NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 11

11:1 <0559> rmal <03068> hwhy <0853> tam <03414> whymry <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <01697> rbdh (11:1)

11:2 <03389> Mlswry <03427> ybsy <05921> lew <03063> hdwhy <0376> sya <0413> la <01696> Mtrbdw <02063> tazh <01285> tyrbh <01697> yrbd <0853> ta <08085> wems (11:2)

11:3 <02063> tazh <01285> tyrbh <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsy <03808> al <0834> rsa <0376> syah <0779> rwra <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw (11:3)

11:4 <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> hyha <0595> yknaw <05971> Mel <0> yl <01961> Mtyyhw <0853> Mkta <06680> hwua <0834> rsa <03605> lkk <0853> Mtwa <06213> Mtyvew <06963> ylwqb <08085> wems <0559> rmal <01270> lzrbh <03564> rwkm <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mtwa <03318> yayuwh <03117> Mwyb <01> Mkytwba <0853> ta <06680> ytywu <0834> rsa (11:4)

11:5 o <03069> hwhy <0543> Nma <0559> rmaw <06030> Neaw <02088> hzh <03117> Mwyk <01706> sbdw <02461> blx <02100> tbz <0776> Ura <01992> Mhl <05414> ttl <01> Mkytwbal <07650> ytebsn <0834> rsa <07621> hewbsh <0853> ta <06965> Myqh <04616> Neml (11:5)

11:6 <0853> Mtwa <06213> Mtyvew <02063> tazh <01285> tyrbh <01697> yrbd <0853> ta <08085> wems <0559> rmal <03389> Mlswry <02351> twuxbw <03063> hdwhy <05892> yreb <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <07121> arq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (11:6)

11:7 <06963> ylwqb <08085> wems <0559> rmal <05749> dehw <07925> Mksh <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mtwa <05927> ytwleh <03117> Mwyb <01> Mkytwbab <05749> ytdeh <05749> deh <03588> yk (11:7)

11:8 o <06213> wve <03808> alw <06213> twvel <06680> ytywu <0834> rsa <02063> tazh <01285> tyrbh <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <05921> Mhyle <0935> aybaw <07451> erh <03820> Mbl <08307> twryrsb <0376> sya <01980> wklyw <0241> Mnza <0853> ta <05186> wjh <03808> alw <08085> wems <03808> alw (11:8)

11:9 <03389> Mlswry <03427> ybsybw <03063> hdwhy <0376> syab <07195> rsq <04672> aumn <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (11:9)

11:10 o <01> Mtwba <0854> ta <03772> ytrk <0834> rsa <01285> ytyrb <0853> ta <03063> hdwhy <01004> tybw <03478> larvy <01004> tyb <06565> wrph <05647> Mdbel <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> wklh <01992> hmhw <01697> yrbd <0853> ta <08085> ewmsl <03985> wnam <0834> rsa <07223> Mynsarh <01> Mtwba <05771> tnwe <05921> le <07725> wbs (11:10)

11:11 <0413> Mhyla <08085> emsa <03808> alw <0413> yla <02199> wqezw <04480> hnmm <03318> taul <03201> wlkwy <03808> al <0834> rsa <07451> her <0413> Mhyla <0935> aybm <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (11:11)

11:12 <07451> Mter <06256> teb <0> Mhl <03467> weyswy <03808> al <03467> eswhw <0> Mhl <06999> Myrjqm <01992> Mh <0834> rsa <0430> Myhlah <0413> la <02199> wqezw <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <05892> yre <01980> wklhw (11:12)

11:13 o <01168> lebl <06999> rjql <04196> twxbzm <01322> tsbl <04196> twxbzm <07760> Mtmv <03389> Mlswry <02351> twux <04557> rpomw <03063> hdwhy <0430> Kyhla <01961> wyh <05892> Kyre <04557> rpom <03588> yk (11:13)

11:14 o <07451> Mter <01157> deb <0413> yla <07121> Marq <06256> teb <08085> ems <0369> ynnya <03588> yk <08605> hlptw <07440> hnr <01157> Mdeb <05375> avt <0408> law <02088> hzh <05971> Meh <01157> deb <06419> llptt <0408> la <0859> htaw (11:14)

11:15 <05937> yzlet <0227> za <07451> ykter <03588> yk <05921> Kylem <05674> wrbey <06944> sdq <01320> rvbw <07227> Mybrh <04209> htmzmh <06213> htwve <01004> ytybb <03039> ydydyl <04100> hm (11:15)

11:16 <01808> wytwyld <07489> werw <05921> hyle <0784> sa <03341> tyuh <01419> hldg <01999> hlwmh <06963> lwql <08034> Kms <03068> hwhy <07121> arq <08389> rat <06529> yrp <03303> hpy <07488> Nner <02132> tyz (11:16)

11:17 o <01168> lebl <06999> rjql <03707> ynoekhl <01992> Mhl <06213> wve <0834> rsa <03063> hdwhy <01004> tybw <03478> larvy <01004> tyb <07451> ter <01558> llgb <07451> her <05921> Kyle <01696> rbd <0853> Ktwa <05193> ejwnh <06635> twabu <03068> hwhyw (11:17)

11:18 <04611> Mhyllem <07200> yntyarh <0227> za <03045> hedaw <03045> yneydwh <03068> hwhyw (11:18)

