NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

James 1

1:1 iakwbov <2385> yeou <2316> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> doulov <1401> taiv <3588> dwdeka <1427> fulaiv <5443> taiv <3588> en <1722> th <3588> diaspora <1290> cairein <5463> (5721)

1:2 pasan <3956> caran <5479> hghsasye <2233> (5662) adelfoi <80> mou <3450> otan <3752> peirasmoiv <3986> peripeshte <4045> (5632) poikiloiv <4164>

1:3 ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> to <3588> dokimion <1383> umwn <5216> thv <3588> pistewv <4102> katergazetai <2716> (5736) upomonhn <5281>

1:4 h <3588> de <1161> upomonh <5281> ergon <2041> teleion <5046> ecetw <2192> (5720) ina <2443> hte <1510> (5753) teleioi <5046> kai <2532> oloklhroi <3648> en <1722> mhdeni <3367> leipomenoi <3007> (5746)

1:5 ei <1487> de <1161> tiv <5100> umwn <5216> leipetai <3007> (5743) sofiav <4678> aiteitw <154> (5720) para <3844> tou <3588> didontov <1325> (5723) yeou <2316> pasin <3956> aplwv <574> kai <2532> mh <3361> oneidizontov <3679> (5723) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) autw <846>

1:6 aiteitw <154> (5720) de <1161> en <1722> pistei <4102> mhden <3367> diakrinomenov <1252> (5734) o <3588> gar <1063> diakrinomenov <1252> (5734) eoiken <1503> (5758) kludwni <2830> yalasshv <2281> anemizomenw <416> (5746) kai <2532> ripizomenw <4494> (5746)

1:7 mh <3361> gar <1063> oiesyw <3633> (5737) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> oti <3754> lhmqetai <2983> (5695) ti <5100> para <3844> tou <3588> kuriou <2962>

1:8 anhr <435> diqucov <1374> akatastatov <182> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846>

1:9 kaucasyw <2744> (5737) de <1161> [o] <3588> adelfov <80> o <3588> tapeinov <5011> en <1722> tw <3588> uqei <5311> autou <846>

1:10 o <3588> de <1161> plousiov <4145> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> autou <846> oti <3754> wv <5613> anyov <438> cortou <5528> pareleusetai <3928> (5695)

1:11 aneteilen <393> (5656) gar <1063> o <3588> hliov <2246> sun <4862> tw <3588> kauswni <2742> kai <2532> exhranen <3583> (5656) ton <3588> corton <5528> kai <2532> to <3588> anyov <438> autou <846> exepesen <1601> (5627) kai <2532> h <3588> euprepeia <2143> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> apwleto <622> (5639) outwv <3779> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> en <1722> taiv <3588> poreiaiv <4197> autou <846> maranyhsetai <3133> (5701)

1:12 makariov <3107> anhr <435> ov <3739> upomenei <5278> (5719) peirasmon <3986> oti <3754> dokimov <1384> genomenov <1096> (5637) lhmqetai <2983> (5695) ton <3588> stefanon <4735> thv <3588> zwhv <2222> on <3739> ephggeilato <1861> (5662) toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>

1:13 mhdeiv <3367> peirazomenov <3985> (5746) legetw <3004> (5720) oti <3754> apo <575> yeou <2316> peirazomai <3985> (5743) o <3588> gar <1063> yeov <2316> apeirastov <551> estin <1510> (5748) kakwn <2556> peirazei <3985> (5719) de <1161> autov <846> oudena <3762>

1:14 ekastov <1538> de <1161> peirazetai <3985> (5743) upo <5259> thv <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> exelkomenov <1828> (5746) kai <2532> deleazomenov <1185> (5746)

1:15 eita <1534> h <3588> epiyumia <1939> sullabousa <4815> (5631) tiktei <5088> (5719) amartian <266> h <3588> de <1161> amartia <266> apotelesyeisa <658> (5685) apokuei <616> (5719) yanaton <2288>

1:16 mh <3361> planasye <4105> (5744) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27>

1:17 pasa <3956> dosiv <1394> agayh <18> kai <2532> pan <3956> dwrhma <1434> teleion <5046> anwyen <509> estin <1510> (5748) katabainon <2597> (5723) apo <575> tou <3588> patrov <3962> twn <3588> fwtwn <5457> par <3844> w <3739> ouk <3756> eni <1762> (5748) parallagh <3883> h <2228> trophv <5157> aposkiasma <644>

1:18 boulhyeiv <1014> (5679) apekuhsen <616> (5656) hmav <2248> logw <3056> alhyeiav <225> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> aparchn <536> tina <5100> twn <3588> autou <846> ktismatwn <2938>

1:19 iste <1492> (5759) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> estw <1510> (5749) de <1161> pav <3956> anyrwpov <444> tacuv <5036> eiv <1519> to <3588> akousai <191> (5658) braduv <1021> eiv <1519> to <3588> lalhsai <2980> (5658) braduv <1021> eiv <1519> orghn <3709>

1:20 orgh <3709> gar <1063> androv <435> dikaiosunhn <1343> yeou <2316> ouk <3756> ergazetai <2038> (5736)

1:21 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) pasan <3956> ruparian <4507> kai <2532> perisseian <4050> kakiav <2549> en <1722> prauthti <4240> dexasye <1209> (5663) ton <3588> emfuton <1721> logon <3056> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) swsai <4982> (5658) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>

1:22 ginesye <1096> (5737) de <1161> poihtai <4163> logou <3056> kai <2532> mh <3361> akroatai <202> monon <3440> paralogizomenoi <3884> (5740) eautouv <1438>

1:23 oti <3754> ei <1487> tiv <5100> akroathv <202> logou <3056> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> poihthv <4163> outov <3778> eoiken <1503> (5758) andri <435> katanoounti <2657> (5723) to <3588> proswpon <4383> thv <3588> genesewv <1078> autou <846> en <1722> esoptrw <2072>

1:24 katenohsen <2657> (5656) gar <1063> eauton <1438> kai <2532> apelhluyen <565> (5754) kai <2532> euyewv <2112> epelayeto <1950> (5633) opoiov <3697> hn <1510> (5713)

1:25 o <3588> de <1161> parakuqav <3879> (5660) eiv <1519> nomon <3551> teleion <5046> ton <3588> thv <3588> eleuyeriav <1657> kai <2532> parameinav <3887> (5660) ouk <3756> akroathv <202> epilhsmonhv <1953> genomenov <1096> (5637) alla <235> poihthv <4163> ergou <2041> outov <3778> makariov <3107> en <1722> th <3588> poihsei <4162> autou <846> estai <1510> (5704)

1:26 ei <1487> tiv <5100> dokei <1380> (5719) yrhskov <2357> einai <1510> (5750) mh <3361> calinagwgwn <5468> (5723) glwssan <1100> eautou <1438> alla <235> apatwn <538> (5723) kardian <2588> eautou <1438> toutou <5127> mataiov <3152> h <3588> yrhskeia <2356>

1:27 yrhskeia <2356> kayara <2513> kai <2532> amiantov <283> para <3844> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962> auth <3778> estin <1510> (5748) episkeptesyai <1980> (5738) orfanouv <3737> kai <2532> chrav <5503> en <1722> th <3588> yliqei <2347> autwn <846> aspilon <784> eauton <1438> threin <5083> (5721) apo <575> tou <3588> kosmou <2889>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org