NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 18

18:1 <0559> rmal <03068> hwhy <0853> tam <03414> whymry <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <01697> rbdh (18:1)

18:2 <01697> yrbd <0853> ta <08085> Keymsa <08033> hmsw <03335> ruwyh <01004> tyb <03381> tdryw <06965> Mwq (18:2)

18:3 <070> Mynbah <05921> le <04399> hkalm <06213> hve <02009> awh *hnhw {whnhw} <03335> ruwyh <01004> tyb <03381> draw (18:3)

18:4 P <06213> twvel <03335> ruwyh <05869> ynyeb <03474> rsy <0834> rsak <0312> rxa <03627> ylk <06213> whveyw <07725> bsw <03335> ruwyh <03027> dyb <02563> rmxb <06213> hve <01931> awh <0834> rsa <03627> ylkh <07843> txsnw (18:4)

18:5 <0559> rwmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (18:5)

18:6 o <03478> larvy <01004> tyb <03027> ydyb <0859> Mta <03651> Nk <03335> ruwyh <03027> dyb <02563> rmxk <02009> hnh <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01004> tyb <0> Mkl <06213> twvel <03201> lkwa <03808> al <02088> hzh <03335> ruwykh (18:6)

18:7 <06> dybahlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <04467> hklmm <05921> lew <01471> ywg <05921> le <01696> rbda <07281> egr (18:7)

18:8 o <0> wl <06213> twvel <02803> ytbsx <0834> rsa <07451> herh <05921> le <05162> ytmxnw <05921> wyle <01696> ytrbd <0834> rsa <07451> wterm <01931> awhh <01471> ywgh <07725> bsw (18:8)

18:9 <05193> ejnlw <01129> tnbl <04467> hklmm <05921> lew <01471> ywg <05921> le <01696> rbda <07281> egrw (18:9)

18:10 o <0853> wtwa <03190> byjyhl <0559> ytrma <0834> rsa <02896> hbwjh <05921> le <05162> ytmxnw <06963> ylwqb <08085> ems <01115> ytlbl <05869> ynyeb <07451> *erh {herh} <06213> hvew (18:10)

18:11 <04611> Mkyllemw <01870> Mkykrd <03190> wbyjyhw <07451> herh <01870> wkrdm <0376> sya <04994> an <07725> wbws <04284> hbsxm <05921> Mkyle <02803> bsxw <07451> her <05921> Mkyle <03335> ruwy <0595> ykna <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03389> Mlswry <03427> ybswy <05921> lew <03063> hdwhy <0376> sya <0413> la <04994> an <0559> rma <06258> htew (18:11)

18:12 o <06213> hven <07451> erh <03820> wbl <08307> twrrs <0376> syaw <01980> Kln <04284> wnytwbsxm <0310> yrxa <03588> yk <02976> sawn <0559> wrmaw (18:12)

18:13 <03478> larvy <01330> tlwtb <03966> dam <06213> htve <08186> trres <0428> hlak <08085> ems <04310> ym <01471> Mywgb <04994> an <07592> wlas <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (18:13)

18:14 <05140> Mylzwn <07119> Myrq <02114> Myrz <04325> Mym <05428> wstny <0518> Ma <03844> Nwnbl <07950> gls <07704> ydv <06697> rwum <05800> bzeyh (18:14)

18:15 <05549> hlwlo <03808> al <01870> Krd <05410> twbytn <01980> tkll <05769> Mlwe <07635> ylybs <01870> Mhykrdb <03782> Mwlskyw <06999> wrjqy <07723> awsl <05971> yme <07911> ynxks <03588> yk (18:15)

18:16 <07218> wsarb <05110> dynyw <08074> Msy <05921> hyle <05674> rbwe <03605> lk <05769> Mlwe <08292> *twqyrs {tqwrs} <08047> hmsl <0776> Mura <07760> Mwvl (18:16)

18:17 o <0343> Mdya <03117> Mwyb <07200> Mara <06440> Mynp <03808> alw <06203> Pre <0341> bywa <06440> ynpl <06327> Muypa <06921> Mydq <07307> xwrk (18:17)

18:18 <01697> wyrbd <03605> lk <0413> la <07181> hbysqn <0408> law <03956> Nwslb <05221> whknw <01980> wkl <05030> aybnm <01697> rbdw <02450> Mkxm <06098> huew <03548> Nhkm <08451> hrwt <06> dbat <03808> al <03588> yk <04284> twbsxm <03414> whymry <05921> le <02803> hbsxnw <01980> wkl <0559> wrmayw (18:18)

18:19 <03401> ybyry <06963> lwql <08085> emsw <0413> yla <03068> hwhy <07181> hbysqh (18:19)

18:20 <01992> Mhm <02534> Ktmx <0853> ta <07725> byshl <02896> hbwj <05921> Mhyle <01696> rbdl <06440> Kynpl <05975> ydme <02142> rkz <05315> yspnl <07745> hxws <03738> wrk <03588> yk <07451> her <02896> hbwj <08478> txt <07999> Mlsyh (18:20)