11:19 <05750> dwe <02142> rkzy <03808> al <08034> wmsw <02416> Myyx <0776> Uram <03772> wntrknw <03899> wmxlb <06086> Ue <07843> htyxsn <04284> twbsxm <02803> wbsx <05921> yle <03588> yk <03045> ytedy <03808> alw <02873> xwbjl <02986> lbwy <0441> Pwla <03532> vbkk <0589> ynaw (11:19)

11:20 o <07379> ybyr <0853> ta <01540> ytylg <0413> Kyla <03588> yk <01992> Mhm <05360> Ktmqn <07200> hara <03820> blw <03629> twylk <0974> Nxb <06664> qdu <08199> jps <06635> twabu <03068> hwhyw (11:20)

11:21 o <03027> wndyb <04191> twmt <03808> alw <03068> hwhy <08034> Msb <05012> abnt <03808> al <0559> rmal <05315> Kspn <0853> ta <01245> Mysqbmh <06068> twtne <0376> ysna <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (11:21)

11:22 <07458> berb <04191> wtmy <01323> Mhytwnbw <01121> Mhynb <02719> brxb <04191> wtmy <0970> Myrwxbh <05921> Mhyle <06485> dqp <02005> ynnh <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (11:22)

11:23 o <06486> Mtdqp <08141> tns <06068> twtne <0376> ysna <0413> la <07451> her <0935> ayba <03588> yk <0> Mhl <01961> hyht <03808> al <07611> tyrasw (11:23)

11:1 o logov o genomenov para kuriou prov ieremian legwn

11:2 akousate touv logouv thv diayhkhv tauthv kai lalhseiv prov andrav iouda kai prov touv katoikountav ierousalhm

11:3 kai ereiv prov autouv tade legei kuriov o yeov israhl epikataratov o anyrwpov ov ouk akousetai twn logwn thv diayhkhv tauthv

11:4 hv eneteilamhn toiv patrasin umwn en hmera h anhgagon autouv ek ghv aiguptou ek kaminou thv sidhrav legwn akousate thv fwnhv mou kai poihsate panta osa ean enteilwmai umin kai esesye moi eiv laon kai egw esomai umin eiv yeon

11:5 opwv sthsw ton orkon mou on wmosa toiv patrasin umwn tou dounai autoiv ghn reousan gala kai meli kaywv h hmera auth kai apekriyhn kai eipa genoito kurie

11:6 kai eipen kuriov prov me anagnwyi touv logouv toutouv en polesin iouda kai exwyen ierousalhm legwn akousate touv logouv thv diayhkhv tauthv kai poihsate autouv

11:7

11:8 kai ouk epoihsan

11:9 kai eipen kuriov prov me eureyh sundesmov en andrasin iouda kai en toiv katoikousin ierousalhm

11:10 epestrafhsan epi tav adikiav twn paterwn autwn twn proteron oi ouk hyelon eisakousai twn logwn mou kai idou autoi badizousin opisw yewn allotriwn tou douleuein autoiv kai dieskedasan oikov israhl kai oikov iouda thn diayhkhn mou hn dieyemhn prov touv paterav autwn

11:11 dia touto tade legei kuriov idou egw epagw epi ton laon touton kaka ex wn ou dunhsontai exelyein ex autwn kai kekraxontai prov me kai ouk eisakousomai autwn

11:12 kai poreusontai poleiv iouda kai oi katoikountev ierousalhm kai kekraxontai prov touv yeouv oiv autoi yumiwsin autoiv mh swsousin autouv en kairw twn kakwn autwn

11:13 oti kat ariymon twn polewn sou hsan yeoi sou iouda kai kat ariymon exodwn thv ierousalhm etaxate bwmouv yumian th baal

11:14 kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou peri autwn en dehsei kai proseuch oti ouk eisakousomai en tw kairw en w epikalountai me en kairw kakwsewv autwn

11:15 ti h hgaphmenh en tw oikw mou epoihsen bdelugma mh eucai kai krea agia afelousin apo sou tav kakiav sou h toutoiv diafeuxh

11:16 elaian wraian euskion tw eidei ekalesen kuriov to onoma sou eiv fwnhn peritomhv authv anhfyh pur ep authn megalh h yliqiv epi se hcrewyhsan oi kladoi authv

11:17 kai kuriov o katafuteusav se elalhsen epi se kaka anti thv kakiav oikou israhl kai oikou iouda oti epoihsan eautoiv tou parorgisai me en tw yumian autouv th baal

11:18 kurie gnwrison moi kai gnwsomai tote eidon ta epithdeumata autwn

11:19 egw de wv arnion akakon agomenon tou yuesyai ouk egnwn ep eme elogisanto logismon ponhron legontev deute kai embalwmen xulon eiv ton arton autou kai ektriqwmen auton apo ghv zwntwn kai to onoma autou ou mh mnhsyh eti

11:20 kurie krinwn dikaia dokimazwn nefrouv kai kardiav idoimi thn para sou ekdikhsin ex autwn oti prov se apekaluqa to dikaiwma mou

11:21 dia touto tade legei kuriov epi touv andrav anaywy touv zhtountav thn quchn mou touv legontav ou mh profhteushv epi tw onomati kuriou ei de mh apoyanh en taiv cersin hmwn

11:22 idou egw episkeqomai ep autouv oi neaniskoi autwn en macaira apoyanountai kai oi uioi autwn kai ai yugaterev autwn teleuthsousin en limw

11:23 kai egkataleimma ouk estai autwn oti epaxw kaka epi touv katoikountav en anaywy en eniautw episkeqewv autwnTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org