NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Judges 13

13:1 P <08141> hns <0705> Myebra <06430> Mytslp <03027> dyb <03068> hwhy <05414> Mntyw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <03478> larvy <01121> ynb <03254> wpoyw (13:1)

13:2 <03205> hdly <03808> alw <06135> hrqe <0802> wtsaw <04495> xwnm <08034> wmsw <01839> yndh <04940> txpsmm <06881> herum <0259> dxa <0376> sya <01961> yhyw (13:2)

13:3 <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> tyrhw <03205> tdly <03808> alw <06135> hrqe <0859> ta <04994> an <02009> hnh <0413> hyla <0559> rmayw <0802> hsah <0413> la <03068> hwhy <04397> Kalm <07200> aryw (13:3)

13:4 <02931> amj <03605> lk <0398> ylkat <0408> law <07941> rksw <03196> Nyy <08354> ytst <0408> law <04994> an <08104> yrmsh <06258> htew (13:4)

13:5 <06430> Mytslp <03027> dym <03478> larvy <0853> ta <03467> eyswhl <02490> lxy <01931> awhw <0990> Njbh <04480> Nm <05288> renh <01961> hyhy <0430> Myhla <05139> ryzn <03588> yk <07218> wsar <05921> le <05927> hley <03808> al <04177> hrwmw <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> hrh <02009> Knh <03588> yk (13:5)

13:6 <0> yl <05046> dygh <03808> al <08034> wms <0853> taw <01931> awh <02088> hzm <0335> ya <07592> whytlas <03808> alw <03966> dam <03372> arwn <0430> Myhlah <04397> Kalm <04758> harmk <04758> wharmw <0413> yla <0935> ab <0430> Myhlah <0376> sya <0559> rmal <0376> hsyal <0559> rmatw <0802> hsah <0935> abtw (13:6)

13:7 P <04194> wtwm <03117> Mwy <05704> de <0990> Njbh <04480> Nm <05288> renh <01961> hyhy <0430> Myhla <05139> ryzn <03588> yk <02932> hamj <03605> lk <0398> ylkat <0408> law <07941> rksw <03196> Nyy <08354> ytst <0408> la <06258> htew <01121> Nb <03205> tdlyw <02029> hrh <02009> Knh <0> yl <0559> rmayw (13:7)

13:8 <03205> dlwyh <05288> renl <06213> hven <04100> hm <03384> wnrwyw <0413> wnyla <05750> dwe <04994> an <0935> awby <07971> txls <0834> rsa <0430> Myhlah <0376> sya <0136> ynwda <0994> yb <0559> rmayw <03068> hwhy <0413> la <04495> xwnm <06279> rteyw (13:8)

13:9 <05973> hme <0369> Nya <0376> hsya <04495> xwnmw <07704> hdvb <03427> tbswy <01931> ayhw <0802> hsah <0413> la <05750> dwe <0430> Myhlah <04397> Kalm <0935> abyw <04495> xwnm <06963> lwqb <0430> Myhlah <08085> emsyw (13:9)

13:10 <0413> yla <03117> Mwyb <0935> ab <0834> rsa <0376> syah <0413> yla <07200> harn <02009> hnh <0413> wyla <0559> rmatw <0802> hsyal <05046> dgtw <07323> Urtw <0376> hsah <04116> rhmtw (13:10)

13:11 <0589> yna <0559> rmayw <0802> hsah <0413> la <01696> trbd <0834> rsa <0376> syah <0859> htah <0> wl <0559> rmayw <0376> syah <0413> la <0935> abyw <0802> wtsa <0310> yrxa <04495> xwnm <01980> Klyw <06965> Mqyw (13:11)

13:12 <04639> whvemw <05288> renh <04941> jpsm <01961> hyhy <04100> hm <01697> Kyrbd <0935> aby <06258> hte <04495> xwnm <0559> rmayw (13:12)

