NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 46

46:1 <01471> Mywgh <05921> le <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <0834> rsa (46:1)

46:2 <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhyl <07243> tyeybrh <08141> tnsb <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <05221> hkh <0834> rsa <03751> smkrkb <06578> trp <05104> rhn <05921> le <01961> hyh <0834> rsa <04714> Myrum <04428> Klm <06549> wkn <0> herp <02428> lyx <05921> le <04714> Myruml (46:2)

46:3 <04421> hmxlml <05066> wsgw <06793> hnuw <04043> Ngm <06186> wkre (46:3)

46:4 <05630> tnyroh <03847> wsbl <07420> Myxmrh <04838> wqrm <03553> Myebwkb <03320> wbuythw <06571> Mysrph <05927> wlew <05483> Myowoh <0631> wroa (46:4)

46:5 <03068> hwhy <05002> Man <05439> bybom <04032> rwgm <06437> wnph <03808> alw <05127> won <04498> ownmw <03807> wtky <01368> Mhyrwbgw <0268> rwxa <05472> Mygon <02844> Mytx <01992> hmh <07200> ytyar <04069> ewdm (46:5)

46:6 <05307> wlpnw <03782> wlsk <06578> trp <05104> rhn <03027> dy <05921> le <06828> hnwpu <01368> rwbgh <04422> jlmy <0408> law <07031> lqh <05127> owny <0408> la (46:6)

46:7 <04325> wymym <01607> wsegty <05104> twrhnk <05927> hley <02975> rayk <02088> hz <04310> ym (46:7)

46:8 <0> hb <03427> ybsyw <05892> rye <06> hdyba <0776> Ura <03680> hoka <05927> hlea <0559> rmayw <04325> Mym <01607> wsegty <05104> twrhnkw <05927> hley <02975> rayk <04714> Myrum (46:8)

46:9 <07198> tsq <01869> ykrd <08610> yvpt <03866> Mydwlw <04043> Ngm <08610> yvpt <06316> jwpw <03568> swk <01368> Myrwbgh <03318> wauyw <07393> bkrh <01984> wllhthw <05483> Myowoh <05927> wle (46:9)

46:10 <06578> trp <05104> rhn <0413> la <06828> Nwpu <0776> Urab <06635> twabu <03069> hwhy <0136> yndal <02077> xbz <03588> yk <01818> Mmdm <07301> htwrw <07646> hebvw <02719> brx <0398> hlkaw <06862> wyrum <05358> Mqnhl <05360> hmqn <03117> Mwy <06635> twabu <03069> hwhy <0136> yndal <01931> awhh <03117> Mwyhw (46:10)

46:11 <0> Kl <0369> Nya <08585> hlet <07499> twapr <07235> *tybrh {ytybrh} <07723> awsl <04714> Myrum <01323> tb <01330> tlwtb <06875> yru <03947> yxqw <01568> delg <05927> yle (46:11)

46:12 P <08147> Mhyns <05307> wlpn <03162> wydxy <03782> wlsk <01368> rwbgb <01368> rwbg <03588> yk <0776> Urah <04390> halm <06682> Ktxwuw <07036> Knwlq <01471> Mywg <08085> wems (46:12)

46:13 <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05221> twkhl <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0935> awbl <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh (46:13)

46:14 <05439> Kybybo <02719> brx <0398> hlka <03588> yk <0> Kl <03559> Nkhw <03320> buyth <0559> wrma <08471> oxnpxtbw <05297> Pnb <08085> weymshw <04024> lwdgmb <08085> weymshw <04714> Myrumb <05046> wdygh (46:14)

46:15 <01920> wpdh <03068> hwhy <03588> yk <05975> dme <03808> al <047> Kyryba <05502> Pxon <04069> ewdm (46:15)

46:16 <03238> hnwyh <02719> brx <06440> ynpm <04138> wntdlwm <0776> Ura <0413> law <05971> wnme <0413> la <07725> hbsnw <06965> hmwq <0559> wrmayw <07453> wher <0413> la <0376> sya <05307> lpn <01571> Mg <03782> lswk <07235> hbrh (46:16)