18:21 <04421> hmxlmb <02719> brx <05221> ykm <0970> Mhyrwxb <04194> twm <02026> ygrh <01961> wyhy <0376> Mhysnaw <0490> twnmlaw <07909> twlks <0802> Mhysn <01961> hnyhtw <02719> brx <03027> ydy <05921> le <05064> Mrghw <07458> berl <01121> Mhynb <0853> ta <05414> Nt <03651> Nkl (18:21)

18:22 <07272> ylgrl <02934> wnmj <06341> Myxpw <03920> yndkll <07882> *hxws {hxys} <03738> wrk <03588> yk <06597> Matp <01416> dwdg <05921> Mhyle <0935> aybt <03588> yk <01004> Mhytbm <02201> hqez <08085> emst (18:22)

18:23 o <0> Mhb <06213> hve <0639> Kpa <06256> teb <06440> Kynpl <03782> Mylskm <01961> *wyhyw {wyhw} <04229> yxmt <0408> la <06440> Kynplm <02403> Mtajxw <05771> Mnwe <05921> le <03722> rpkt <0408> la <04194> twml <05921> yle <06098> Mtue <03605> lk <0853> ta <03045> tedy <03068> hwhy <0859> htaw (18:23)

18:1 o logov o genomenov para kuriou prov ieremian legwn

18:2 anasthyi kai katabhyi eiv oikon tou keramewv kai ekei akoush touv logouv mou

18:3 kai katebhn eiv ton oikon tou keramewv kai idou autov epoiei ergon epi twn liywn

18:4 kai diepesen to aggeion o autov epoiei en taiv cersin autou kai palin autov epoihsen auto aggeion eteron kaywv hresen enwpion autou tou poihsai

18:5 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

18:6 ei kaywv o kerameuv outov ou dunhsomai tou poihsai umav oikov israhl idou wv o phlov tou keramewv umeiv este en taiv cersin mou

18:7 perav lalhsw epi eynov h epi basileian tou exarai autouv kai tou apolluein

18:8 kai epistrafh to eynov ekeino apo pantwn twn kakwn autwn kai metanohsw peri twn kakwn wn elogisamhn tou poihsai autoiv

18:9 kai perav lalhsw epi eynov kai epi basileian tou anoikodomeisyai kai tou katafuteuesyai

18:10 kai poihswsin ta ponhra enantion mou tou mh akouein thv fwnhv mou kai metanohsw peri twn agaywn wn elalhsa tou poihsai autoiv

18:11 kai nun eipon prov andrav iouda kai prov touv katoikountav ierousalhm idou egw plassw ef umav kaka kai logizomai ef umav logismon apostrafhtw dh ekastov apo odou autou thv ponhrav kai kalliona poihsete ta epithdeumata umwn

18:12 kai eipan andrioumeya oti opisw twn apostrofwn hmwn poreusomeya kai ekastov ta aresta thv kardiav autou thv ponhrav poihsomen

18:13 dia touto tade legei kuriov erwthsate dh en eynesin tiv hkousen toiauta frikta a epoihsen sfodra paryenov israhl

18:14 mh ekleiqousin apo petrav mastoi h ciwn apo tou libanou mh ekklinei udwr biaiwv anemw feromenon

18:15 oti epelayonto mou o laov mou eiv kenon eyumiasan kai asyenhsousin en taiv odoiv autwn scoinouv aiwniouv tou epibhnai tribouv ouk econtav odon eiv poreian

18:16 tou taxai thn ghn autwn eiv afanismon kai surigma aiwnion pantev oi diaporeuomenoi di authv eksthsontai kai kinhsousin thn kefalhn autwn

18:17 wv anemon kauswna diasperw autouv kata proswpon ecyrwn autwn deixw autoiv hmeran apwleiav autwn

18:18 kai eipan deute logiswmeya epi ieremian logismon oti ouk apoleitai nomov apo ierewv kai boulh apo sunetou kai logov apo profhtou deute kai pataxwmen auton en glwssh kai akousomeya pantav touv logouv autou

18:19 eisakouson mou kurie kai eisakouson thv fwnhv tou dikaiwmatov mou

18:20 ei antapodidotai anti agaywn kaka oti sunelalhsan rhmata kata thv quchv mou kai thn kolasin autwn ekruqan moi mnhsyhti esthkotov mou kata proswpon sou tou lalhsai uper autwn agaya tou apostreqai ton yumon sou ap autwn

18:21 dia touto dov touv uiouv autwn eiv limon kai ayroison autouv eiv ceirav macairav genesywsan ai gunaikev autwn ateknoi kai chrai kai oi andrev autwn genesywsan anhrhmenoi yanatw kai oi neaniskoi autwn peptwkotev macaira en polemw

18:22 genhyhtw kraugh en taiv oikiaiv autwn epaxeiv ep autouv lhstav afnw oti eneceirhsan logon eiv sullhmqin mou kai pagidav ekruqan ep eme

18:23 kai su kurie egnwv apasan thn boulhn autwn ep eme eiv yanaton mh aywwshv tav adikiav autwn kai tav amartiav autwn apo proswpou sou mh exaleiqhv genesyw h asyeneia autwn enantion sou en kairw yumou sou poihson en autoivTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org