NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

James 2

2:1 adelfoi <80> mou <3450> mh <3361> en <1722> proswpolhmqiaiv <4382> ecete <2192> (5720) thn <3588> pistin <4102> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> thv <3588> doxhv <1391>

2:2 ean <1437> gar <1063> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> sunagwghn <4864> umwn <5216> anhr <435> crusodaktuliov <5554> en <1722> esyhti <2066> lampra <2986> eiselyh <1525> (5632) de <1161> kai <2532> ptwcov <4434> en <1722> rupara <4508> esyhti <2066>

2:3 epibleqhte <1914> (5661) de <1161> epi <1909> ton <3588> forounta <5409> (5723) thn <3588> esyhta <2066> thn <3588> lampran <2986> kai <2532> eiphte <2036> (5632) su <4771> kayou <2521> (5737) wde <5602> kalwv <2573> kai <2532> tw <3588> ptwcw <4434> eiphte <2036> (5632) su <4771> sthyi <2476> (5628) h <2228> kayou <2521> (5737) ekei <1563> upo <5259> to <3588> upopodion <5286> mou <3450>

2:4 ou <3756> diekriyhte <1252> (5681) en <1722> eautoiv <1438> kai <2532> egenesye <1096> (5633) kritai <2923> dialogismwn <1261> ponhrwn <4190>

2:5 akousate <191> (5657) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> ouc <3756> o <3588> yeov <2316> exelexato <1586> (5668) touv <3588> ptwcouv <4434> tw <3588> kosmw <2889> plousiouv <4145> en <1722> pistei <4102> kai <2532> klhronomouv <2818> thv <3588> basileiav <932> hv <3739> ephggeilato <1861> (5662) toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>

2:6 umeiv <5210> de <1161> htimasate <818> (5656) ton <3588> ptwcon <4434> ouc <3756> oi <3588> plousioi <4145> katadunasteuousin <2616> (5719) umwn <5216> kai <2532> autoi <846> elkousin <1670> (5719) umav <5209> eiv <1519> krithria <2922>

2:7 ouk <3756> autoi <846> blasfhmousin <987> (5719) to <3588> kalon <2570> onoma <3686> to <3588> epiklhyen <1941> (5685) ef <1909> umav <5209>

2:8 ei <1487> mentoi <3305> nomon <3551> teleite <5055> (5719) basilikon <937> kata <2596> thn <3588> grafhn <1124> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572> kalwv <2573> poieite <4160> (5719)

2:9 ei <1487> de <1161> proswpolhmpteite <4380> (5719) amartian <266> ergazesye <2038> (5736) elegcomenoi <1651> (5746) upo <5259> tou <3588> nomou <3551> wv <5613> parabatai <3848>

2:10 ostiv <3748> gar <1063> olon <3650> ton <3588> nomon <3551> thrhsh <5083> (5661) ptaish <4417> (5661) de <1161> en <1722> eni <1520> gegonen <1096> (5754) pantwn <3956> enocov <1777>

2:11 o <3588> gar <1063> eipwn <2036> (5631) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) eipen <3004> (5627) kai <2532> mh <3361> foneushv <5407> (5661) ei <1487> de <1161> ou <3756> moiceueiv <3431> (5719) foneueiv <5407> (5719) de <1161> gegonav <1096> (5754) parabathv <3848> nomou <3551>

2:12 outwv <3779> laleite <2980> (5720) kai <2532> outwv <3779> poieite <4160> (5720) wv <5613> dia <1223> nomou <3551> eleuyeriav <1657> mellontev <3195> (5723) krinesyai <2919> (5745)

2:13 h <3588> gar <1063> krisiv <2920> aneleov <448> tw <3588> mh <3361> poihsanti <4160> (5660) eleov <1656> katakaucatai <2620> (5736) eleov <1656> krisewv <2920>

2:14 ti <5101> ofelov <3786> adelfoi <80> mou <3450> ean <1437> pistin <4102> legh <3004> (5725) tiv <5100> ecein <2192> (5721) erga <2041> de <1161> mh <3361> ech <2192> (5725) mh <3361> dunatai <1410> (5736) h <3588> pistiv <4102> swsai <4982> (5658) auton <846>

2:15 ean <1437> adelfov <80> h <2228> adelfh <79> gumnoi <1131> uparcwsin <5225> (5725) kai <2532> leipomenoi <3007> (5746) thv <3588> efhmerou <2184> trofhv <5160>

2:16 eiph <2036> (5632) de <1161> tiv <5100> autoiv <846> ex <1537> umwn <5216> upagete <5217> (5720) en <1722> eirhnh <1515> yermainesye <2328> (5728) kai <2532> cortazesye <5526> (5744) mh <3361> dwte <1325> (5632) de <1161> autoiv <846> ta <3588> epithdeia <2006> tou <3588> swmatov <4983> ti <5101> ofelov <3786>

2:17 outwv <3779> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> ean <1437> mh <3361> ech <2192> (5725) erga <2041> nekra <3498> estin <1510> (5748) kay <2596> eauthn <1438>

2:18 all <235> erei <2046> (5692) tiv <5100> su <4771> pistin <4102> eceiv <2192> (5719) kagw <2504> erga <2041> ecw <2192> (5719) deixon <1166> (5657) moi <3427> thn <3588> pistin <4102> sou <4675> cwriv <5565> twn <3588> ergwn <2041> kagw <2504> soi <4671> deixw <1166> (5692) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> mou <3450> thn <3588> pistin <4102>

2:19 su <4771> pisteueiv <4100> (5719) oti <3754> eiv <1520> yeov <2316> estin <1510> (5748) kalwv <2573> poieiv <4160> (5719) kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> pisteuousin <4100> (5719) kai <2532> frissousin <5425> (5719)

2:20 yeleiv <2309> (5719) de <1161> gnwnai <1097> (5629) w <5599> anyrwpe <444> kene <2756> oti <3754> h <3588> pistiv <4102> cwriv <5565> twn <3588> ergwn <2041> argh <692> estin <1510> (5748)

2:21 abraam <11> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) anenegkav <399> (5660) isaak <2464> ton <3588> uion <5207> autou <846> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379>

2:22 blepeiv <991> (5719) oti <3754> h <3588> pistiv <4102> sunhrgei <4903> (5707) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> h <3588> pistiv <4102> eteleiwyh <5048> (5681)

2:23 kai <2532> eplhrwyh <4137> (5681) h <3588> grafh <1124> h <3588> legousa <3004> (5723) episteusen <4100> (5656) de <1161> abraam <11> tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> kai <2532> filov <5384> yeou <2316> eklhyh <2564> (5681)

2:24 orate <3708> (5719) <3708> (5720) oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> kai <2532> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> monon <3441> <3440>

2:25 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> raab <4460> h <3588> pornh <4204> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) upodexamenh <5264> (5666) touv <3588> aggelouv <32> kai <2532> etera <2087> odw <3598> ekbalousa <1544> (5631)

2:26 wsper <5618> to <3588> swma <4983> cwriv <5565> pneumatov <4151> nekron <3498> estin <1510> (5748) outwv <3779> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> cwriv <5565> ergwn <2041> nekra <3498> estin <1510> (5748)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org