NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 61

61:1 <06495> xwq <0> xqp <0631> Myrwoalw <01865> rwrd <07617> Mywbsl <07121> arql <03820> bl <07665> yrbsnl <02280> sbxl <07971> ynxls <06035> Mywne <01319> rvbl <0853> yta <03068> hwhy <04886> xsm <03282> Ney <05921> yle <03069> hwhy <0136> ynda <07307> xwr (61:1)

61:2 <057> Mylba <03605> lk <05162> Mxnl <0430> wnyhlal <05359> Mqn <03117> Mwyw <03068> hwhyl <07522> Nwur <08141> tns <07121> arql (61:2)

61:3 <06286> rapthl <03068> hwhy <04302> ejm <06664> qduh <0352> ylya <0> Mhl <07121> arqw <03544> hhk <07307> xwr <08478> txt <08416> hlht <04594> hjem <060> lba <08478> txt <08342> Nwvv <08081> Nms <0665> rpa <08478> txt <06287> rap <0> Mhl <05414> ttl <06726> Nwyu <057> ylbal <07760> Mwvl (61:3)

61:4 <01755> rwdw <01755> rwd <08074> twmms <02721> brx <05892> yre <02318> wsdxw <06965> wmmwqy <07223> Mynsar <08074> twmms <05769> Mlwe <02723> twbrx <01129> wnbw (61:4)

61:5 <03755> Mkymrkw <0406> Mkyrka <05236> rkn <01121> ynbw <06629> Mknau <07462> werw <02114> Myrz <05975> wdmew (61:5)

61:6 <03235> wrmytt <03519> Mdwbkbw <0398> wlkat <01471> Mywg <02428> lyx <0> Mkl <0559> rmay <0430> wnyhla <08334> ytrsm <07121> warqt <03068> hwhy <03548> ynhk <0859> Mtaw (61:6)

61:7 <0> Mhl <01961> hyht <05769> Mlwe <08057> txmv <03423> wsryy <04932> hnsm <0776> Murab <03651> Nkl <02506> Mqlx <07442> wnry <03639> hmlkw <04932> hnsm <01322> Mktsb <08478> txt (61:7)

61:8 <0> Mhl <03772> twrka <05769> Mlwe <01285> tyrbw <0571> tmab <06468> Mtlep <05414> yttnw <05930> hlweb <01498> lzg <08130> anv <04941> jpsm <0157> bha <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk (61:8)

61:9 o <03068> hwhy <01288> Krb <02233> erz <01992> Mh <03588> yk <05234> Mwryky <07200> Mhyar <03605> lk <05971> Mymeh <08432> Kwtb <06631> Mhyauauw <02233> Merz <01471> Mywgb <03045> edwnw (61:9)

61:10 <03627> hylk <05710> hdet <03618> hlkkw <06287> rap <03547> Nhky <02860> Ntxk <03271> ynjey <06666> hqdu <04598> lyem <03468> esy <0899> ydgb <03847> ynsyblh <03588> yk <0430> yhlab <05315> yspn <01523> lgt <03068> hwhyb <07797> vyva <07797> vwv (61:10)

61:11 <01471> Mywgh <03605> lk <05048> dgn <08416> hlhtw <06666> hqdu <06779> xymuy <03068> hwhy <0136> ynda <03651> Nk <06779> xymut <02221> hyewrz <01593> hngkw <06780> hxmu <03318> ayuwt <0776> Urak <03588> yk (61:11)

61:1 pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasyai ptwcoiv apestalken me iasasyai touv suntetrimmenouv th kardia khruxai aicmalwtoiv afesin kai tufloiv anableqin

61:2 kalesai eniauton kuriou dekton kai hmeran antapodosewv parakalesai pantav touv penyountav

61:3 doyhnai toiv penyousin siwn doxan anti spodou aleimma eufrosunhv toiv penyousin katastolhn doxhv anti pneumatov akhdiav kai klhyhsontai geneai dikaiosunhv futeuma kuriou eiv doxan

61:4 kai oikodomhsousin erhmouv aiwniav exhrhmwmenav proteron exanasthsousin kai kainiousin poleiv erhmouv exhrhmwmenav eiv geneav

61:5 kai hxousin allogeneiv poimainontev ta probata sou kai allofuloi arothrev kai ampelourgoi

61:6 umeiv de iereiv kuriou klhyhsesye leitourgoi yeou iscun eynwn katedesye kai en tw ploutw autwn yaumasyhsesye

61:7 outwv ek deuterav klhronomhsousin thn ghn kai eufrosunh aiwniov uper kefalhv autwn

61:8 egw gar eimi kuriov o agapwn dikaiosunhn kai miswn arpagmata ex adikiav kai dwsw ton mocyon autwn dikaioiv kai diayhkhn aiwnion diayhsomai autoiv

61:9 kai gnwsyhsetai en toiv eynesin to sperma autwn kai ta ekgona autwn pav o orwn autouv epignwsetai autouv oti outoi eisin sperma huloghmenon upo yeou

61:10 kai eufrosunh eufranyhsontai epi kurion agalliasyw h quch mou epi tw kuriw enedusen gar me imation swthriou kai citwna eufrosunhv wv numfiw perieyhken moi mitran kai wv numfhn katekosmhsen me kosmw

61:11 kai wv ghn auxousan to anyov authv kai wv khpov ta spermata autou outwv anatelei kuriov dikaiosunhn kai agalliama enantion pantwn twn eynwnTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org