NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 5

5:1 <08081> Nms <01121> Nb <07161> Nrqb <03039> ydydyl <01961> hyh <03754> Mrk <03754> wmrkl <01730> ydwd <07892> trys <03039> ydydyl <04994> an <07891> hrysa (5:1)

5:2 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> wqyw <0> wb <02672> bux <03342> bqy <01571> Mgw <08432> wkwtb <04026> ldgm <01129> Nbyw <08321> qrv <05193> whejyw <05619> whlqoyw <05823> whqzeyw (5:2)

5:3 <03754> ymrk <0996> Nybw <0996> ynyb <04994> an <08199> wjps <03063> hdwhy <0376> syaw <03389> Mlswry <03427> bswy <06258> htew (5:3)

5:4 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> ytywq <04069> ewdm <0> wb <06213> ytyve <03808> alw <03754> ymrkl <05750> dwe <06213> twvel <04100> hm (5:4)

5:5 <04823> omrml <01961> hyhw <01447> wrdg <06555> Urp <01197> rebl <01961> hyhw <04881> wtkwvm <05493> roh <03754> ymrkl <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <0853> Mkta <04994> an <03045> heydwa <06258> htew (5:5)

5:6 <04306> rjm <05921> wyle <04305> ryjmhm <06680> hwua <05645> Mybeh <05921> lew <07898> tysw <08068> ryms <05927> hlew <05737> rdey <03808> alw <02168> rmzy <03808> al <01326> htb <07896> whtysaw (5:6)

5:7 o <06818> hqeu <02009> hnhw <06666> hqdul <04939> xpvm <02009> hnhw <04941> jpsml <06960> wqyw <08191> wyewses <05194> ejn <03063> hdwhy <0376> syaw <03478> larvy <01004> tyb <06635> twabu <03068> hwhy <03754> Mrk <03588> yk (5:7)

5:8 <0776> Urah <07130> brqb <0905> Mkdbl <03427> Mtbswhw <04725> Mwqm <0657> opa <05704> de <07126> wbyrqy <07704> hdvb <07704> hdv <01004> tybb <01004> tyb <05060> yeygm <01945> ywh (5:8)

5:9 <03427> bswy <0369> Nyam <02896> Mybwjw <01419> Myldg <01961> wyhy <08047> hmsl <07227> Mybr <01004> Mytb <03808> al <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0241> ynzab (5:9)

5:10 P <0374> hpya <06213> hvey <02563> rmx <02233> erzw <0259> txa <01324> tb <06213> wvey <03754> Mrk <06776> ydmu <06235> trve <03588> yk (5:10)

5:11 <01814> Mqyldy <03196> Nyy <05399> Psnb <0309> yrxam <07291> wpdry <07941> rks <01242> rqbb <07925> ymyksm <01945> ywh (5:11)

5:12 <07200> war <03808> al <03027> wydy <04639> hvemw <05027> wjyby <03808> al <03068> hwhy <06467> lep <0853> taw <04960> Mhytsm <03196> Nyyw <02485> lylxw <08596> Pt <05035> lbnw <03658> rwnk <01961> hyhw (5:12)

5:13 <06772> amu <06704> hxu <01995> wnwmhw <07458> ber <04962> ytm <03519> wdwbkw <01847> ted <01097> ylbm <05971> yme <01540> hlg <03651> Nkl (5:13)

5:14 <0> hb <05938> zlew <07588> hnwasw <01995> hnwmhw <01926> hrdh <03381> dryw <02706> qx <01097> ylbl <06310> hyp <06473> hrepw <05315> hspn <07585> lwas <07337> hbyxrh <03651> Nkl (5:14)

5:15 <08213> hnlpst <01364> Myhbg <05869> ynyew <0376> sya <08213> lpsyw <0120> Mda <07817> xsyw (5:15)

5:16 <06666> hqdub <06942> sdqn <06918> swdqh <0410> lahw <04941> jpsmb <06635> twabu <03068> hwhy <01361> hbgyw (5:16)

5:17 <0398> wlkay <01481> Myrg <04220> Myxm <02723> twbrxw <01699> Mrbdk <03532> Myvbk <07462> werw (5:17)

5:18 <02403> hajx <05699> hlgeh <05688> twbekw <07723> awsh <02256> ylbxb <05771> Nweh <04900> yksm <01945> ywh (5:18)

5:19 o <03045> hednw <03478> larvy <06918> swdq <06098> tue <0935> hawbtw <07126> brqtw <07200> harn <04616> Neml <04639> whvem <02363> hsyxy <04116> rhmy <0559> Myrmah (5:19)

