NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 8

8:1 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhml <0582> swna <02747> jrxb <05921> wyle <03789> btkw <01419> lwdg <01549> Nwylg <0> Kl <03947> xq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw (8:1)

8:2 <03000> whykrby <01121> Nb <02148> whyrkz <0853> taw <03548> Nhkh <0223> hyrwa <0853> ta <0539> Mynman <05707> Myde <0> yl <05749> hdyeaw (8:2)

8:3 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhm <08034> wms <07121> arq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw <05031> haybnh <0413> la <07126> brqaw (8:3)

8:4 o <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpl <08111> Nwrms <07998> lls <0853> taw <01834> qvmd <02428> lyx <0853> ta <05375> avy <0517> ymaw <01> yba <07121> arq <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk (8:4)

8:5 <0559> rmal <05750> dwe <0413> yla <01696> rbd <03068> hwhy <03254> Poyw (8:5)

8:6 <07425> whylmr <01121> Nbw <07526> Nyur <0853> ta <04885> vwvmw <0328> jal <01980> Myklhh <07975> xlsh <04325> ym <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <03988> oam <03588> yk <03282> Ney (8:6)

8:7 <01415> wytwdg <03605> lk <05921> le <01980> Klhw <0650> wyqypa <03605> lk <05921> le <05927> hlew <03519> wdwbk <03605> lk <0853> taw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <07227> Mybrhw <06099> Mymwueh <05104> rhnh <04325> ym <0853> ta <05921> Mhyle <05927> hlem <0136> ynda <02009> hnh <03651> Nklw (8:7)

8:8 o <06005> la <0> wnme <0776> Kura <07341> bxr <04393> alm <03671> wypnk <04298> twjm <01961> hyhw <05060> eygy <06677> rawu <05704> de <05674> rbew <07857> Pjs <03063> hdwhyb <02498> Plxw (8:8)

8:9 <02865> wtxw <0247> wrzath <02865> wtxw <0247> wrzath <0776> Ura <04801> yqxrm <03605> lk <0238> wnyzahw <02865> wtxw <05971> Myme <07489> wer (8:9)

8:10 o <0410> la <05973> wnme <03588> yk <06965> Mwqy <03808> alw <01697> rbd <01696> wrbd <06565> rptw <06098> hue <05779> wue (8:10)

8:11 <0559> rmal <02088> hzh <05971> Meh <01870> Krdb <01980> tklm <03256> ynroyw <03027> dyh <02393> tqzxk <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (8:11)

8:12 <06206> wuyret <03808> alw <03372> waryt <03808> al <04172> warwm <0853> taw <07195> rsq <02088> hzh <05971> Meh <0559> rmay <0834> rsa <03605> lkl <07195> rsq <0559> Nwrmat <03808> al (8:12)

8:13 <06206> Mkurem <01931> awhw <04172> Mkarwm <01931> awhw <06942> wsydqt <0853> wta <06635> twabu <03068> hwhy <0853> ta (8:13)

8:14 <03389> Mlswry <03427> bswyl <04170> sqwmlw <06341> xpl <03478> larvy <01004> ytb <08147> ynsl <04383> lwskm <06697> rwulw <05063> Pgn <068> Nbalw <04720> sdqml <01961> hyhw (8:14)

8:15 o <03920> wdklnw <03369> wsqwnw <07665> wrbsnw <05307> wlpnw <07227> Mybr <0> Mb <03782> wlskw (8:15)

8:16 <03928> ydmlb <08451> hrwt <02856> Mwtx <08584> hdwet <06887> rwu (8:16)

8:17 <0> wl <06960> ytywqw <03290> bqey <01004> tybm <06440> wynp <05641> rytomh <03068> hwhyl <02442> ytykxw (8:17)

8:18 o <06726> Nwyu <02022> rhb <07931> Nksh <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem <03478> larvyb <04159> Mytpwmlw <0226> twtal <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0834> rsa <03206> Mydlyhw <0595> ykna <02009> hnh (8:18)

8:19 <04191> Mytmh <0413> la <02416> Myyxh <01157> deb <01875> srdy <0430> wyhla <0413> la <05971> Me <03808> awlh <01897> Myghmhw <06850> Mypupumh <03049> Mynedyh <0413> law <0178> twbah <0413> la <01875> wsrd <0413> Mkyla <0559> wrmay <03588> ykw (8:19)

