NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 66

66:1 <04496> ytxwnm <04725> Mwqm <02088> hz <0335> yaw <0> yl <01129> wnbt <0834> rsa <01004> tyb <02088> hz <0335> ya <07272> ylgr <01916> Mdh <0776> Urahw <03678> yaok <08064> Mymsh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (66:1)

66:2 <01697> yrbd <05921> le <02730> drxw <07307> xwr <05223> hknw <06041> yne <0413> la <05027> jyba <02088> hz <0413> law <03068> hwhy <05002> Man <0428> hla <03605> lk <01961> wyhyw <06213> htve <03027> ydy <0428> hla <03605> lk <0853> taw (66:2)

66:3 <02654> hupx <05315> Mspn <08251> Mhyuwqsbw <01870> Mhykrdb <0977> wrxb <01992> hmh <01571> Mg <0205> Nwa <01288> Krbm <03828> hnbl <02142> rykzm <02386> ryzx <01818> Md <04503> hxnm <05927> hlem <03611> blk <06202> Pre <07716> hvh <02076> xbwz <0376> sya <05221> hkm <07794> rwsh <07819> jxws (66:3)

66:4 o <0977> wrxb <02654> ytupx <03808> al <0834> rsabw <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wveyw <08085> wems <03808> alw <01696> ytrbd <06030> hnwe <0369> Nyaw <07121> ytarq <03282> Ney <01992> Mhl <0935> ayba <04035> Mtrwgmw <08586> Mhylletb <0977> rxba <0589> yna <01571> Mg (66:4)

66:5 <0954> wsby <01992> Mhw <08057> Mktxmvb <07200> harnw <03068> hwhy <03513> dbky <08034> yms <04616> Neml <05077> Mkydnm <08130> Mkyanv <0251> Mkyxa <0559> wrma <01697> wrbd <0413> la <02730> Mydrxh <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems (66:5)

66:6 <0341> wybyal <01576> lwmg <07999> Mlsm <03068> hwhy <06963> lwq <01964> lkyhm <06963> lwq <05892> ryem <07588> Nwas <06963> lwq (66:6)

66:7 <02145> rkz <04422> hjylmhw <0> hl <02256> lbx <0935> awby <02962> Mrjb <03205> hdly <02342> lyxt <02962> Mrjb (66:7)

66:8 <01121> hynb <0853> ta <06726> Nwyu <03205> hdly <01571> Mg <02342> hlx <03588> yk <0259> txa <06471> Mep <01471> ywg <03205> dlwy <0518> Ma <0259> dxa <03117> Mwyb <0776> Ura <02342> lxwyh <0428> hlak <07200> har <04310> ym <02063> tazk <08085> ems <04310> ym (66:8)

66:9 o <0430> Kyhla <0559> rma <06113> ytruew <03205> dylwmh <0589> yna <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmay <03205> dylwa <03808> alw <07665> rybsa <0589> ynah (66:9)

66:10 <05921> hyle <056> Mylbatmh <03605> lk <04885> vwvm <0854> hta <07797> wvyv <0157> hybha <03605> lk <0> hb <01523> wlygw <03389> Mlswry <0854> ta <08055> wxmv (66:10)

66:11 o <03519> hdwbk <02123> zyzm <06026> Mtgnethw <04711> wumt <04616> Neml <08575> hymxnt <07699> dsm <07646> Mtebvw <03243> wqnyt <04616> Neml (66:11)

66:12 <08173> wesest <01290> Mykrb <05921> lew <05375> wavnt <06654> du <05921> le <03243> Mtqnyw <01471> Mywg <03519> dwbk <07857> Pjws <05158> lxnkw <07965> Mwls <05104> rhnk <0413> hyla <05186> hjn <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (66:12)

66:13 <05162> wmxnt <03389> Mlswrybw <05162> Mkmxna <0595> ykna <03651> Nk <05162> wnmxnt <0517> wma <0834> rsa <0376> syak (66:13)

66:14 <0341> wybya <0853> ta <02194> Mezw <05650> wydbe <0854> ta <03068> hwhy <03027> dy <03045> hedwnw <06524> hnxrpt <01877> asdk <06106> Mkytwmuew <03820> Mkbl <07797> vvw <07200> Mtyarw (66:14)