46:17 <04150> dewmh <05674> rybeh <07588> Nwas <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <08033> Ms <07121> warq (46:17)

46:18 <0935> awby <03220> Myb <03760> lmrkkw <02022> Myrhb <08396> rwbtk <03588> yk <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klmh <05002> Man <0589> yna <02416> yx (46:18)

46:19 o <03427> bswy <0369> Nyam <03341> htunw <01961> hyht <08047> hmsl <05297> Pn <03588> yk <04714> Myrum <01323> tb <03427> tbswy <0> Kl <06213> yve <01473> hlwg <03627> ylk (46:19)

46:20 <0935> ab <0935> ab <06828> Nwpum <07171> Urq <04714> Myrum <03304> hyp <0> hpy <05697> hlge (46:20)

46:21 <06486> Mtdqp <06256> te <05921> Mhyle <0935> ab <0343> Mdya <03117> Mwy <03588> yk <05975> wdme <03808> al <03162> wydxy <05127> won <06437> wnph <01992> hmh <01571> Mg <03588> yk <04770> qbrm <05695> ylgek <07130> hbrqb <07916> hyrkv <01571> Mg (46:21)

46:22 <06086> Myue <02404> ybjxk <0> hl <0935> wab <07134> twmdrqbw <01980> wkly <02428> lyxb <03588> yk <01980> Kly <05175> sxnk <06963> hlwq (46:22)

46:23 <04557> rpom <01992> Mhl <0369> Nyaw <0697> hbram <07231> wbr <03588> yk <02713> rqxy <03808> al <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <03293> hrey <03772> wtrk (46:23)

46:24 <06828> Nwpu <05971> Me <03027> dyb <05414> hntn <04714> Myrum <01323> tb <03001> hsybh (46:24)

46:25 <0> wb <0982> Myxjbh <05921> lew <06547> herp <05921> lew <04428> hyklm <05921> lew <0430> hyhla <05921> lew <04714> Myrum <05921> lew <06547> herp <05921> lew <04996> anm <0527> Nwma <0413> la <06485> dqwp <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma (46:25)

46:26 o <03068> hwhy <05002> Man <06924> Mdq <03117> ymyk <07931> Nkst <03651> Nk <0310> yrxaw <05650> wydbe <03027> dybw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dybw <05315> Mspn <01245> ysqbm <03027> dyb <05414> Myttnw (46:26)

46:27 o <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07599> Nnasw <08252> jqsw <03290> bwqey <07725> bsw <07628> Mybs <0776> Uram <02233> Kerz <0853> taw <07350> qwxrm <03467> Keswm <02005> ynnh <03588> yk <03478> larvy <02865> txt <0408> law <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> htaw (46:27)

46:28 o <05352> Kqna <03808> al <05352> hqnw <04941> jpsml <03256> Kytroyw <03617> hlk <06213> hvea <03808> al <0853> Ktaw <08033> hms <05080> Kytxdh <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkb <03617> hlk <06213> hvea <03588> yk <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqey <05650> ydbe <03372> aryt <0408> la <0859> hta (46:28)

46:1

46:2 (26:2) th aiguptw epi dunamin faraw necaw basilewv aiguptou ov hn epi tw potamw eufrath en carcamiv on epataxe naboucodonosor basileuv babulwnov en tw etei tw tetartw iwakim basilewv iouda

46:3 (26:3) analabete opla kai aspidav kai prosagagete eiv polemon

46:4 (26:4) episaxate touv ippouv epibhte oi ippeiv kai katasthte en taiv perikefalaiaiv umwn probalete ta dorata kai endusasye touv ywrakav umwn

46:5 (26:5) ti oti autoi ptoountai kai apocwrousin opisw dioti oi iscuroi autwn kophsontai fugh efugon kai ouk anestreqan periecomenoi kukloyen legei kuriov

46:6 (26:6) mh feugetw o koufov kai mh anaswzesyw o iscurov epi borran ta para ton eufrathn hsyenhsan peptwkasin

