NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 53

53:1 <01540> htlgn <04310> ym <05921> le <03068> hwhy <02220> ewrzw <08052> wntemsl <0539> Nymah <04310> ym (53:1)

53:2 <02530> whdmxnw <04758> harm <03808> alw <07200> wharnw <01926> rdh <03808> alw <0> wl <08389> rat <03808> al <06723> hyu <0776> Uram <08328> srskw <06440> wynpl <03126> qnwyk <05927> leyw (53:2)

53:3 <02803> whnbsx <03808> alw <0959> hzbn <04480> wnmm <06440> Mynp <04564> rtomkw <02483> ylx <03045> ewdyw <04341> twbakm <0376> sya <0376> Mysya <02310> ldxw <0959> hzbn (53:3)

53:4 <06031> hnemw <0430> Myhla <05221> hkm <05060> ewgn <02803> whnbsx <0587> wnxnaw <05445> Mlbo <04341> wnybakmw <05375> avn <01931> awh <02483> wnylx <0403> Nka (53:4)

53:5 <0> wnl <07495> aprn <02250> wtrbxbw <05921> wyle <07965> wnmwls <04148> rowm <05771> wnytnwem <01792> akdm <06588> wnespm <02490> llxm <01931> awhw (53:5)

53:6 <03605> wnlk <05771> Nwe <0853> ta <0> wb <06293> eygph <03068> hwhyw <06437> wnynp <01870> wkrdl <0376> sya <08582> wnyet <06629> Nauk <03605> wnlk (53:6)

53:7 <06310> wyp <06605> xtpy <03808> alw <0481> hmlan <01494> hyzzg <06440> ynpl <07353> lxrkw <02986> lbwy <02874> xbjl <07716> hvk <06310> wyp <06605> xtpy <03808> alw <06031> hnen <01931> awhw <05065> vgn (53:7)

53:8 <0> wml <05061> egn <05971> yme <06588> espm <02416> Myyx <0776> Uram <01504> rzgn <03588> yk <07878> xxwvy <04310> ym <01755> wrwd <0853> taw <03947> xql <04941> jpsmmw <06115> ruem (53:8)

53:9 <06310> wypb <04820> hmrm <03808> alw <06213> hve <02555> omx <03808> al <05921> le <04194> wytmb <06223> ryse <0854> taw <06913> wrbq <07563> Myesr <0854> ta <05414> Ntyw (53:9)

53:10 <06743> xluy <03027> wdyb <03068> hwhy <02656> Upxw <03117> Mymy <0748> Kyray <02233> erz <07200> hary <05315> wspn <0817> Msa <07760> Myvt <0518> Ma <02470> ylxh <01792> wakd <02654> Upx <03068> hwhyw (53:10)

53:11 <05445> lboy <01931> awh <05771> Mtnwew <07227> Mybrl <05650> ydbe <06662> qydu <06663> qyduy <01847> wtedb <07646> ebvy <07200> hary <05315> wspn <05999> lmem (53:11)

53:12 o <06293> eygpy <06586> Myesplw <05375> avn <07227> Mybr <02399> ajx <01931> awhw <04487> hnmn <06586> Myesp <0854> taw <05315> wspn <04194> twml <06168> hreh <0834> rsa <08478> txt <07998> lls <02505> qlxy <06099> Mymwue <0854> taw <07227> Mybrb <0> wl <02505> qlxa <03651> Nkl (53:12)

53:1 kurie tiv episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufyh

53:2 anhggeilamen enantion autou wv paidion wv riza en gh diqwsh ouk estin eidov autw oude doxa kai eidomen auton kai ouk eicen eidov oude kallov

53:3 alla to eidov autou atimon ekleipon para pantav anyrwpouv anyrwpov en plhgh wn kai eidwv ferein malakian oti apestraptai to proswpon autou htimasyh kai ouk elogisyh

53:4 outov tav amartiav hmwn ferei kai peri hmwn odunatai kai hmeiv elogisameya auton einai en ponw kai en plhgh kai en kakwsei

53:5 autov de etraumatisyh dia tav anomiav hmwn kai memalakistai dia tav amartiav hmwn paideia eirhnhv hmwn ep auton tw mwlwpi autou hmeiv iayhmen

53:6 pantev wv probata eplanhyhmen anyrwpov th odw autou eplanhyh kai kuriov paredwken auton taiv amartiaiv hmwn

53:7 kai autov dia to kekakwsyai ouk anoigei to stoma wv probaton epi sfaghn hcyh kai wv amnov enantion tou keirontov auton afwnov outwv ouk anoigei to stoma autou

53:8 en th tapeinwsei h krisiv autou hryh thn genean autou tiv dihghsetai oti airetai apo thv ghv h zwh autou apo twn anomiwn tou laou mou hcyh eiv yanaton

53:9 kai dwsw touv ponhrouv anti thv tafhv autou kai touv plousiouv anti tou yanatou autou oti anomian ouk epoihsen oude eureyh dolov en tw stomati autou

53:10 kai kuriov bouletai kayarisai auton thv plhghv ean dwte peri amartiav h quch umwn oqetai sperma makrobion kai bouletai kuriov afelein

53:11 apo tou ponou thv quchv autou deixai autw fwv kai plasai th sunesei dikaiwsai dikaion eu douleuonta polloiv kai tav amartiav autwn autov anoisei

53:12 dia touto autov klhronomhsei pollouv kai twn iscurwn meriei skula any wn paredoyh eiv yanaton h quch autou kai en toiv anomoiv elogisyh kai autov amartiav pollwn anhnegken kai dia tav amartiav autwn paredoyhTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org