NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Jeremiah 1

1:1 <01144> Nmynb <0776> Urab <06068> twtneb <0834> rsa <03548> Mynhkh <04480> Nm <02518> whyqlx <01121> Nb <03414> whymry <01697> yrbd (1:1)

1:2 <04427> wklml <08141> hns <06240> hrve <07969> slsb <03063> hdwhy <04428> Klm <0526> Nwma <01121> Nb <02977> whysay <03117> ymyb <0413> wyla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <0834> rsa (1:2)

1:3 o <02549> ysymxh <02320> sdxb <03389> Mlswry <01540> twlg <05704> de <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <06667> whyqdul <08141> hns <06240> hrve <06249> ytse <08552> Mt <05704> de <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhy <03117> ymyb <01961> yhyw (1:3)

1:4 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (1:4)

1:5 <05414> Kyttn <01471> Mywgl <05030> aybn <06942> Kytsdqh <07358> Mxrm <03318> aut <02962> Mrjbw <03045> Kytedy <0990> Njbb <03335> *Krua {Krwua} <02962> Mrjb (1:5)

1:6 P <0595> ykna <05288> ren <03588> yk <01696> rbd <03045> ytedy <03808> al <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0162> hha <0559> rmaw (1:6)

1:7 <01696> rbdt <06680> Kwua <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <01980> Klt <07971> Kxlsa <0834> rsa <03605> lk <05921> le <03588> yk <0595> ykna <05288> ren <0559> rmat <0408> la <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (1:7)

1:8 <03069> hwhy <05002> Man <05337> Kluhl <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <06440> Mhynpm <03372> aryt <0408> la (1:8)

1:9 <06310> Kypb <01697> yrbd <05414> yttn <02009> hnh <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <06310> yp <05921> le <05060> egyw <03027> wdy <0853> ta <03068> hwhy <07971> xlsyw (1:9)

1:10 P <05193> ewjnlw <01129> twnbl <02040> owrhlw <06> dybahlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <04467> twklmmh <05921> lew <01471> Mywgh <05921> le <02088> hzh <03117> Mwyh <06485> Kytdqph <07200> har (1:10)

1:11 <07200> har <0589> yna <08247> dqs <04731> lqm <0559> rmaw <03414> whymry <07200> har <0859> hta <04100> hm <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (1:11)

1:12 P <06213> wtvel <01697> yrbd <05921> le <0589> yna <08245> dqs <03588> yk <07200> twarl <03190> tbjyh <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (1:12)

1:13 <06828> hnwpu <06440> ynpm <06440> wynpw <07200> har <0589> yna <05301> xwpn <05518> ryo <0559> rmaw <07200> har <0859> hta <04100> hm <0559> rmal <08145> tyns <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (1:13)

1:14 <0776> Urah <03427> ybsy <03605> lk <05921> le <07451> herh <06605> xtpt <06828> Nwpum <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (1:14)

1:15 <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> lew <05439> bybo <02346> hytmwx <03605> lk <05921> lew <03389> Mlswry <08179> yres <06607> xtp <03678> waok <0376> sya <05414> wntnw <0935> wabw <03068> hwhy <05002> Man <06828> hnwpu <04467> twklmm <04940> twxpsm <03605> lkl <07121> arq <02005> ynnh <03588> yk (1:15)

1:16 <03027> Mhydy <04639> yveml <07812> wwxtsyw <0312> Myrxa <0430> Myhlal <06999> wrjqyw <05800> ynwbze <0834> rsa <07451> Mter <03605> lk <05921> le <0854> Mtwa <04941> yjpsm <01696> ytrbdw (1:16)

1:17 <06440> Mhynpl <02865> Ktxa <06435> Np <06440> Mhynpm <02865> txt <0408> la <06680> Kwua <0595> ykna <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0413> Mhyla <01696> trbdw <06965> tmqw <04975> Kyntm <0247> rzat <0859> htaw (1:17)

1:18 <0776> Urah <05971> Melw <03548> hynhkl <08269> hyrvl <03063> hdwhy <04428> yklml <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05178> tsxn <02346> twmxlw <01270> lzrb <05982> dwmelw <04013> rubm <05892> ryel <03117> Mwyh <05414> Kyttn <02009> hnh <0589> ynaw (1:18)

1:19 P <05337> Klyuhl <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <0> Kl <03201> wlkwy <03808> alw <0413> Kyla <03898> wmxlnw (1:19)

1:1 to rhma tou yeou o egeneto epi ieremian ton tou celkiou ek twn ierewn ov katwkei en anaywy en gh beniamin

1:2 ov egenhyh logov tou yeou prov auton en taiv hmeraiv iwsia uiou amwv basilewv iouda etouv triskaidekatou en th basileia autou

1:3 kai egeneto en taiv hmeraiv iwakim uiou iwsia basilewv iouda ewv endekatou etouv sedekia uiou iwsia basilewv iouda ewv thv aicmalwsiav ierousalhm en tw pemptw mhni

1:4 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

1:5 pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelyein ek mhtrav hgiaka se profhthn eiv eynh teyeika se

1:6 kai eipa w despota kurie idou ouk epistamai lalein oti newterov egw eimi

1:7 kai eipen kuriov prov me mh lege oti newterov egw eimi oti prov pantav ouv ean exaposteilw se poreush kai kata panta osa ean enteilwmai soi lalhseiv

1:8 mh fobhyhv apo proswpou autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisyai se legei kuriov

1:9 kai exeteinen kuriov thn ceira autou prov me kai hqato tou stomatov mou kai eipen kuriov prov me idou dedwka touv logouv mou eiv to stoma sou

1:10 idou katestaka se shmeron epi eynh kai basileiav ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai katafuteuein

1:11 kai egeneto logov kuriou prov me legwn ti su orav ieremia kai eipa bakthrian karuinhn

1:12 kai eipen kuriov prov me kalwv ewrakav dioti egrhgora egw epi touv logouv mou tou poihsai autouv

1:13 kai egeneto logov kuriou prov me ek deuterou legwn ti su orav kai eipa lebhta upokaiomenon kai to proswpon autou apo proswpou borra

1:14 kai eipen kuriov prov me apo proswpou borra ekkauyhsetai ta kaka epi pantav touv katoikountav thn ghn

1:15 dioti idou egw sugkalw pasav tav basileiav apo borra thv ghv legei kuriov kai hxousin kai yhsousin ekastov ton yronon autou epi ta proyura twn pulwn ierousalhm kai epi panta ta teich ta kuklw authv kai epi pasav tav poleiv iouda

1:16 kai lalhsw prov autouv meta krisewv peri pashv thv kakiav autwn wv egkatelipon me kai eyusan yeoiv allotrioiv kai prosekunhsan toiv ergoiv twn ceirwn autwn

1:17 kai su perizwsai thn osfun sou kai anasthyi kai eipon prov autouv panta osa an enteilwmai soi mh fobhyhv apo proswpou autwn mhde ptohyhv enantion autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisyai se legei kuriov

1:18 idou teyeika se en th shmeron hmera wv polin ocuran kai wv teicov calkoun ocuron apasin toiv basileusin iouda kai toiv arcousin autou kai tw law thv ghv

1:19 kai polemhsousin se kai ou mh dunwntai prov se dioti meta sou egw eimi tou exaireisyai se eipen kuriovTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org