NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

James 3

3:1 mh <3361> polloi <4183> didaskaloi <1320> ginesye <1096> (5737) adelfoi <80> mou <3450> eidotev <1492> (5761) oti <3754> meizon <3173> krima <2917> lhmqomeya <2983> (5695)

3:2 polla <4183> gar <1063> ptaiomen <4417> (5719) apantev <537> ei <1487> tiv <5100> en <1722> logw <3056> ou <3756> ptaiei <4417> (5719) outov <3778> teleiov <5046> anhr <435> dunatov <1415> calinagwghsai <5468> (5658) kai <2532> olon <3650> to <3588> swma <4983>

3:3 ei <1487> de <1161> twn <3588> ippwn <2462> touv <3588> calinouv <5469> eiv <1519> ta <3588> stomata <4750> ballomen <906> (5719) eiv <1519> to <3588> peiyesyai <3982> (5745) autouv <846> hmin <2254> kai <2532> olon <3650> to <3588> swma <4983> autwn <846> metagomen <3329> (5719)

3:4 idou <2400> (5628) kai <2532> ta <3588> ploia <4143> thlikauta <5082> onta <1510> (5752) kai <2532> upo <5259> anemwn <417> sklhrwn <4642> elaunomena <1643> (5746) metagetai <3329> (5743) upo <5259> elacistou <1646> phdaliou <4079> opou <3699> h <3588> ormh <3730> tou <3588> euyunontov <2116> (5723) bouletai <1014> (5736)

3:5 outwv <3779> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mikron <3398> melov <3196> estin <1510> (5748) kai <2532> megala <3173> aucei <3166> (5719) idou <2400> (5628) hlikon <2245> pur <4442> hlikhn <2245> ulhn <5208> anaptei <381> (5719)

3:6 kai <2532> h <3588> glwssa <1100> pur <4442> o <3588> kosmov <2889> thv <3588> adikiav <93> h <3588> glwssa <1100> kayistatai <2525> (5743) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> hmwn <2257> h <3588> spilousa <4695> (5723) olon <3650> to <3588> swma <4983> kai <2532> flogizousa <5394> (5723) ton <3588> trocon <5164> thv <3588> genesewv <1078> kai <2532> flogizomenh <5394> (5746) upo <5259> thv <3588> geennhv <1067>

3:7 pasa <3956> gar <1063> fusiv <5449> yhriwn <2342> te <5037> kai <2532> peteinwn <4071> erpetwn <2062> te <5037> kai <2532> enaliwn <1724> damazetai <1150> (5743) kai <2532> dedamastai <1150> (5769) th <3588> fusei <5449> th <3588> anyrwpinh <442>

3:8 thn <3588> de <1161> glwssan <1100> oudeiv <3762> damasai <1150> (5658) dunatai <1410> (5736) anyrwpwn <444> akatastaton <182> kakon <2556> mesth <3324> iou <2447> yanathforou <2287>

3:9 en <1722> auth <846> eulogoumen <2127> (5719) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> patera <3962> kai <2532> en <1722> auth <846> katarwmeya <2672> (5736) touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> kay <2596> omoiwsin <3669> yeou <2316> gegonotav <1096> (5756)

3:10 ek <1537> tou <3588> autou <846> stomatov <4750> exercetai <1831> (5736) eulogia <2129> kai <2532> katara <2671> ou <3756> crh <5534> (5904) adelfoi <80> mou <3450> tauta <5023> outwv <3779> ginesyai <1096> (5738)

3:11 mhti <3385> h <3588> phgh <4077> ek <1537> thv <3588> authv <846> ophv <3692> bruei <1032> (5719) to <3588> gluku <1099> kai <2532> to <3588> pikron <4089>

3:12 mh <3361> dunatai <1410> (5736) adelfoi <80> mou <3450> sukh <4808> elaiav <1636> poihsai <4160> (5658) h <2228> ampelov <288> suka <4810> oute <3777> alukon <252> gluku <1099> poihsai <4160> (5658) udwr <5204>

3:13 tiv <5101> sofov <4680> kai <2532> episthmwn <1990> en <1722> umin <5213> deixatw <1166> (5657) ek <1537> thv <3588> kalhv <2570> anastrofhv <391> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> prauthti <4240> sofiav <4678>

3:14 ei <1487> de <1161> zhlon <2205> pikron <4089> ecete <2192> (5719) kai <2532> eriyeian <2052> en <1722> th <3588> kardia <2588> umwn <5216> mh <3361> katakaucasye <2620> (5737) kai <2532> qeudesye <5574> (5732) kata <2596> thv <3588> alhyeiav <225>

3:15 ouk <3756> estin <1510> (5748) auth <3778> h <3588> sofia <4678> anwyen <509> katercomenh <2718> (5740) alla <235> epigeiov <1919> qucikh <5591> daimoniwdhv <1141>

3:16 opou <3699> gar <1063> zhlov <2205> kai <2532> eriyeia <2052> ekei <1563> akatastasia <181> kai <2532> pan <3956> faulon <5337> pragma <4229>

3:17 h <3588> de <1161> anwyen <509> sofia <4678> prwton <4412> men <3303> agnh <53> estin <1510> (5748) epeita <1899> eirhnikh <1516> epieikhv <1933> eupeiyhv <2138> mesth <3324> eleouv <1656> kai <2532> karpwn <2590> agaywn <18> adiakritov <87> anupokritov <505>

3:18 karpov <2590> de <1161> dikaiosunhv <1343> en <1722> eirhnh <1515> speiretai <4687> (5743) toiv <3588> poiousin <4160> (5723) eirhnhn <1515>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org