NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 15

15:1 <03318> wauyw <06440> ynp <05921> lem <07971> xls <02088> hzh <05971> Meh <0413> la <05315> yspn <0369> Nya <06440> ynpl <08050> lawmsw <04872> hsm <05975> dmey <0518> Ma <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (15:1)

15:2 <07628> ybsl <07628> ybsl <0834> rsaw <07458> berl <07458> berl <0834> rsaw <02719> brxl <02719> brxl <0834> rsaw <04194> twml <04194> twml <0834> rsa <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <03318> aun <0575> hna <0413> Kyla <0559> wrmay <03588> yk <01961> hyhw (15:2)

15:3 <07843> tyxshlw <0398> lkal <0776> Urah <0929> tmhb <0853> taw <08064> Mymsh <05775> Pwe <0853> taw <05498> bxol <03611> Myblkh <0853> taw <02026> grhl <02719> brxh <0853> ta <03068> hwhy <05002> Man <04940> twxpsm <0702> ebra <05921> Mhyle <06485> ytdqpw (15:3)

15:4 <03389> Mlswryb <06213> hve <0834> rsa <05921> le <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzxy <01121> Nb <04519> hsnm <01558> llgb <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lkl <02113> *hwezl {hewzl} <05414> Myttnw (15:4)

15:5 <0> Kl <07965> Mlsl <07592> lasl <05493> rwoy <04310> ymw <0> Kl <05110> dwny <04310> ymw <03389> Mlswry <05921> Kyle <02550> lmxy <04310> ym <03588> yk (15:5)

15:6 <05162> Mxnh <03811> ytyaln <07843> Ktyxsaw <05921> Kyle <03027> ydy <0853> ta <05186> jaw <01980> yklt <0268> rwxa <03068> hwhy <05002> Man <0853> yta <05203> tsjn <0859> ta (15:6)

15:7 <07725> wbs <03808> awl <01870> Mhykrdm <05971> yme <0853> ta <06> ytdba <07921> ytlks <0776> Urah <08179> yresb <04214> hrzmb <02219> Mrzaw (15:7)

15:8 <0928> twlhbw <05892> rye <06597> Matp <05921> hyle <05307> ytlph <06672> Myrhub <07703> dds <0970> rwxb <0517> Ma <05921> le <01992> Mhl <0935> ytabh <03220> Mymy <02344> lwxm <0490> *wtnmla <0> yl <06105> wmue (15:8)

15:9 o <03068> hwhy <05002> Man <0341> Mhybya <06440> ynpl <05414> Nta <02719> brxl <07611> Mtyrasw <02659> hrpxw <0954> hswb <03119> Mmwy <05750> deb <08121> hsms <0935> *ab {hab} <05315> hspn <05301> hxpn <07651> hebsh <03205> tdly <0535> hllma (15:9)

15:10 o <07043> ynwllqm <03605> hlk <0> yb <05383> wsn <03808> alw <05383> ytysn <03808> al <0776> Urah <03605> lkl <04066> Nwdm <0376> syaw <07379> byr <0376> sya <03205> yntdly <03588> yk <0517> yma <0> yl <0188> ywa (15:10)

15:11 <0341> byah <0853> ta <06869> hru <06256> tebw <07451> her <06256> teb <0> Kb <06293> ytegph <03808> awl <0518> Ma <02896> bwjl <08325> *Kytyrs {Ktwrs} <03808> al <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma (15:11)

15:12 <05178> tsxnw <06828> Nwpum <01270> lzrb <01270> lzrb <07489> eryh (15:12)

15:13 <01366> Kylwbg <03605> lkbw <02403> Kytwajx <03605> lkbw <04242> ryxmb <03808> al <05414> Nta <0957> zbl <0214> Kytwruwaw <02428> Klyx (15:13)

15:14 o <03344> dqwt <05921> Mkyle <0639> ypab <06919> hxdq <0784> sa <03588> yk <03045> tedy <03808> al <0776> Urab <0341> Kybya <0854> ta <05674> ytrbehw (15:14)

15:15 <02781> hprx <05921> Kyle <05375> ytav <03045> ed <03947> ynxqt <0639> Kpa <0750> Kral <0408> la <07291> ypdrm <0> yl <05358> Mqnhw <06485> yndqpw <02142> ynrkz <03068> hwhy <03045> tedy <0859> hta (15:15)

15:16 o <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <05921> yle <08034> Kms <07121> arqn <03588> yk <03824> ybbl <08057> txmvlw <08342> Nwvvl <0> yl <01697> *Krbd {Kyrbd} <01961> yhyw <0398> Mlkaw <01697> Kyrbd <04672> waumn (15:16)

15:17 o <04390> yntalm <02195> Mez <03588> yk <03427> ytbsy <0910> ddb <03027> Kdy <06440> ynpm <05937> zleaw <07832> Myqxvm <05475> dwob <03427> ytbsy <03808> al (15:17)

