NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 52

52:1 <02931> amjw <06189> lre <05750> dwe <0> Kb <0935> aby <03254> Pyowy <03808> al <03588> yk <06944> sdqh <05892> rye <03389> Mlswry <08597> Ktrapt <0899> ydgb <03847> ysbl <06726> Nwyu <05797> Kze <03847> ysbl <05782> yrwe <05782> yrwe (52:1)

52:2 o <06726> Nwyu <01323> tb <07628> hybs <06677> Krawu <04147> yrowm <06605> *yxtpth {wxtpth} <03389> Mlswry <03427> ybs <06965> ymwq <06083> rpem <05287> yrenth (52:2)

52:3 <01350> wlagt <03701> Pokb <03808> alw <04376> Mtrkmn <02600> Mnx <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (52:3)

52:4 <06231> wqse <0657> opab <0804> rwsaw <08033> Ms <01481> rwgl <07223> hnsarb <05971> yme <03381> dry <04714> Myrum <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk (52:4)

52:5 <05006> Uanm <08034> yms <03117> Mwyh <03605> lk <08548> dymtw <03068> hwhy <05002> Man <03213> wlylyhy <04910> *wylsm {wlsm} <02600> Mnx <05971> yme <03947> xql <0> yk <03068> hwhy <05002> Man <06311> hp <0> yl <04100> *hm {ym} <06258> htew (52:5)

52:6 <02005> ynnh <01696> rbdmh <01931> awh <0589> yna <03588> yk <01931> awhh <03117> Mwyb <03651> Nkl <08034> yms <05971> yme <03045> edy <03651> Nkl (52:6)

52:7 <0430> Kyhla <04427> Klm <06726> Nwyul <0559> rma <03444> hewsy <08085> eymsm <02896> bwj <01319> rvbm <07965> Mwls <08085> eymsm <01319> rvbm <07272> ylgr <02022> Myrhh <05921> le <04998> wwan <04100> hm (52:7)

52:8 <06726> Nwyu <03068> hwhy <07725> bwsb <07200> wary <05869> Nyeb <05869> Nye <03588> yk <07442> wnnry <03162> wdxy <06963> lwq <05375> wavn <06822> Kypu <06963> lwq (52:8)

52:9 <03389> Mlswry <01350> lag <05971> wme <03068> hwhy <05162> Mxn <03588> yk <03389> Mlswry <02723> twbrx <03162> wdxy <07442> wnnr <06476> wxup (52:9)

52:10 o <0430> wnyhla <03444> tewsy <0853> ta <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <07200> warw <01471> Mywgh <03605> lk <05869> ynyel <06944> wsdq <02220> ewrz <0853> ta <03068> hwhy <02834> Pvx (52:10)

52:11 <03068> hwhy <03627> ylk <05375> yavn <01305> wrbh <08432> hkwtm <03318> wau <05060> wegt <0408> la <02931> amj <08033> Msm <03318> wau <05493> wrwo <05493> wrwo (52:11)

52:12 o <03478> larvy <0430> yhla <0622> Mkpoamw <03069> hwhy <06440> Mkynpl <01980> Klh <03588> yk <01980> Nwklt <03808> al <04499> hownmbw <03318> waut <02649> Nwzpxb <03808> al <03588> yk (52:12)

52:13 <03966> dam <01361> hbgw <05375> avnw <07311> Mwry <05650> ydbe <07919> lykvy <02009> hnh (52:13)

52:14 <0120> Mda <01121> ynbm <08389> wratw <04758> wharm <0376> syam <04893> txsm <03651> Nk <07227> Mybr <05921> Kyle <08074> wmms <0834> rsak (52:14)

52:15 <0995> wnnwbth <08085> wems <03808> al <0834> rsaw <07200> war <0> Mhl <05608> rpo <03808> al <0834> rsa <03588> yk <06310> Mhyp <04428> Myklm <07092> wupqy <05921> wyle <07227> Mybr <01471> Mywg <05137> hzy <03651> Nk (52:15)

52:1 exegeirou exegeirou siwn endusai thn iscun sou siwn kai endusai thn doxan sou ierousalhm poliv h agia ouketi prosteyhsetai dielyein dia sou aperitmhtov kai akayartov

52:2 ektinaxai ton coun kai anasthyi kayison ierousalhm ekdusai ton desmon tou trachlou sou h aicmalwtov yugathr siwn

52:3 oti tade legei kuriov dwrean eprayhte kai ou meta arguriou lutrwyhsesye

52:4 outwv legei kuriov eiv aigupton katebh o laov mou to proteron paroikhsai ekei kai eiv assuriouv bia hcyhsan

52:5 kai nun ti wde este tade legei kuriov oti elhmfyh o laov mou dwrean yaumazete kai ololuzete tade legei kuriov di umav dia pantov to onoma mou blasfhmeitai en toiv eynesin

52:6 dia touto gnwsetai o laov mou to onoma mou en th hmera ekeinh oti egw eimi autov o lalwn pareimi

52:7 wv wra epi twn orewn wv podev euaggelizomenou akohn eirhnhv wv euaggelizomenov agaya oti akousthn poihsw thn swthrian sou legwn siwn basileusei sou o yeov

52:8 oti fwnh twn fulassontwn se uqwyh kai th fwnh ama eufranyhsontai oti ofyalmoi prov ofyalmouv oqontai hnika an elehsh kuriov thn siwn

52:9 rhxatw eufrosunhn ama ta erhma ierousalhm oti hlehsen kuriov authn kai errusato ierousalhm

52:10 kai apokaluqei kuriov ton braciona autou ton agion enwpion pantwn twn eynwn kai oqontai panta ta akra thv ghv thn swthrian thn para tou yeou

52:11 aposthte aposthte exelyate ekeiyen kai akayartou mh aptesye exelyate ek mesou authv aforisyhte oi ferontev ta skeuh kuriou

52:12 oti ou meta tarachv exeleusesye oude fugh poreusesye poreusetai gar proterov umwn kuriov kai o episunagwn umav kuriov o yeov israhl

52:13 idou sunhsei o paiv mou kai uqwyhsetai kai doxasyhsetai sfodra

52:14 on tropon eksthsontai epi se polloi outwv adoxhsei apo anyrwpwn to eidov sou kai h doxa sou apo twn anyrwpwn

52:15 outwv yaumasontai eynh polla ep autw kai sunexousin basileiv to stoma autwn oti oiv ouk anhggelh peri autou oqontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousinTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org