NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 37

37:1 <03063> hdwhy <0776> Urab <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <04427> Kylmh <0834> rsa <03079> Myqywhy <01121> Nb <03659> whynk <08478> txt <02977> whysay <01121> Nb <06667> whyqdu <04428> Klm <04427> Klmyw (37:1)

37:2 <05030> aybnh <03414> whymry <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> yrbd <0413> la <0776> Urah <05971> Mew <05650> wydbew <01931> awh <08085> ems <03808> alw (37:2)

37:3 <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <05704> wndeb <04994> an <06419> llpth <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03548> Nhkh <04641> hyvem <01121> Nb <06846> whynpu <0853> taw <08018> hymls <01121> Nb <03081> lkwhy <0853> ta <06667> whyqdu <04428> Klmh <07971> xlsyw (37:3)

37:4 <03628> *awlkh {aylkh} <01004> tyb <0853> wta <05414> wntn <03808> alw <05971> Meh <08432> Kwtb <03318> auyw <0935> ab <03414> whymryw (37:4)

37:5 P <03389> Mlswry <05921> lem <05927> wleyw <08088> Mems <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <06696> Myruh <03778> Mydvkh <08085> wemsyw <04714> Myrumm <03318> auy <06547> herp <02428> lyxw (37:5)

37:6 <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (37:6)

37:7 <04714> Myrum <0776> wural <07725> bs <05833> hrzel <0> Mkl <03318> auyh <06547> herp <02428> lyx <02009> hnh <01875> ynsrdl <0413> yla <0853> Mkta <07971> xlsh <03063> hdwhy <04428> Klm <0413> la <0559> wrmat <03541> hk <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (37:7)

37:8 o <0784> sab <08313> hprvw <03920> hdklw <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <03898> wmxlnw <03778> Mydvkh <07725> wbsw (37:8)

37:9 <01980> wkly <03808> al <03588> yk <03778> Mydvkh <05921> wnylem <01980> wkly <01980> Klh <0559> rmal <05315> Mkytspn <05377> wast <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (37:9)

37:10 <0784> sab <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <08313> wprvw <06965> wmwqy <0168> wlhab <0376> sya <01856> Myrqdm <0376> Mysna <0> Mb <07604> wrasnw <0854> Mkta <03898> Mymxlnh <03778> Mydvk <02428> lyx <03605> lk <05221> Mtykh <0518> Ma <03588> yk (37:10)

37:11 o <06547> herp <02428> lyx <06440> ynpm <03389> Mlswry <05921> lem <03778> Mydvkh <02428> lyx <05927> twlehb <01961> hyhw (37:11)

37:12 <05971> Meh <08432> Kwtb <08033> Msm <02505> qlxl <01144> Nmynb <0776> Ura <01980> tkll <03389> Mlswrym <03414> whymry <03318> auyw (37:12)

37:13 <05307> lpn <0859> hta <03778> Mydvkh <0413> la <0559> rmal <05030> aybnh <03414> whymry <0853> ta <08610> vptyw <02608> hynnx <01121> Nb <08018> hymls <01121> Nb <03376> hyyary <08034> wmsw <06488> tdqp <01167> leb <08033> Msw <01144> Nmynb <08179> resb <01931> awh <01961> yhyw (37:13)

37:14 <08269> Myrvh <0413> la <0935> whabyw <03414> whymryb <03376> hyyary <08610> vptyw <0413> wyla <08085> ems <03808> alw <03778> Mydvkh <05921> le <05307> lpn <0369> ynnya <08267> rqs <03414> whymry <0559> rmayw (37:14)

37:15 <03608> alkh <01004> tybl <06213> wve <0853> wta <03588> yk <05608> rpoh <03083> Ntnwhy <01004> tyb <0612> rwoah <01004> tyb <0853> wtwa <05414> wntnw <0853> wta <05221> wkhw <03414> whymry <05921> le <08269> Myrvh <07107> wpuqyw (37:15)

37:16 P <07227> Mybr <03117> Mymy <03414> whymry <08033> Ms <03427> bsyw <02588> twynxh <0413> law <0953> rwbh <01004> tyb <0413> la <03414> whymry <0935> ab <03588> yk (37:16)

37:17 o <05414> Ntnt <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <0559> rmayw <03426> sy <03414> whymry <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> tam <01697> rbd <03426> syh <0559> rmayw <05643> rtob <01004> wtybb <04428> Klmh <07592> whlasyw <03947> whxqyw <06667> whyqdu <04428> Klmh <07971> xlsyw (37:17)

37:18 <03608> alkh <01004> tyb <0413> la <0853> ytwa <05414> Mttn <03588> yk <02088> hzh <05971> Melw <05650> Kydbelw <0> Kl <02398> ytajx <04100> hm <06667> whyqdu <04428> Klmh <0413> la <03414> whymry <0559> rmayw (37:18)

