NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 55

55:1 <02461> blxw <03196> Nyy <04242> ryxm <03808> awlbw <03701> Pok <03808> awlb <07666> wrbs <01980> wklw <0398> wlkaw <07666> wrbs <01980> wkl <03701> Pok <0> wl <0369> Nya <0834> rsaw <04325> Myml <01980> wkl <06771> amu <03605> lk <01945> ywh (55:1)

55:2 <05315> Mkspn <01880> Nsdb <06026> gnettw <02896> bwj <0398> wlkaw <0413> yla <08085> ewms <08085> wems <07654> hebvl <03808> awlb <03018> Mkeygyw <03899> Mxl <03808> awlb <03701> Pok <08254> wlqst <04100> hml (55:2)

55:3 <0539> Mynmanh <01732> dwd <02617> ydox <05769> Mlwe <01285> tyrb <0> Mkl <03772> htrkaw <05315> Mkspn <02421> yxtw <08085> wems <0413> yla <01980> wklw <0241> Mknza <05186> wjh (55:3)

55:4 <03816> Mymal <06680> hwumw <05057> dygn <05414> wyttn <03816> Mymwal <05707> de <02005> Nh (55:4)

55:5 o <06286> Krap <03588> yk <03478> larvy <06918> swdqlw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04616> Neml <07323> wuwry <0413> Kyla <03045> Kwedy <03808> al <01471> ywgw <07121> arqt <03045> edt <03808> al <01471> ywg <02005> Nh (55:5)

55:6 <07138> bwrq <01961> wtwyhb <07121> wharq <04672> waumhb <03068> hwhy <01875> wsrd (55:6)

55:7 <05545> xwlol <07235> hbry <03588> yk <0430> wnyhla <0413> law <07355> whmxryw <03069> hwhy <0413> la <07725> bsyw <04284> wytbsxm <0205> Nwa <0376> syaw <01870> wkrd <07563> esr <05800> bzey (55:7)

55:8 <03068> hwhy <05002> Man <01870> ykrd <01870> Mkykrd <03808> alw <04284> Mkytwbsxm <04284> ytwbsxm <03808> al <03588> yk (55:8)

55:9 <04284> Mkytbsxmm <04284> ytbsxmw <01870> Mkykrdm <01870> ykrd <01361> whbg <03651> Nk <0776> Uram <08064> Myms <01361> whbg <03588> yk (55:9)

55:10 <0398> lkal <03899> Mxlw <02232> erzl <02233> erz <05414> Ntnw <06779> hxymuhw <03205> hdylwhw <0776> Urah <0853> ta <07301> hwrh <0518> Ma <03588> yk <07725> bwsy <03808> al <08033> hmsw <08064> Mymsh <04480> Nm <07950> glshw <01653> Msgh <03381> dry <0834> rsak <03588> yk (55:10)

55:11 <07971> wytxls <0834> rsa <06743> xyluhw <02654> ytupx <0834> rsa <0853> ta <06213> hve <0518> Ma <03588> yk <07387> Mqyr <0413> yla <07725> bwsy <03808> al <06310> ypm <03318> auy <0834> rsa <01697> yrbd <01961> hyhy <03651> Nk (55:11)

55:12 <03709> Pk <04222> waxmy <07704> hdvh <06086> yue <03605> lkw <07440> hnr <06440> Mkynpl <06476> wxupy <01389> twebghw <02022> Myrhh <02986> Nwlbwt <07965> Mwlsbw <03318> waut <08057> hxmvb <03588> yk (55:12)

55:13 o <03772> trky <03808> al <05769> Mlwe <0226> twal <08034> Msl <03068> hwhyl <01961> hyhw <01918> odh <05927> hley <05636> dproh <08478> *txtw {txt} <01265> swrb <05927> hley <05285> Uwuenh <08478> txt (55:13)

55:1 oi diqwntev poreuesye ef udwr kai osoi mh ecete argurion badisantev agorasate kai piete aneu arguriou kai timhv oinou kai stear

55:2 ina ti timasye arguriou kai ton mocyon umwn ouk eiv plhsmonhn akousate mou kai fagesye agaya kai entrufhsei en agayoiv h quch umwn

55:3 prosecete toiv wtioiv umwn kai epakolouyhsate taiv odoiv mou epakousate mou kai zhsetai en agayoiv h quch umwn kai diayhsomai umin diayhkhn aiwnion ta osia dauid ta pista

55:4 idou marturion en eynesin dedwka auton arconta kai prostassonta eynesin

55:5 eynh a ouk hdeisan se epikalesontai se kai laoi oi ouk epistantai se epi se katafeuxontai eneken tou yeou sou tou agiou israhl oti edoxasen se

55:6 zhthsate ton yeon kai en tw euriskein auton epikalesasye hnika d an eggizh umin

55:7 apolipetw o asebhv tav odouv autou kai anhr anomov tav boulav autou kai epistrafhtw epi kurion kai elehyhsetai oti epi polu afhsei tav amartiav umwn

55:8 ou gar eisin ai boulai mou wsper ai boulai umwn oude wsper ai odoi umwn ai odoi mou legei kuriov

55:9 all wv apecei o ouranov apo thv ghv outwv apecei h odov mou apo twn odwn umwn kai ta dianohmata umwn apo thv dianoiav mou

55:10 wv gar ean katabh uetov h ciwn ek tou ouranou kai ou mh apostrafh ewv an meyush thn ghn kai ektekh kai ekblasthsh kai dw sperma tw speironti kai arton eiv brwsin

55:11 outwv estai to rhma mou o ean exelyh ek tou stomatov mou ou mh apostrafh ewv an suntelesyh osa hyelhsa kai euodwsw tav odouv sou kai ta entalmata mou

55:12 en gar eufrosunh exeleusesye kai en cara didacyhsesye ta gar orh kai oi bounoi exalountai prosdecomenoi umav en cara kai panta ta xula tou agrou epikrothsei toiv kladoiv

55:13 kai anti thv stoibhv anabhsetai kuparissov anti de thv konuzhv anabhsetai mursinh kai estai kuriov eiv onoma kai eiv shmeion aiwnion kai ouk ekleiqeiTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org