66:15 <0784> sa <03851> ybhlb <01606> wtregw <0639> wpa <02534> hmxb <07725> byshl <04818> wytbkrm <05492> hpwokw <0935> awby <0784> sab <03068> hwhy <02009> hnh <03588> yk (66:15)

66:16 <03068> hwhy <02491> yllx <07231> wbrw <01320> rvb <03605> lk <0854> ta <02719> wbrxbw <08199> jpsn <03068> hwhy <0784> sab <03588> yk (66:16)

66:17 <03068> hwhy <05002> Man <05486> wpoy <03162> wdxy <05909> rbkehw <08263> Uqshw <02386> ryzxh <01320> rvb <0398> ylka <08432> Kwtb <0259> *txa {dxa} <0310> rxa <01593> twngh <0413> la <02891> Myrhjmhw <06942> Mysdqtmh (66:17)

66:18 <03519> ydwbk <0853> ta <07200> warw <0935> wabw <03956> twnslhw <01471> Mywgh <03605> lk <0853> ta <06908> Ubql <0935> hab <04284> Mhytbsxmw <04639> Mhyvem <0595> yknaw (66:18)

66:19 <01471> Mywgb <03519> ydwbk <0853> ta <05046> wdyghw <03519> ydwbk <0853> ta <07200> war <03808> alw <08088> yems <0853> ta <08085> wems <03808> al <0834> rsa <07350> Myqxrh <0339> Myyah <03120> Nwyw <08422> lbt <07198> tsq <04900> yksm <03865> dwlw <06322> lwp <08659> sysrt <01471> Mywgh <0413> la <06412> Myjylp <01992> Mhm <07971> ytxlsw <0226> twa <0> Mhb <07760> ytmvw (66:19)

66:20 <03068> hwhy <01004> tyb <02889> rwhj <03627> ylkb <04503> hxnmh <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0935> wayby <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rma <03389> Mlswry <06944> ysdq <02022> rh <05921> le <03753> twrkrkbw <06505> Mydrpbw <06632> Mybubw <07393> bkrbw <05483> Myowob <03068> hwhyl <04503> hxnm <01471> Mywgh <03605> lkm <0251> Mkyxa <03605> lk <0853> ta <0935> waybhw (66:20)

66:21 <03068> hwhy <0559> rma <03881> Mywll <03548> Mynhkl <03947> xqa <01992> Mhm <01571> Mgw (66:21)

66:22 <08034> Mkmsw <02233> Mkerz <05975> dmey <03651> Nk <03068> hwhy <05002> Man <06440> ynpl <05975> Mydme <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <02319> hsdxh <0776> Urahw <02319> Mysdxh <08064> Mymsh <0834> rsak <03588> yk (66:22)

66:23 <03068> hwhy <0559> rma <06440> ynpl <07812> twxtshl <01320> rvb <03605> lk <0935> awby <07676> wtbsb <07676> tbs <01767> ydmw <02320> wsdxb <02320> sdx <01767> ydm <01961> hyhw (66:23)

66:24 <01320> rvb <03605> lkl <01860> Nward <01961> wyhw <03518> hbkt <03808> al <0784> Msaw <04191> twmt <03808> al <08438> Mtelwt <03588> yk <0> yb <06586> Myesph <0376> Mysnah <06297> yrgpb <07200> warw <03318> wauyw (66:24)

66:1 outwv legei kuriov o ouranov moi yronov h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi h poiov topov thv katapausewv mou

66:2 panta gar tauta epoihsen h ceir mou kai estin ema panta tauta legei kuriov kai epi tina epibleqw all h epi ton tapeinon kai hsucion kai tremonta touv logouv mou

66:3 o de anomov o yuwn moi moscon wv o apoktennwn kuna o de anaferwn semidalin wv aima ueion o didouv libanon eiv mnhmosunon wv blasfhmov kai outoi exelexanto tav odouv autwn kai ta bdelugmata autwn a h quch autwn hyelhsen