15:18 o <0539> wnman <03808> al <04325> Mym <0391> bzka <03644> wmk <0> yl <01961> hyht <01961> wyh <07495> aprh <03985> hnam <0605> hswna <04347> ytkmw <05331> xun <03511> ybak <01961> hyh <04100> hml (15:18)

15:19 <0413> Mhyla <07725> bwst <03808> al <0859> htaw <0413> Kyla <01992> hmh <07725> wbsy <01961> hyht <06310> ypk <02151> llwzm <03368> rqy <03318> ayuwt <0518> Maw <05975> dmet <06440> ynpl <07725> Kbysaw <07725> bwst <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (15:19)

15:20 <03068> hwhy <05002> Man <05337> Klyuhlw <03467> Keyswhl <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <0> Kl <03201> wlkwy <03808> alw <0413> Kyla <03898> wmxlnw <01219> hrwub <05178> tsxn <02346> tmwxl <02088> hzh <05971> Mel <05414> Kyttnw (15:20)

15:21 P <06184> Myure <03709> Pkm <06299> Kytdpw <07451> Myer <03027> dym <05337> Kytluhw (15:21)

15:1 kai eipen kuriov prov me ean sth mwushv kai samouhl pro proswpou mou ouk estin h quch mou prov autouv exaposteilon ton laon touton kai exelyetwsan

15:2 kai estai ean eipwsin prov se pou exeleusomeya kai ereiv prov autouv tade legei kuriov osoi eiv yanaton eiv yanaton kai osoi eiv macairan eiv macairan kai osoi eiv limon eiv limon kai osoi eiv aicmalwsian eiv aicmalwsian

15:3 kai ekdikhsw ep autouv tessara eidh legei kuriov thn macairan eiv sfaghn kai touv kunav eiv diaspasmon kai ta yhria thv ghv kai ta peteina tou ouranou eiv brwsin kai eiv diafyoran

15:4 kai paradwsw autouv eiv anagkav pasaiv taiv basileiaiv thv ghv dia manassh uion ezekiou basilea iouda peri pantwn wn epoihsen en ierousalhm

15:5 tiv feisetai epi soi ierousalhm kai tiv deiliasei epi soi h tiv anakamqei eiv eirhnhn soi

15:6 su apestrafhv me legei kuriov opisw poreush kai ektenw thn ceira mou kai diafyerw se kai ouketi anhsw autouv

15:7 kai diasperw autouv en diaspora en pulaiv laou mou hteknwyhsan apwlesan ton laon mou dia tav kakiav autwn

15:8 eplhyunyhsan chrai autwn uper thn ammon thv yalasshv ephgagon epi mhtera neaniskou talaipwrian en meshmbria eperriqa ep authn exaifnhv tromon kai spoudhn

15:9 ekenwyh h tiktousa epta apekakhsen h quch authv epedu o hliov auth eti mesoushv thv hmerav kathscunyh kai wneidisyh touv kataloipouv autwn eiv macairan dwsw enantion twn ecyrwn autwn

15:10 oimmoi egw mhter wv tina me etekev andra dikazomenon kai diakrinomenon pash th gh oute wfelhsa oute wfelhsen me oudeiv h iscuv mou exelipen en toiv katarwmenoiv me

15:11 genoito despota kateuyunontwn autwn ei mh paresthn soi en kairw twn kakwn autwn kai en kairw yliqewv autwn eiv agaya prov ton ecyron

15:12 ei gnwsyhsetai sidhrov kai peribolaion calkoun

15:13 h iscuv sou kai touv yhsaurouv sou eiv pronomhn dwsw antallagma dia pasav tav amartiav sou kai en pasi toiv orioiv sou

15:14 kai katadoulwsw se kuklw toiv ecyroiv sou en th gh h ouk hdeiv oti pur ekkekautai ek tou yumou mou ef umav kauyhsetai

15:15 kurie mnhsyhti mou kai episkeqai me kai aywwson me apo twn katadiwkontwn me mh eiv makroyumian gnwyi wv elabon peri sou oneidismon

15:16 upo twn ayetountwn touv logouv sou sunteleson autouv kai estai o logov sou emoi eiv eufrosunhn kai caran kardiav mou oti epikeklhtai to onoma sou ep emoi kurie pantokratwr

15:17 ouk ekayisa en sunedriw autwn paizontwn alla eulaboumhn apo proswpou ceirov sou kata monav ekayhmhn oti pikriav eneplhsyhn

15:18 ina ti oi lupountev me katiscuousin mou h plhgh mou sterea poyen iayhsomai ginomenh egenhyh moi wv udwr qeudev ouk econ pistin

15:19 dia touto tade legei kuriov ean epistreqhv kai apokatasthsw se kai pro proswpou mou sthsh kai ean exagaghv timion apo anaxiou wv stoma mou esh kai anastreqousin autoi prov se kai su ouk anastreqeiv prov autouv

15:20 kai dwsw se tw law toutw wv teicov ocuron calkoun kai polemhsousin prov se kai ou mh dunwntai prov se dioti meta sou eimi tou swzein se

15:21 kai exaireisyai se ek ceirov ponhrwn kai lutrwsomai se ek ceirov loimwnTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org