13:13 <08104> rmst <0802> hsah <0413> la <0559> ytrma <0834> rsa <03605> lkm <04495> xwnm <0413> la <03069> hwhy <04397> Kalm <0559> rmayw (13:13)

13:14 <08104> rmst <06680> hytywu <0834> rsa <03605> lk <0398> lkat <0408> la <02932> hamj <03605> lkw <08354> tst <0408> la <07941> rksw <03196> Nyyw <0398> lkat <03808> al <03196> Nyyh <01612> Npgm <03318> auy <0834> rsa <03605> lkm (13:14)

13:15 <05795> Myze <01423> ydg <06440> Kynpl <06213> hvenw <0853> Ktwa <04994> an <06113> hruen <03068> hwhy <04397> Kalm <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw (13:15)

13:16 <01931> awh <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <04495> xwnm <03045> edy <03808> al <03588> yk <05927> hnlet <03068> hwhyl <05930> hle <06213> hvet <0518> Maw <03899> Kmxlb <0398> lka <03808> al <06113> ynruet <0518> Ma <04495> xwnm <0413> la <03068> hwhy <04397> Kalm <0559> rmayw (13:16)

13:17 <03513> Kwndbkw <01697> *Krbd {Kyrbd} <0935> aby <03588> yk <08034> Kms <04310> ym <03068> hwhy <04397> Kalm <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw (13:17)

13:18 o <06383> yalp <01931> awhw <08034> ymsl <07592> last <02088> hz <04100> hml <03068> hwhy <04397> Kalm <0> wl <0559> rmayw (13:18)

13:19 <07200> Myar <0802> wtsaw <04495> xwnmw <06213> twvel <06381> alpmw <03068> hwhyl <06697> rwuh <05921> le <05927> leyw <04503> hxnmh <0853> taw <05795> Myzeh <01423> ydg <0853> ta <04495> xwnm <03947> xqyw (13:19)

13:20 <0776> hura <06440> Mhynp <05921> le <05307> wlpyw <07200> Myar <0802> wtsaw <04495> xwnmw <04196> xbzmh <03851> bhlb <03068> hwhy <04397> Kalm <05927> leyw <08064> hmymsh <04196> xbzmh <05921> lem <03851> bhlh <05927> twleb <01961> yhyw (13:20)

13:21 <01931> awh <03068> hwhy <04397> Kalm <03588> yk <04495> xwnm <03045> edy <0227> za <0802> wtsa <0413> law <04495> xwnm <0413> la <07200> harhl <03068> hwhy <04397> Kalm <05750> dwe <03254> Poy <03808> alw (13:21)

13:22 <07200> wnyar <0430> Myhla <03588> yk <04191> twmn <04191> twm <0802> wtsa <0413> la <04495> xwnm <0559> rmayw (13:22)

13:23 <02063> tazk <08085> wneymsh <03808> al <06256> tekw <0428> hla <03605> lk <0853> ta <07200> wnarh <03808> alw <04503> hxnmw <05930> hle <03027> wndym <03947> xql <03808> al <04191> wntymhl <03068> hwhy <02654> Upx <03863> wl <0802> wtsa <0> wl <0559> rmatw (13:23)

13:24 <03068> hwhy <01288> whkrbyw <05288> renh <01431> ldgyw <08123> Nwsms <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <0802> hsah <03205> dltw (13:24)

13:25 P <0847> latsa <0996> Nybw <06881> heru <0996> Nyb <01835> Nd <04264> hnxmb <06470> wmepl <03068> hwhy <07307> xwr <02490> lxtw (13:25)

13:1 kai proseyento oi uioi israhl poihsai to ponhron enantion kuriou kai paredwken autouv kuriov en ceiri allofulwn tessarakonta eth

13:2 kai egeneto anhr ek saraa ek thv fulhv tou dan kai onoma autw manwe kai h gunh autou steira kai ouk etikten

13:3 kai wfyh aggelov kuriou prov thn gunaika kai eipen prov authn idou dh su steira kai ou tetokav kai en gastri exeiv kai texh uion