66:4 kagw eklexomai ta empaigmata autwn kai tav amartiav antapodwsw autoiv oti ekalesa autouv kai ouc uphkousan mou elalhsa kai ouk hkousan kai epoihsan to ponhron enantion mou kai a ouk eboulomhn exelexanto

66:5 akousate to rhma kuriou oi tremontev ton logon autou eipate adelfoi hmwn toiv misousin hmav kai bdelussomenoiv ina to onoma kuriou doxasyh kai ofyh en th eufrosunh autwn kakeinoi aiscunyhsontai

66:6 fwnh kraughv ek polewv fwnh ek naou fwnh kuriou antapodidontov antapodosin toiv antikeimenoiv

66:7 prin h thn wdinousan tekein prin elyein ton ponon twn wdinwn exefugen kai eteken arsen

66:8 tiv hkousen toiouto kai tiv ewraken outwv h wdinen gh en mia hmera h kai etecyh eynov eiv apax oti wdinen kai eteken siwn ta paidia authv

66:9 egw de edwka thn prosdokian tauthn kai ouk emnhsyhv mou eipen kuriov ouk idou egw gennwsan kai steiran epoihsa eipen o yeov

66:10 eufranyhti ierousalhm kai panhgurisate en auth pantev oi agapwntev authn carhte cara pantev osoi penyeite ep authv

66:11 ina yhlashte kai emplhsyhte apo mastou paraklhsewv authv ina ekyhlasantev trufhshte apo eisodou doxhv authv

66:12 oti tade legei kuriov idou egw ekklinw eiv autouv wv potamov eirhnhv kai wv ceimarrouv epikluzwn doxan eynwn ta paidia autwn ep wmwn aryhsontai kai epi gonatwn paraklhyhsontai

66:13 wv ei tina mhthr parakalesei outwv kai egw parakalesw umav kai en ierousalhm paraklhyhsesye

66:14 kai oqesye kai carhsetai umwn h kardia kai ta osta umwn wv botanh anatelei kai gnwsyhsetai h ceir kuriou toiv sebomenoiv auton kai apeilhsei toiv apeiyousin

66:15 idou gar kuriov wv pur hxei kai wv kataigiv ta armata autou apodounai en yumw ekdikhsin kai aposkorakismon en flogi purov

66:16 en gar tw puri kuriou kriyhsetai pasa h gh kai en th romfaia autou pasa sarx polloi traumatiai esontai upo kuriou

66:17 oi agnizomenoi kai kayarizomenoi eiv touv khpouv kai en toiv proyuroiv esyontev kreav ueion kai ta bdelugmata kai ton nun epi to auto analwyhsontai eipen kuriov

66:18 kagw ta erga autwn kai ton logismon autwn epistamai ercomai sunagagein panta ta eynh kai tav glwssav kai hxousin kai oqontai thn doxan mou

66:19 kai kataleiqw ep autwn shmeia kai exapostelw ex autwn seswsmenouv eiv ta eynh eiv yarsiv kai foud kai loud kai mosoc kai yobel kai eiv thn ellada kai eiv tav nhsouv tav porrw oi ouk akhkoasin mou to onoma oude ewrakasin thn doxan mou kai anaggelousin mou thn doxan en toiv eynesin

66:20 kai axousin touv adelfouv umwn ek pantwn twn eynwn dwron kuriw mey ippwn kai armatwn en lamphnaiv hmionwn meta skiadiwn eiv thn agian polin ierousalhm eipen kuriov wv an enegkaisan oi uioi israhl emoi tav yusiav autwn meta qalmwn eiv ton oikon kuriou

66:21 kai ap autwn lhmqomai emoi iereiv kai leuitav eipen kuriov

66:22 on tropon gar o ouranov kainov kai h gh kainh a egw poiw menei enwpion mou legei kuriov outwv sthsetai to sperma umwn kai to onoma umwn

66:23 kai estai mhna ek mhnov kai sabbaton ek sabbatou hxei pasa sarx enwpion mou proskunhsai en ierousalhm eipen kuriov

66:24 kai exeleusontai kai oqontai ta kwla twn anyrwpwn twn parabebhkotwn en emoi o gar skwlhx autwn ou teleuthsei kai to pur autwn ou sbesyhsetai kai esontai eiv orasin pash sarkiTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org