NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 21

21:1 <0559> rmal <03548> Nhkh <04641> hyvem <01121> Nb <06846> hynpu <0853> taw <04441> hyklm <01121> Nb <06583> rwxsp <0853> ta <06667> whyqdu <04428> Klmh <0413> wyla <07971> xlsb <03068> hwhy <0853> tam <03414> whymry <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <01697> rbdh (21:1)

21:2 o <05921> wnylem <05927> hleyw <06381> wytalpn <03605> lkk <0854> wntwa <03068> hwhy <06213> hvey <0194> ylwa <05921> wnyle <03898> Mxln <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03588> yk <03068> hwhy <0853> ta <01157> wndeb <04994> an <01875> srd (21:2)

21:3 <06667> whyqdu <0413> la <0559> Nrmat <03541> hk <0413> Mhyla <03414> whymry <0559> rmayw (21:3)

21:4 <02063> tazh <05892> ryeh <08432> Kwt <0413> la <0853> Mtwa <0622> ytpoaw <02346> hmwxl <02351> Uwxm <05921> Mkyle <06696> Myruh <03778> Mydvkh <0853> taw <0894> lbb <04428> Klm <0853> ta <0> Mb <03898> Mymxln <0859> Mta <0834> rsa <03027> Mkdyb <0834> rsa <04421> hmxlmh <03627> ylk <0853> ta <05437> bom <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (21:4)

21:5 <01419> lwdg <07110> Puqbw <02534> hmxbw <0639> Pabw <02389> hqzx <02220> ewrzbw <05186> hywjn <03027> dyb <0854> Mkta <0589> yna <03898> ytmxlnw (21:5)

21:6 <04191> wtmy <01419> lwdg <01698> rbdb <0929> hmhbh <0853> taw <0120> Mdah <0853> taw <02063> tazh <05892> ryeh <03427> ybswy <0853> ta <05221> ytykhw (21:6)

21:7 <07355> Mxry <03808> alw <02550> lmxy <03808> alw <05921> Mhyle <02347> owxy <03808> al <02719> brx <06310> ypl <05221> Mkhw <05315> Mspn <01245> ysqbm <03027> dybw <0341> Mhybya <03027> dybw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <03027> dyb <07458> berh <04480> Nmw <02719> brxh <04480> Nm <01698> rbdh <04480> Nm <02063> tazh <05892> ryeb <07604> Myrasnh <0853> taw <05971> Meh <0853> taw <05650> wydbe <0853> taw <03063> hdwhy <04428> Klm <06667> whyqdu <0853> ta <05414> Nta <03068> hwhy <05002> Man <03651> Nk <0310> yrxaw (21:7)

21:8 <04194> twmh <01870> Krd <0853> taw <02416> Myyxh <01870> Krd <0853> ta <06440> Mkynpl <05414> Ntn <02005> ynnh <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmat <02088> hzh <05971> Meh <0413> law (21:8)

21:9 <07998> llsl <05315> wspn <0> wl <01961> htyhw <02421> *hyxw {hyxy} <05921> Mkyle <06696> Myruh <03778> Mydvkh <05921> le <05307> lpnw <03318> auwyhw <01698> rbdbw <07458> berbw <02719> brxb <04191> twmy <02063> tazh <05892> ryeb <03427> bsyh (21:9)

21:10 o <0784> sab <08313> hprvw <05414> Ntnt <0894> lbb <04428> Klm <03027> dyb <03068> hwhy <05002> Man <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <02063> tazh <05892> ryeb <06440> ynp <07760> ytmv <03588> yk (21:10)

21:11 <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03063> hdwhy <04428> Klm <01004> tyblw (21:11)

21:12 <04611> *Mkyllem {Mhyllem} <07455> er <06440> ynpm <03518> hbkm <0369> Nyaw <01197> hrebw <02534> ytmx <0784> sak <03318> aut <06435> Np <06231> qswe <03027> dym <01497> lwzg <05337> wlyuhw <04941> jpsm <01242> rqbl <01777> wnyd <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <01732> dwd <01004> tyb (21:12)

21:13 <04585> wnytwnwemb <0935> awby <04310> ymw <05921> wnyle <05181> txy <04310> ym <0559> Myrmah <03068> hwhy <05002> Man <04334> rsymh <06697> rwu <06010> qmeh <03427> tbsy <0413> Kyla <02005> ynnh (21:13)

21:14 o <05439> hybybo <03605> lk <0398> hlkaw <03293> hreyb <0784> sa <03341> ytuhw <03068> hwhy <05002> Man <04611> Mkyllem <06529> yrpk <05921> Mkyle <06485> ytdqpw (21:14)

21:1 o logov o genomenov para kuriou prov ieremian ote apesteilen prov auton o basileuv sedekiav ton pascwr uion melciou kai sofonian uion maasaiou ton ierea legwn

21:2 eperwthson peri hmwn ton kurion oti basileuv babulwnov efesthken ef hmav ei poihsei kuriov kata panta ta yaumasia autou kai apeleusetai af hmwn

21:3 kai eipen prov autouv ieremiav outwv ereite prov sedekian basilea iouda

21:4 tade legei kuriov idou egw metastrefw ta opla ta polemika en oiv umeiv polemeite en autoiv prov touv caldaiouv touv sugkekleikotav umav exwyen tou teicouv eiv to meson thv polewv tauthv

21:5 kai polemhsw egw umav en ceiri ektetamenh kai en bracioni krataiw meta yumou kai orghv kai parorgismou megalou

21:6 kai pataxw pantav touv katoikountav en th polei tauth touv anyrwpouv kai ta kthnh en yanatw megalw kai apoyanountai

21:7 kai meta tauta outwv legei kuriov dwsw ton sedekian basilea iouda kai touv paidav autou kai ton laon ton kataleifyenta en th polei tauth apo tou yanatou kai apo tou limou kai apo thv macairav eiv ceirav ecyrwn autwn twn zhtountwn tav qucav autwn kai katakoqousin autouv en stomati macairav ou feisomai ep autoiv kai ou mh oiktirhsw autouv

21:8 kai prov ton laon touton ereiv tade legei kuriov idou egw dedwka pro proswpou umwn thn odon thv zwhv kai thn odon tou yanatou

21:9 o kayhmenov en th polei tauth apoyaneitai en macaira kai en limw kai o ekporeuomenov proscwrhsai prov touv caldaiouv touv sugkekleikotav umav zhsetai kai estai h quch autou eiv skula kai zhsetai

21:10 dioti esthrika to proswpon mou epi thn polin tauthn eiv kaka kai ouk eiv agaya eiv ceirav basilewv babulwnov paradoyhsetai kai katakausei authn en puri

21:11 o oikov basilewv iouda akousate logon kuriou

21:12 oikov dauid tade legei kuriov krinate to prwi krima kai kateuyunate kai exelesye dihrpasmenon ek ceirov adikountov auton opwv mh anafyh wv pur h orgh mou kai kauyhsetai kai ouk estai o sbeswn

21:13 idou egw prov se ton katoikounta thn koilada sor thn pedinhn touv legontav tiv ptohsei hmav h tiv eiseleusetai prov to katoikhthrion hmwn

21:14 kai anaqw pur en tw drumw authv kai edetai panta ta kuklw authvTIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org