8:20 <07837> rxs <0> wl <0369> Nya <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdk <0559> wrmay <03808> al <0518> Ma <08584> hdwetlw <08451> hrwtl (8:20)

8:21 <04605> hleml <06437> hnpw <0430> wyhlabw <04428> wklmb <07043> llqw <07107> Puqthw <07456> bery <03588> yk <01961> hyhw <07457> berw <07185> hsqn <0> hb <05674> rbew (8:21)

8:22 <05080> xdnm <0653> hlpaw <06695> hqwu <04588> Pwem <02825> hksxw <06869> hru <02009> hnhw <05027> jyby <0776> Ura <0413> law (8:22)

8:1 kai eipen kuriov prov me labe seautw tomon kainou megalou kai graqon eiv auton grafidi anyrwpou tou oxewv pronomhn poihsai skulwn parestin gar

8:2 kai marturav moi poihson pistouv anyrwpouv ton ourian kai ton zacarian uion baraciou

8:3 kai proshlyon prov thn profhtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kuriov moi kaleson to onoma autou tacewv skuleuson oxewv pronomeuson

8:4 dioti prin h gnwnai to paidion kalein patera h mhtera lhmqetai dunamin damaskou kai ta skula samareiav enanti basilewv assuriwn

8:5 kai proseyeto kuriov lalhsai moi eti

8:6 dia to mh boulesyai ton laon touton to udwr tou silwam to poreuomenon hsuch alla boulesyai ecein ton raasswn kai ton uion romeliou basilea ef umwn

8:7 dia touto idou anagei kuriov ef umav to udwr tou potamou to iscuron kai to polu ton basilea twn assuriwn kai thn doxan autou kai anabhsetai epi pasan faragga umwn kai peripathsei epi pan teicov umwn

8:8 kai afelei apo thv ioudaiav anyrwpon ov dunhsetai kefalhn arai h dunaton suntelesasyai ti kai estai h parembolh autou wste plhrwsai to platov thv cwrav sou mey hmwn o yeov

8:9 gnwte eynh kai httasye epakousate ewv escatou thv ghv iscukotev httasye ean gar palin iscushte palin htthyhsesye

8:10 kai hn an bouleushsye boulhn diaskedasei kuriov kai logon on ean lalhshte ou mh emmeinh umin oti mey hmwn kuriov o yeov

8:11 outwv legei kuriov th iscura ceiri apeiyousin th poreia thv odou tou laou toutou legontev

8:12 mhpote eiphte sklhron pan gar o ean eiph o laov outov sklhron estin ton de fobon autou ou mh fobhyhte oude mh taracyhte

8:13 kurion auton agiasate kai autov estai sou fobov

8:14 kai ean ep autw pepoiywv hv estai soi eiv agiasma kai ouc wv liyou proskommati sunanthsesye autw oude wv petrav ptwmati o de oikov iakwb en pagidi kai en koilasmati egkayhmenoi en ierousalhm

8:15 dia touto adunathsousin en autoiv polloi kai pesountai kai suntribhsontai kai eggiousin kai alwsontai anyrwpoi en asfaleia ontev

8:16 tote faneroi esontai oi sfragizomenoi ton nomon tou mh mayein

8:17 kai erei menw ton yeon ton apostreqanta to proswpon autou apo tou oikou iakwb kai pepoiywv esomai ep autw

8:18 idou egw kai ta paidia a moi edwken o yeov kai estai eiv shmeia kai terata en tw oikw israhl para kuriou sabawy ov katoikei en tw orei siwn

8:19 kai ean eipwsin prov umav zhthsate touv apo thv ghv fwnountav kai touv eggastrimuyouv touv kenologountav oi ek thv koiliav fwnousin ouk eynov prov yeon autou ti ekzhtousin peri twn zwntwn touv nekrouv

8:20 nomon gar eiv bohyeian edwken ina eipwsin ouc wv to rhma touto peri ou ouk estin dwra dounai peri autou

8:21 kai hxei ef umav sklhra limov kai estai wv an peinashte luphyhsesye kai kakwv ereite ton arconta kai ta patacra kai anableqontai eiv ton ouranon anw

8:22 kai eiv thn ghn katw embleqontai kai idou yliqiv kai stenocwria kai skotov aporia stenh kai skotov wste mh blepeinTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org