NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 43

43:1 o <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <0413> Mhyla <0430> Mhyhla <03068> hwhy <07971> wxls <0834> rsa <0430> Mhyhla <03068> hwhy <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <05971> Meh <03605> lk <0413> la <01696> rbdl <03414> whymry <03615> twlkk <01961> yhyw (43:1)

43:2 <08033> Ms <01481> rwgl <04714> Myrum <0935> wabt <03808> al <0559> rmal <0430> wnyhla <03068> hwhy <07971> Kxls <03808> al <01696> rbdm <0859> hta <08267> rqs <03414> whymry <0413> la <0559> Myrma <02086> Mydzh <0376> Mysnah <03605> lkw <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwyw <01955> hyeswh <01121> Nb <05838> hyrze <0559> rmayw (43:2)

43:3 <0894> lbb <0853> wnta <01540> twlghlw <0853> wnta <04191> tymhl <03778> Mydvkh <03027> dyb <0853> wnta <05414> tt <04616> Neml <0> wnb <0853> Kta <05496> tyom <05374> hyrn <01121> Nb <01263> Kwrb <03588> yk (43:3)

43:4 <03063> hdwhy <0776> Urab <03427> tbsl <03068> hwhy <06963> lwqb <05971> Meh <03605> lkw <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lkw <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwy <08085> ems <03808> alw (43:4)

43:5 <03063> hdwhy <0776> Urab <01481> rwgl <08033> Ms <05080> wxdn <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkm <07725> wbs <0834> rsa <03063> hdwhy <07611> tyras <03605> lk <0853> ta <02428> Mylyxh <08269> yrv <03605> lkw <07143> xrq <01121> Nb <03110> Nnxwy <03947> xqyw (43:5)

43:6 <05374> whyrn <01121> Nb <01263> Kwrb <0853> taw <05030> aybnh <03414> whymry <0853> taw <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <01121> Nb <01436> whyldg <0854> ta <02876> Myxbj <07227> br <05018> Ndarzwbn <03240> xynh <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> taw <04428> Klmh <01323> twnb <0853> taw <02945> Pjh <0853> taw <0802> Mysnh <0853> taw <01397> Myrbgh <0853> ta (43:6)

43:7 o <08471> oxnpxt <05704> de <0935> wabyw <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <03588> yk <04714> Myrum <0776> Ura <0935> wabyw (43:7)

43:8 <0559> rmal <08471> oxnpxtb <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (43:8)

43:9 <03064> Mydwhy <0582> Mysna <05869> ynyel <08471> oxnpxtb <06547> herp <01004> tyb <06607> xtpb <0834> rsa <04404> Nblmb <04423> jlmb <02934> Mtnmjw <01419> twldg <068> Mynba <03027> Kdyb <03947> xq (43:9)

43:10 <05921> Mhyle <08237> *wryrps {wrwrps} <0853> ta <05186> hjnw <02934> ytnmj <0834> rsa <0428> hlah <068> Mynbal <04605> lemm <03678> waok <07760> ytmvw <05650> ydbe <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0853> ta <03947> ytxqlw <07971> xls <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw (43:10)

43:11 <02719> brxl <02719> brxl <0834> rsaw <07628> ybsl <07628> ybsl <0834> rsaw <04194> twml <04194> twml <0834> rsa <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05221> hkhw <0935> *abw {habw} (43:11)

43:12 <07965> Mwlsb <08033> Msm <03318> auyw <0899> wdgb <0853> ta <07462> herh <05844> hjey <0834> rsak <04714> Myrum <0776> Ura <0854> ta <05844> hjew <07617> Mbsw <08313> Mprvw <04714> Myrum <0430> yhla <01004> ytbb <0784> sa <03341> ytuhw (43:12)

43:13 o <0784> sab <08313> Prvy <04714> Myrum <0430> yhla <01004> ytb <0853> taw <04714> Myrum <0776> Urab <0834> rsa <01053> sms <0> tyb <04676> twbum <0853> ta <07665> rbsw (43:13)

43:1 (50:1) kai egenhyh wv epausato ieremiav legwn prov ton laon pantav touv logouv kuriou ouv apesteilen auton kuriov prov autouv pantav touv logouv toutouv

43:2 (50:2) kai eipen azariav uiov maasaiou kai iwanan uiov karhe kai pantev oi andrev oi eipantev tw ieremia legontev qeudh ouk apesteilen se kuriov prov hmav legwn mh eiselyhte eiv aigupton oikein ekei

43:3 (50:3) all h barouc uiov nhriou sumballei se prov hmav ina dwv hmav eiv ceirav twn caldaiwn tou yanatwsai hmav kai apoikisyhnai hmav eiv babulwna

43:4 (50:4) kai ouk hkousen iwanan kai pantev oi hgemonev thv dunamewv kai pav o laov thv fwnhv kuriou katoikhsai en gh iouda

43:5 (50:5) kai elaben iwanan kai pantev oi hgemonev thv dunamewv pantav touv kataloipouv iouda touv apostreqantav katoikein en th gh

43:6 (50:6) touv dunatouv andrav kai tav gunaikav kai ta nhpia kai tav yugaterav tou basilewv kai tav qucav av katelipen nabouzardan meta godoliou uiou acikam kai ieremian ton profhthn kai barouc uion nhriou

43:7 (50:7) kai eishlyon eiv aigupton oti ouk hkousan thv fwnhv kuriou kai eishlyon eiv tafnav

43:8 (50:8) kai egeneto logov kuriou prov ieremian en tafnav legwn

43:9 (50:9) labe seautw liyouv megalouv kai katakruqon autouv en proyuroiv en pulh thv oikiav faraw en tafnav kat ofyalmouv andrwn iouda

43:10 (50:10) kai ereiv outwv eipen kuriov idou egw apostellw kai axw naboucodonosor basilea babulwnov kai yhsei autou ton yronon epanw twn liywn toutwn wn katekruqav kai arei ta opla autou ep autouv

43:11 (50:11) kai eiseleusetai kai pataxei ghn aiguptou ouv eiv yanaton eiv yanaton kai ouv eiv apoikismon eiv apoikismon kai ouv eiv romfaian eiv romfaian

43:12 (50:12) kai kausei pur en oikiaiv yewn autwn kai empuriei autav kai apoikiei autouv kai fyeiriei ghn aiguptou wsper fyeirizei poimhn to imation autou kai exeleusetai en eirhnh

43:13 (50:13) kai suntriqei touv stulouv hliou polewv touv en wn kai tav oikiav autwn katakausei en puriTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org