37:19 <02063> tazh <0776> Urah <05921> lew <05921> Mkyle <0894> lbb <04428> Klm <0935> aby <03808> al <0559> rmal <0> Mkl <05012> wabn <0834> rsa <05030> Mkyaybn <0346> *hyaw {wyaw} (37:19)

37:20 <08033> Ms <04191> twma <03808> alw <05608> rpoh <03083> Ntnwhy <01004> tyb <07725> ynbst <0408> law <06440> Kynpl <08467> ytnxt <04994> an <05307> lpt <04428> Klmh <0113> ynda <04994> an <08085> ems <06258> htew (37:20)

37:21 <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <03427> bsyw <05892> ryeh <04480> Nm <03899> Mxlh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <0644> Mypah <02351> Uwxm <03117> Mwyl <03899> Mxl <03603> rkk <0> wl <05414> Ntnw <04307> hrjmh <02691> ruxb <03414> whymry <0853> ta <06485> wdqpyw <06667> whyqdu <04428> Klmh <06680> hwuyw (37:21)

37:1 (44:1) kai ebasileusen sedekiav uiov iwsia anti iwakim on ebasileusen naboucodonosor basileuein tou iouda

37:2 (44:2) kai ouk hkousen autov kai oi paidev autou kai o laov thv ghv touv logouv kuriou ouv elalhsen en ceiri ieremiou

37:3 (44:3) kai apesteilen o basileuv sedekiav ton iwacal uion selemiou kai ton sofonian uion maasaiou ton ierea prov ieremian legwn proseuxai dh peri hmwn prov kurion

37:4 (44:4) kai ieremiav hlyen kai dihlyen dia mesou thv polewv kai ouk edwkan auton eiv oikon thv fulakhv

37:5 (44:5) kai dunamiv faraw exhlyen ex aiguptou kai hkousan oi caldaioi thn akohn autwn kai anebhsan apo ierousalhm

37:6 (44:6) kai egeneto logov kuriou prov ieremian legwn

37:7 (44:7) outwv eipen kuriov outwv ereiv prov basilea iouda ton aposteilanta prov se tou ekzhthsai me idou dunamiv faraw h exelyousa umin eiv bohyeian apostreqousin eiv ghn aiguptou

37:8 (44:8) kai anastreqousin autoi oi caldaioi kai polemhsousin epi thn polin tauthn kai sullhmqontai authn kai kausousin authn en puri

37:9 (44:9) oti outwv eipen kuriov mh upolabhte taiv qucaiv umwn legontev apotrecontev apeleusontai af hmwn oi caldaioi oti ou mh apelywsin

37:10 (44:10) kai ean pataxhte pasan dunamin twn caldaiwn touv polemountav umav kai kataleifywsin tinev ekkekenthmenoi ekastov en tw topw autou outoi anasthsontai kai kausousin thn polin tauthn en puri

37:11 (44:11) kai egeneto ote anebh h dunamiv twn caldaiwn apo ierousalhm apo proswpou thv dunamewv faraw

37:12 (44:12) exhlyen ieremiav apo ierousalhm tou poreuyhnai eiv ghn beniamin tou agorasai ekeiyen en mesw tou laou

37:13 (44:13) kai egeneto autov en pulh beniamin kai ekei anyrwpov par w kateluen sarouiav uiov selemiou uiou ananiou kai sunelaben ton ieremian legwn prov touv caldaiouv su feugeiv

37:14 (44:14) kai eipen qeudov ouk eiv touv caldaiouv egw feugw kai ouk hkousen autou kai sunelaben sarouiav ton ieremian kai eishgagen auton prov touv arcontav

37:15 (44:15) kai epikranyhsan oi arcontev epi ieremian kai epataxan auton kai apesteilan auton eiv thn oikian iwnayan tou grammatewv oti tauthn epoihsan eiv oikian fulakhv

37:16 (44:16) kai hlyen ieremiav eiv oikian tou lakkou kai eiv thn cerey kai ekayisen ekei hmerav pollav

37:17 (44:17) kai apesteilen sedekiav kai ekalesen auton kai hrwta auton o basileuv krufaiwv eipein ei estin logov para kuriou kai eipen estin eiv ceirav basilewv babulwnov paradoyhsh

37:18 (44:18) kai eipen ieremiav tw basilei ti hdikhsa se kai touv paidav sou kai ton laon touton oti su didwv me eiv oikian fulakhv

37:19 (44:19) kai pou eisin oi profhtai umwn oi profhteusantev umin legontev oti ou mh elyh basileuv babulwnov epi thn ghn tauthn

37:20 (44:20) kai nun kurie basileu pesetw to eleov mou kata proswpon sou kai ti apostrefeiv me eiv oikian iwnayan tou grammatewv kai ou mh apoyanw ekei

37:21 (44:21) kai sunetaxen o basileuv kai enebalosan auton eiv oikian thv fulakhv kai edidosan autw arton ena thv hmerav exwyen ou pessousin ewv exelipon oi artoi ek thv polewv kai ekayisen ieremiav en th aulh thv fulakhvTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org