hzw <01696> rbdm <02088> hz <05704> de (1:18)

1:19 <0> Kl <05046> dyghl <0905> ydbl <0589> yna <07535> qr <04422> hjlmaw <04191> wtwmyw <05288> Myrenh <05921> le <05307> lpyw <01004> tybh <06438> twnp <0702> ebrab <05060> egyw <04057> rbdmh <05676> rbem <0935> hab <01419> hlwdg <07307> xwr <02009> hnhw (1:19)

1:20 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <07218> wsar <0853> ta <01494> zgyw <04598> wlem <0853> ta <07167> erqyw <0347> bwya <06965> Mqyw (1:20)

1:21 <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy <03947> xql <03068> hwhyw <05414> Ntn <03068> hwhy <08033> hms <07725> bwsa <06174> Mrew <0517> yma <0990> Njbm <03318> *ytauy {ytuy} <06174> Mre <0559> rmayw (1:21)

1:22 P <0430> Myhlal <08604> hlpt <05414> Ntn <03808> alw <0347> bwya <02398> ajx <03808> al <02063> taz <03605> lkb (1:22)

1:1 anyrwpov tiv hn en cwra th ausitidi w onoma iwb kai hn o anyrwpov ekeinov alhyinov amemptov dikaiov yeosebhv apecomenov apo pantov ponhrou pragmatov

1:2 egenonto de autw uioi epta kai yugaterev treiv

1:3 kai hn ta kthnh autou probata eptakiscilia kamhloi trisciliai zeugh bown pentakosia onoi yhleiai nomadev pentakosiai kai uphresia pollh sfodra kai erga megala hn autw epi thv ghv kai hn o anyrwpov ekeinov eugenhv twn af hliou anatolwn

1:4 sumporeuomenoi de oi uioi autou prov allhlouv epoiousan poton kay ekasthn hmeran sumparalambanontev ama kai tav treiv adelfav autwn esyiein kai pinein met autwn

1:5 kai wv an sunetelesyhsan ai hmerai tou potou apestellen iwb kai ekayarizen autouv anistamenov to prwi kai proseferen peri autwn yusiav kata ton ariymon autwn kai moscon ena peri amartiav peri twn qucwn autwn elegen gar iwb mhpote oi uioi mou en th dianoia autwn kaka enenohsan prov yeon outwv oun epoiei iwb pasav tav hmerav

1:6 kai wv egeneto h hmera auth kai idou hlyon oi aggeloi tou yeou parasthnai enwpion tou kuriou kai o diabolov hlyen met autwn

1:7 kai eipen o kuriov tw diabolw poyen paragegonav kai apokriyeiv o diabolov tw kuriw eipen perielywn thn ghn kai emperipathsav thn up ouranon pareimi

1:8 kai eipen autw o kuriov prosescev th dianoia sou kata tou paidov mou iwb oti ouk estin kat auton twn epi thv ghv anyrwpov amemptov alhyinov yeosebhv apecomenov apo pantov ponhrou pragmatov

1:9 apekriyh de o diabolov kai eipen enantion tou kuriou mh dwrean sebetai iwb ton yeon

1:10 ou su periefraxav ta exw autou kai ta esw thv oikiav autou kai ta exw pantwn twn ontwn autw kuklw ta erga twn ceirwn autou euloghsav kai ta kthnh autou polla epoihsav epi thv ghv

1:11 alla aposteilon thn ceira sou kai aqai pantwn wn ecei ei mhn eiv proswpon se euloghsei

1:12 tote eipen o kuriov tw diabolw idou panta osa estin autw didwmi en th ceiri sou alla autou mh aqh kai exhlyen o diabolov para tou kuriou

1:13 kai hn wv h hmera auth oi uioi iwb kai ai yugaterev autou epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou presbuterou

1:14 kai idou aggelov hlyen prov iwb kai eipen autw ta zeugh twn bown hrotria kai ai yhleiai onoi eboskonto ecomenai autwn

1:15 kai elyontev oi aicmalwteuontev hcmalwteusan autav kai touv paidav apekteinan en macairaiv swyeiv de egw monov hlyon tou apaggeilai soi

1:16 eti toutou lalountov hlyen eterov aggelov kai eipen prov iwb pur epesen ek tou ouranou kai katekausen ta probata kai touv poimenav katefagen omoiwv kai swyeiv egw monov hlyon tou apaggeilai soi

1:17 eti toutou lalountov hlyen eterov aggelov kai eipen prov iwb oi ippeiv epoihsan hmin kefalav treiv kai ekuklwsan tav kamhlouv kai hcmalwteusan autav kai touv paidav apekteinan en macairaiv eswyhn de egw monov kai hlyon tou apaggeilai soi

1:18 eti toutou lalountov allov aggelov ercetai legwn tw iwb twn uiwn sou kai twn yugaterwn sou esyiontwn kai pinontwn para tw adelfw autwn tw presbuterw

1:19 exaifnhv pneuma mega ephlyen ek thv erhmou kai hqato twn tessarwn gwniwn thv oikiav kai epesen h oikia epi ta paidia sou kai eteleuthsan eswyhn de egw monov kai hlyon tou apaggeilai soi

1:20 outwv anastav iwb dierrhxen ta imatia autou kai ekeirato thn komhn thv kefalhv autou kai peswn camai prosekunhsen kai eipen

1:21 autov gumnov exhlyon ek koiliav mhtrov mou gumnov kai apeleusomai ekei o kuriov edwken o kuriov afeilato wv tw kuriw edoxen outwv kai egeneto eih to onoma kuriou euloghmenon

1:22 en toutoiv pasin toiv sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb enantion tou kuriou kai ouk edwken afrosunhn tw yewTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org