NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 62

62:1 <01197> reby <03940> dyplk <03444> htewsyw <06664> hqdu <05051> hgnk <03318> auy <05704> de <08252> jwqsa <03808> al <03389> Mlswry <04616> Nemlw <02814> hsxa <03808> al <06726> Nwyu <04616> Neml (62:1)

62:2 <05344> wnbqy <03068> hwhy <06310> yp <0834> rsa <02319> sdx <08034> Ms <0> Kl <07121> arqw <03519> Kdwbk <04428> Myklm <03605> lkw <06664> Kqdu <01471> Mywg <07200> warw (62:2)

62:3 <0430> Kyhla <03709> Pkb <04410> hkwlm <06797> *Pynuw {Pwnuw} <03068> hwhy <03027> dyb <08597> trapt <05850> trje <01961> tyyhw (62:3)

62:4 <01166> lebt <0776> Kuraw <0> Kb <03068> hwhy <02654> Upx <03588> yk <01166> hlweb <0776> Kuralw <02657> hb <0> yupx <07121> arqy <0> Kl <03588> yk <08077> hmms <05750> dwe <0559> rmay <03808> al <0776> Kuralw <05805> hbwze <05750> dwe <0> Kl <0559> rmay <03808> al (62:4)

62:5 <0430> Kyhla <05921> Kyle <07797> vyvy <03618> hlk <05921> le <02860> Ntx <04885> vwvmw <01121> Kynb <01166> Kwleby <01330> hlwtb <0970> rwxb <01166> leby <03588> yk (62:5)

62:6 <0> Mkl <01824> ymd <0408> la <03068> hwhy <0853> ta <02142> Myrkzmh <02814> wsxy <03808> al <08548> dymt <03915> hlylh <03605> lkw <03117> Mwyh <03605> lk <08104> Myrms <06485> ytdqph <03389> Mlswry <02346> Kytmwx <05921> le (62:6)

62:7 <0776> Urab <08416> hlht <03389> Mlswry <0853> ta <07760> Myvy <05704> dew <03559> Nnwky <05704> de <0> wl <01824> ymd <05414> wntt <0408> law (62:7)

62:8 <0> wb <03021> tegy <0834> rsa <08492> Kswryt <05236> rkn <01121> ynb <08354> wtsy <0518> Maw <0341> Kybyal <03978> lkam <05750> dwe <01715> Kngd <0853> ta <05414> Nta <0518> Ma <05797> wze <02220> ewrzbw <03225> wnymyb <03068> hwhy <07650> ebsn (62:8)

62:9 o <06944> ysdq <02691> twruxb <08354> whtsy <06908> wyubqmw <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllhw <0398> whlkay <0622> wypoam <03588> yk (62:9)

62:10 <05971> Mymeh <05921> le <05251> on <07311> wmyrh <068> Nbam <05619> wlqo <04546> hlomh <05549> wlo <05549> wlo <05971> Meh <01870> Krd <06437> wnp <08179> Myresb <05674> wrbe <05674> wrbe (62:10)

62:11 <06440> wynpl <06468> wtlepw <0854> wta <07939> wrkv <02009> hnh <0935> ab <03468> Kesy <02009> hnh <06726> Nwyu <01323> tbl <0559> wrma <0776> Urah <07097> huq <0413> la <08085> eymsh <03068> hwhy <02009> hnh (62:11)

62:12 o <05800> hbzen <03808> al <05892> rye <01875> hswrd <07121> arqy <0> Klw <03069> hwhy <01350> ylwag <06944> sdqh <05971> Me <01992> Mhl <07121> warqw (62:12)

62:1 dia siwn ou siwphsomai kai dia ierousalhm ouk anhsw ewv an exelyh wv fwv h dikaiosunh mou to de swthrion mou wv lampav kauyhsetai

62:2 kai oqontai eynh thn dikaiosunhn sou kai basileiv thn doxan sou kai kalesei se to onoma sou to kainon o o kuriov onomasei auto

62:3 kai esh stefanov kallouv en ceiri kuriou kai diadhma basileiav en ceiri yeou sou

62:4 kai ouketi klhyhsh kataleleimmenh kai h gh sou ou klhyhsetai erhmov soi gar klhyhsetai yelhma emon kai th gh sou oikoumenh

62:5 kai wv sunoikwn neaniskov paryenw outwv katoikhsousin oi uioi sou meta sou kai estai on tropon eufranyhsetai numfiov epi numfh outwv eufranyhsetai kuriov epi soi

62:6 kai epi twn teicewn sou ierousalhm katesthsa fulakav olhn thn hmeran kai olhn thn nukta oi dia telouv ou siwphsontai mimnhskomenoi kuriou

62:7 ouk estin gar umin omoiov ean diorywsh kai poihsh ierousalhm agauriama epi thv ghv

62:8 wmosen kuriov kata thv dexiav autou kai kata thv iscuov tou bracionov autou ei eti dwsw ton siton sou kai ta brwmata sou toiv ecyroiv sou kai ei eti piontai uioi allotrioi ton oinon sou ef w emocyhsav

62:9 all h oi sunagontev fagontai auta kai ainesousin kurion kai oi sunagontev piontai auta en taiv epaulesin taiv agiaiv mou

62:10 poreuesye dia twn pulwn mou kai odopoihsate tw law mou kai touv liyouv touv ek thv odou diarriqate exarate susshmon eiv ta eynh

62:11 idou gar kuriov epoihsen akouston ewv escatou thv ghv eipate th yugatri siwn idou soi o swthr paraginetai ecwn ton eautou misyon kai to ergon pro proswpou autou

62:12 kai kalesei auton laon agion lelutrwmenon upo kuriou su de klhyhsh epizhtoumenh poliv kai ouk egkataleleimmenhTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org