NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 54

54:1 <03068> hwhy <0559> rma <01166> hlweb <01121> ynbm <08074> hmmws <01121> ynb <07227> Mybr <03588> yk <02342> hlx <03808> al <06670> ylhuw <07440> hnr <06476> yxup <03205> hdly <03808> al <06135> hrqe <07442> ynr (54:1)

54:2 <02388> yqzx <03489> Kytdtyw <04340> Kyrtym <0748> ykyrah <02820> ykvxt <0408> la <05186> wjy <04908> Kytwnksm <03407> tweyryw <0168> Klha <04725> Mwqm <07337> ybyxrh (54:2)

54:3 <03427> wbyswy <08074> twmsn <05892> Myrew <03423> sryy <01471> Mywg <02233> Kerzw <06555> yurpt <08040> lwamvw <03225> Nymy <03588> yk (54:3)

54:4 <05750> dwe <02142> yrkzt <03808> al <0491> Kytwnmla <02781> tprxw <07911> yxkst <05934> Kymwle <01322> tsb <03588> yk <02659> yrypxt <03808> al <03588> yk <03637> ymlkt <0408> law <0954> yswbt <03808> al <03588> yk <03372> yaryt <0408> la (54:4)

54:5 <07121> arqy <0776> Urah <03605> lk <0430> yhla <03478> larvy <06918> swdq <01350> Klagw <08034> wms <06635> twabu <03068> hwhy <06213> Kyve <01166> Kyleb <03588> yk (54:5)

54:6 <0430> Kyhla <0559> rma <03988> oamt <03588> yk <05271> Myrwen <0802> tsaw <03069> hwhy <07121> Karq <07307> xwr <06087> tbwuew <05805> hbwze <0802> hsak <03588> yk (54:6)

54:7 <06908> Kubqa <01419> Myldg <07356> Mymxrbw <05800> Kytbze <06996> Njq <07281> egrb (54:7)

54:8 o <03068> hwhy <01350> Klag <0559> rma <07355> Kytmxr <05769> Mlwe <02617> doxbw <04480> Kmm <07281> egr <06440> ynp <05641> ytrtoh <07110> Puq <08241> Pusb (54:8)

54:9 <0> Kb <01605> regmw <05921> Kyle <07107> Puqm <07650> ytebsn <03651> Nk <0776> Urah <05921> le <05750> dwe <05146> xn <04325> ym <05674> rbem <07650> ytebsn <0834> rsa <0> yl <02063> taz <05146> xn <03117> ym <03117> yk (54:9)

54:10 o <03068> hwhy <07355> Kmxrm <0559> rma <04131> jwmt <03808> al <07965> ymwls <01285> tyrbw <04185> swmy <03808> al <0853> Ktam <02617> ydoxw <04131> hnjwmt <01389> twebghw <04185> wswmy <02022> Myrhh <03588> yk (54:10)

54:11 <05601> Myrypob <03245> Kytdoyw <068> Kynba <06320> Kwpb <07257> Uybrm <0595> ykna <02009> hnh <05162> hmxn <03808> al <05590> hreo <06041> hyne (54:11)

54:12 <02656> Upx <068> ynbal <01366> Klwbg <03605> lkw <0688> xdqa <068> ynbal <08179> Kyresw <08121> Kytsms <03539> dkdk <07760> ytmvw (54:12)

54:13 <01121> Kynb <07965> Mwls <07227> brw <03068> hwhy <03928> ydwml <01121> Kynb <03605> lkw (54:13)

54:14 <0413> Kyla <07126> brqt <03808> al <03588> yk <04288> htxmmw <03372> yaryt <03808> al <03588> yk <06233> qsem <07368> yqxr <03559> ynnwkt <06666> hqdub (54:14)

54:15 <05307> lwpy <05921> Kyle <0854> Kta <01481> rg <04310> ym <0853> ytwam <0657> opa <01481> rwgy <01481> rwg <02005> Nh (54:15)

54:16 <02254> lbxl <07843> tyxsm <01254> ytarb <0595> yknaw <04639> whveml <03627> ylk <03318> ayuwmw <06352> Mxp <0784> sab <05301> xpn <02796> srx <01254> ytarb <0595> ykna <02005> *hnh {Nh} (54:16)

54:17 o <03068> hwhy <05002> Man <0853> ytam <06666> Mtqduw <03068> hwhy <05650> ydbe <05159> tlxn <02063> taz <07561> yeysrt <04941> jpsml <0854> Kta <06965> Mwqt <03956> Nwsl <03605> lkw <06743> xluy <03808> al <05921> Kyle <03335> ruwy <03627> ylk <03605> lk (54:17)

54:1 eufranyhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thv erhmou mallon h thv ecoushv ton andra eipen gar kuriov

54:2 platunon ton topon thv skhnhv sou kai twn aulaiwn sou phxon mh feish makrunon ta scoinismata sou kai touv passalouv sou katiscuson

54:3 eti eiv ta dexia kai eiv ta aristera ekpetason kai to sperma sou eynh klhronomhsei kai poleiv hrhmwmenav katoikieiv

54:4 mh fobou oti kathscunyhv mhde entraphv oti wneidisyhv oti aiscunhn aiwnion epilhsh kai oneidov thv chreiav sou ou mh mnhsyhsh

54:5 oti kuriov o poiwn se kuriov sabawy onoma autw kai o rusamenov se autov yeov israhl pash th gh klhyhsetai

54:6 ouc wv gunaika kataleleimmenhn kai oligoqucon keklhken se kuriov oud wv gunaika ek neothtov memishmenhn eipen o yeov sou

54:7 cronon mikron katelipon se kai meta eleouv megalou elehsw se

54:8 en yumw mikrw apestreqa to proswpon mou apo sou kai en eleei aiwniw elehsw se eipen o rusamenov se kuriov

54:9 apo tou udatov tou epi nwe touto moi estin kayoti wmosa autw en tw cronw ekeinw th gh mh yumwyhsesyai epi soi eti mhde en apeilh sou

54:10 ta orh metasthsesyai oude oi bounoi sou metakinhyhsontai outwv oude to par emou soi eleov ekleiqei oude h diayhkh thv eirhnhv sou ou mh metasth eipen gar kuriov ilewv soi

54:11 tapeinh kai akatastatov ou pareklhyhv idou egw etoimazw soi anyraka ton liyon sou kai ta yemelia sou sapfeiron

54:12 kai yhsw tav epalxeiv sou iaspin kai tav pulav sou liyouv krustallou kai ton peribolon sou liyouv eklektouv

54:13 kai pantav touv uiouv sou didaktouv yeou kai en pollh eirhnh ta tekna sou

54:14 kai en dikaiosunh oikodomhyhsh apecou apo adikou kai ou fobhyhsh kai tromov ouk eggiei soi

54:15 idou proshlutoi proseleusontai soi di emou kai epi se katafeuxontai

54:16 idou egw ktizw se ouc wv calkeuv fuswn anyrakav kai ekferwn skeuov eiv ergon egw de ektisa se ouk eiv apwleian fyeirai

54:17 pan skeuov fyarton epi se ouk euodwsw kai pasa fwnh anasthsetai epi se eiv krisin pantav autouv htthseiv oi de enocoi sou esontai en auth estin klhronomia toiv yerapeuousin kurion kai umeiv esesye moi dikaioi legei kuriovTIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org