13:4 kai nun fulaxai kai mh pihv oinon kai sikera kai mh faghv pan akayarton

13:5 oti idou su en gastri exeiv kai texh uion kai ouk anabhsetai sidhrov epi thn kefalhn autou oti hgiasmenon naziraion estai tw yew to paidarion ek thv gastrov kai autov arxetai swzein ton israhl ek ceirov allofulwn

13:6 kai hlyen h gunh kai eipen tw andri authv legousa oti anyrwpov tou yeou hlyen prov me kai h orasiv autou wv orasiv aggelou tou yeou epifanhv sfodra kai hrwtwn poyen estin kai to onoma autou ouk aphggeilen moi

13:7 kai eipen moi idou su en gastri exeiv kai texh uion kai nun mh pihv oinon kai sikera kai mh faghv pasan akayarsian oti naziraion yeou estai to paidarion apo thv gastrov ewv hmerav yanatou autou

13:8 kai edehyh manwe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anyrwpov tou yeou on apesteilav prov hmav elyetw dh prov hmav kai fwtisatw hmav ti poihswmen tw paidariw tw tiktomenw

13:9 kai ephkousen o yeov thv fwnhv manwe kai paregeneto o aggelov tou yeou eti prov thn gunaika authv kayhmenhv en tw agrw kai manwe o anhr authv ouk hn met authv

13:10 kai etacunen h gunh kai exedramen kai aphggeilen tw andri authv kai eipen prov auton idou wptai moi o anhr o elywn prov me th hmera ekeinh

13:11 kai anesth manwe kai eporeuyh opisw thv gunaikov autou prov ton andra kai eipen autw ei su ei o anhr o lalhsav prov thn gunaika kai eipen o aggelov egw

13:12 kai eipen manwe nun dh elyontov tou rhmatov sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou

13:13 kai eipen o aggelov kuriou prov manwe apo pantwn wn eipa prov thn gunaika fulaxasyw

13:14 apo pantwn osa ekporeuetai ex ampelou ou fagetai kai oinon kai sikera mh pietw kai pan akayarton mh fagetw panta osa eneteilamhn auth fulaxasyw

13:15 kai eipen manwe prov ton aggelon kuriou biaswmeya dh se kai poihsomen enwpion sou erifon aigwn

13:16 kai eipen o aggelov kuriou prov manwe ean biash me ou fagomai twn artwn sou kai ean poihshv olokautwma kuriw anoiseiv auto oti ouk egnw manwe oti aggelov kuriou estin

13:17 kai eipen manwe prov ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elyh to rhma sou doxaswmen se

13:18 kai eipen autw o aggelov kuriou ina ti touto erwtav to onoma mou kai auto estin yaumaston

13:19 kai elaben manwe ton erifon twn aigwn kai thn yusian kai anhnegken epi thn petran tw kuriw tw yaumasta poiounti kuriw kai manwe kai h gunh autou eyewroun

13:20 kai egeneto en tw anabhnai thn floga epanwyen tou yusiasthriou eiv ton ouranon kai anebh o aggelov kuriou en th flogi kai manwe kai h gunh autou eyewroun kai epeson epi proswpon autwn epi thn ghn

13:21 kai ou proseyhken eti o aggelov kuriou ofyhnai prov manwe kai prov thn gunaika autou tote egnw manwe oti aggelov kuriou estin

13:22 kai eipen manwe prov thn gunaika autou yanatw apoyanoumeya oti yeon ewrakamen

13:23 kai eipen autw h gunh autou ei ebouleto kuriov yanatwsai hmav ouk an edexato ek twn ceirwn hmwn olokautwma kai yusian kai ouk an efwtisen hmav panta tauta kai ouk an akousta epoihsen hmin tauta

13:24 kai eteken h gunh uion kai ekalesen to onoma autou samqwn kai huloghsen auton kuriov kai huxhyh to paidarion

13:25 kai hrxato pneuma kuriou sumporeuesyai autw en parembolh dan ana meson saraa kai ana meson esyaolTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org