NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

James 5

5:1 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> plousioi <4145> klausate <2799> (5657) ololuzontev <3649> (5723) epi <1909> taiv <3588> talaipwriaiv <5004> umwn <5216> taiv <3588> epercomenaiv <1904> (5740)

5:2 o <3588> ploutov <4149> umwn <5216> seshpen <4595> (5754) kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <5216> shtobrwta <4598> gegonen <1096> (5754)

5:3 o <3588> crusov <5557> umwn <5216> kai <2532> o <3588> argurov <696> katiwtai <2728> (5769) kai <2532> o <3588> iov <2447> autwn <846> eiv <1519> marturion <3142> umin <5213> estai <1510> (5704) kai <2532> fagetai <5315> (5695) tav <3588> sarkav <4561> umwn <5216> wv <5613> pur <4442> eyhsaurisate <2343> (5656) en <1722> escataiv <2078> hmeraiv <2250>

5:4 idou <2400> (5628) o <3588> misyov <3408> twn <3588> ergatwn <2040> twn <3588> amhsantwn <270> (5660) tav <3588> cwrav <5561> umwn <5216> o <3588> afusterhmenov <650> (5772) af <575> umwn <5216> krazei <2896> (5719) kai <2532> ai <3588> boai <995> twn <3588> yerisantwn <2325> (5660) eiv <1519> ta <3588> wta <3775> kuriou <2962> sabawy <4519> eiselhluyan <1525> (5754)

5:5 etrufhsate <5171> (5656) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> espatalhsate <4684> (5656) eyreqate <5142> (5656) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> en <1722> hmera <2250> sfaghv <4967>

5:6 katedikasate <2613> (5656) efoneusate <5407> (5656) ton <3588> dikaion <1342> ouk <3756> antitassetai <498> (5731) umin <5213>

5:7 makroyumhsate <3114> (5657) oun <3767> adelfoi <80> ewv <2193> thv <3588> parousiav <3952> tou <3588> kuriou <2962> idou <2400> (5628) o <3588> gewrgov <1092> ekdecetai <1551> (5736) ton <3588> timion <5093> karpon <2590> thv <3588> ghv <1093> makroyumwn <3114> (5723) ep <1909> autw <846> ewv <2193> labh <2983> (5632) proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797>

5:8 makroyumhsate <3114> (5657) kai <2532> umeiv <5210> sthrixate <4741> (5657) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> oti <3754> h <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hggiken <1448> (5758)

5:9 mh <3361> stenazete <4727> (5720) adelfoi <80> kat <2596> allhlwn <240> ina <2443> mh <3361> kriyhte <2919> (5686) idou <2400> (5628) o <3588> krithv <2923> pro <4253> twn <3588> yurwn <2374> esthken <2476> (5707) <2476> (5758)

5:10 upodeigma <5262> labete <2983> (5628) adelfoi <80> thv <3588> kakopayiav <2552> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> touv <3588> profhtav <4396> oi <3739> elalhsan <2980> (5656) en <1722> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962>

5:11 idou <2400> (5628) makarizomen <3106> (5719) touv <3588> upomeinantav <5278> (5660) thn <3588> upomonhn <5281> iwb <2492> hkousate <191> (5656) kai <2532> to <3588> telov <5056> kuriou <2962> eidete <3708> (5627) oti <3754> polusplagcnov <4184> estin <1510> (5748) o <3588> kuriov <2962> kai <2532> oiktirmwn <3629>

5:12 pro <4253> pantwn <3956> de <1161> adelfoi <80> mou <3450> mh <3361> omnuete <3660> (5720) mhte <3383> ton <3588> ouranon <3772> mhte <3383> thn <3588> ghn <1093> mhte <3383> allon <243> tina <5100> orkon <3727> htw <1510> (5749) de <1161> umwn <5216> to <3588> nai <3483> nai <3483> kai <2532> to <3588> ou <3756> ou <3756> ina <2443> mh <3361> upo <5259> krisin <2920> peshte <4098> (5632)

5:13 kakopayei <2553> (5719) tiv <5100> en <1722> umin <5213> proseucesyw <4336> (5737) euyumei <2114> (5719) tiv <5100> qalletw <5567> (5720)

5:14 asyenei <770> (5719) tiv <5100> en <1722> umin <5213> proskalesasyw <4341> (5663) touv <3588> presbuterouv <4245> thv <3588> ekklhsiav <1577> kai <2532> proseuxasywsan <4336> (5663) ep <1909> auton <846> aleiqantev <218> (5660) elaiw <1637> en <1722> tw <3588> onomati <3686> [tou <3588> kuriou] <2962>

5:15 kai <2532> h <3588> euch <2171> thv <3588> pistewv <4102> swsei <4982> (5692) ton <3588> kamnonta <2577> (5723) kai <2532> egerei <1453> (5692) auton <846> o <3588> kuriov <2962> kan <2579> amartiav <266> h <1510> (5753) pepoihkwv <4160> (5761) afeyhsetai <863> (5701) autw <846>

5:16 exomologeisye <1843> (5732) oun <3767> allhloiv <240> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> allhlwn <240> opwv <3704> iayhte <2390> (5686) polu <4183> iscuei <2480> (5719) dehsiv <1162> dikaiou <1342> energoumenh <1754> (5734)

5:17 hliav <2243> anyrwpov <444> hn <1510> (5713) omoiopayhv <3663> hmin <2254> kai <2532> proseuch <4335> proshuxato <4336> (5662) tou <3588> mh <3361> brexai <1026> (5658) kai <2532> ouk <3756> ebrexen <1026> (5656) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eniautouv <1763> treiv <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803>

5:18 kai <2532> palin <3825> proshuxato <4336> (5662) kai <2532> o <3588> ouranov <3772> ueton <5205> edwken <1325> (5656) kai <2532> h <3588> gh <1093> eblasthsen <985> (5656) ton <3588> karpon <2590> authv <846>

5:19 adelfoi <80> mou <3450> ean <1437> tiv <5100> en <1722> umin <5213> planhyh <4105> (5686) apo <575> thv <3588> alhyeiav <225> kai <2532> epistreqh <1994> (5661) tiv <5100> auton <846>

5:20 ginwskete <1097> (5720) oti <3754> o <3588> epistreqav <1994> (5660) amartwlon <268> ek <1537> planhv <4106> odou <3598> autou <846> swsei <4982> (5692) quchn <5590> autou <846> ek <1537> yanatou <2288> kai <2532> kaluqei <2572> (5692) plhyov <4128> amartiwn <266>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org