46:7 (26:7) tiv outov wv potamov anabhsetai kai wv potamoi kumainousin udwr

46:8 (26:8) udata aiguptou wsei potamov anabhsetai kai eipen anabhsomai kai katakaluqw ghn kai apolw katoikountav en auth

46:9 (26:9) epibhte epi touv ippouv paraskeuasate ta armata exelyate oi machtai aiyiopwn kai libuev kaywplismenoi oploiv kai ludoi anabhte enteinate toxon

46:10 (26:10) kai h hmera ekeinh kuriw tw yew hmwn hmera ekdikhsewv tou ekdikhsai touv ecyrouv autou kai katafagetai h macaira kuriou kai emplhsyhsetai kai meyusyhsetai apo tou aimatov autwn oti yusia tw kuriw sabawy apo ghv borra epi potamw eufrath

46:11 (26:11) anabhyi galaad kai labe rhtinhn th paryenw yugatri aiguptou eiv kenon eplhyunav iamata sou wfeleia ouk estin soi

46:12 (26:12) hkousan eynh fwnhn sou kai thv kraughv sou eplhsyh h gh oti machthv prov machthn hsyenhsen epi to auto epesan amfoteroi

46:13 (26:13) a elalhsen kuriov en ceiri ieremiou tou elyein naboucodonosor ton basilea babulwnov tou koqai thn ghn aiguptou

46:14 (26:14) anaggeilate eiv magdwlon kai paraggeilate eiv memfin eipate episthyi kai etoimason oti katefagen macaira thn smilaka sou

46:15 (26:15) dia ti efugen o apiv o moscov o eklektov sou ouk emeinen oti kuriov parelusen auton

46:16 (26:16) kai to plhyov sou hsyenhsen kai epesen kai ekastov prov ton plhsion autou elalei anastwmen kai anastreqwmen prov ton laon hmwn eiv thn patrida hmwn apo proswpou macairav ellhnikhv

46:17 (26:17) kalesate to onoma faraw necaw basilewv aiguptou sawnesbiemwhd

46:18 (26:18) zw egw legei kuriov o yeov oti wv to itaburion en toiv oresin kai wv o karmhlov en th yalassh hxei

46:19 (26:19) skeuh apoikismou poihson seauth katoikousa yugater aiguptou oti memfiv eiv afanismon estai kai klhyhsetai ouai dia to mh uparcein katoikountav en auth

46:20 (26:20) damaliv kekallwpismenh aiguptov apospasma apo borra hlyen ep authn

46:21 (26:21) kai oi misywtoi authv en auth wsper moscoi siteutoi trefomenoi en auth dioti kai autoi apestrafhsan kai efugon omoyumadon ouk esthsan oti hmera apwleiav hlyen ep autouv kai kairov ekdikhsewv autwn

46:22 (26:22) fwnh wv ofewv surizontov oti en ammw poreusontai en axinaiv hxousin ep authn wv koptontev xula

46:23 (26:23) ekkoqousin ton drumon authv legei kuriov o yeov oti ou mh eikasyh oti plhyunei uper akrida kai ouk estin autoiv ariymov

46:24 (26:24) kathscunyh yugathr aiguptou paredoyh eiv ceirav laou apo borra

46:25 (26:25) idou egw ekdikw ton amwn ton uion authv epi faraw kai epi touv pepoiyotav ep autw

46:26

46:27 (26:27) su de mh fobhyhv doulov mou iakwb mhde ptohyhv israhl dioti idou egw swzwn se makroyen kai to sperma sou ek thv aicmalwsiav autwn kai anastreqei iakwb kai hsucasei kai upnwsei kai ouk estai o parenoclwn auton

46:28 (26:28) mh fobou paiv mou iakwb legei kuriov oti meta sou egw eimi oti poihsw sunteleian en panti eynei eiv ouv exwsa se ekei se de ou mh poihsw eklipein kai paideusw se eiv krima kai aywon ouk aywwsw seTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org