5:20 o <04751> rml <04966> qwtmw <04966> qwtml <04751> rm <07760> Mymv <02822> Ksxl <0216> rwaw <0216> rwal <02822> Ksx <07760> Mymv <07451> er <02896> bwjlw <02896> bwj <07451> erl <0559> Myrmah <01945> ywh (5:20)

5:21 <0995> Mynbn <06440> Mhynp <05048> dgnw <05869> Mhynyeb <02450> Mymkx <01945> ywh (5:21)

5:22 <07941> rks <04537> Koml <02428> lyx <0582> ysnaw <03196> Nyy <08354> twtsl <01368> Myrwbg <01945> ywh (5:22)

5:23 o <04480> wnmm <05493> wryoy <06662> Myqydu <06666> tqduw <07810> dxs <06118> bqe <07563> esr <06663> yqydum (5:23)

5:24 <05006> wuan <03478> larvy <06918> swdq <0565> trma <0853> taw <06635> twabu <03068> hwhy <08451> trwt <0853> ta <03988> woam <03588> yk <05927> hley <080> qbak <06525> Mxrpw <01961> hyhy <04716> qmk <08328> Msrs <07503> hpry <03852> hbhl <02842> ssxw <0784> sa <03956> Nwsl <07179> sq <0398> lkak <03651> Nkl (5:24)

5:25 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <02351> twuwx <07130> brqb <05478> hxwok <05038> Mtlbn <01961> yhtw <02022> Myrhh <07264> wzgryw <05221> whkyw <05921> wyle <03027> wdy <05186> jyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrx <03651> Nk <05921> le (5:25)

5:26 <0935> awby <07031> lq <04120> hrhm <02009> hnhw <0776> Urah <07097> huqm <0> wl <08319> qrsw <07350> qwxrm <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw (5:26)

5:27 <05275> wylen <08288> Kwrv <05423> qtn <03808> alw <02504> wyulx <0232> rwza <06605> xtpn <03808> alw <03462> Nsyy <03808> alw <05123> Mwny <03808> al <0> wb <03782> lswk <0369> Nyaw <05889> Pye <0369> Nya (5:27)

5:28 <05492> hpwok <01534> wylglgw <02803> wbsxn <06862> ruk <05483> wyowo <06541> tworp <01869> twkrd <07198> wyttsq <03605> lkw <08150> Mynwns <02671> wyux <0834> rsa (5:28)

5:29 <05337> lyum <0369> Nyaw <06403> jylpyw <02964> Prj <0270> zxayw <05098> Mhnyw <03715> Myrypkk <07580> *gasy {gasw} <03833> ayblk <0> wl <07581> hgas (5:29)

5:30 P <06183> hypyreb <02821> Ksx <0216> rwaw <06862> ru <02822> Ksx <02009> hnhw <0776> Ural <05027> jbnw <03220> My <05100> tmhnk <01931> awhh <03117> Mwyb <05921> wyle <05098> Mhnyw (5:30)

5:1 asw dh tw hgaphmenw asma tou agaphtou tw ampelwni mou ampelwn egenhyh tw hgaphmenw en kerati en topw pioni

5:2 kai fragmon perieyhka kai ecarakwsa kai efuteusa ampelon swrhc kai wkodomhsa purgon en mesw autou kai prolhnion wruxa en autw kai emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanyav

5:3 kai nun anyrwpov tou iouda kai oi enoikountev en ierousalhm krinate en emoi kai ana meson tou ampelwnov mou

5:4 ti poihsw eti tw ampelwni mou kai ouk epoihsa autw dioti emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanyav

5:5 nun de anaggelw umin ti poihsw tw ampelwni mou afelw ton fragmon autou kai estai eiv diarpaghn kai kayelw ton toicon autou kai estai eiv katapathma

5:6 kai anhsw ton ampelwna mou kai ou mh tmhyh oude mh skafh kai anabhsetai eiv auton wv eiv cerson akanya kai taiv nefelaiv enteloumai tou mh brexai eiv auton ueton

5:7 o gar ampelwn kuriou sabawy oikov tou israhl estin kai anyrwpov tou iouda neofuton hgaphmenon emeina tou poihsai krisin epoihsen de anomian kai ou dikaiosunhn alla kraughn

5:8 ouai oi sunaptontev oikian prov oikian kai agron prov agron eggizontev ina tou plhsion afelwntai ti mh oikhsete monoi epi thv ghv

5:9 hkousyh gar eiv ta wta kuriou sabawy tauta ean gar genwntai oikiai pollai eiv erhmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikountev en autaiv

5:10 ou gar ergwntai deka zeugh bown poihsei keramion en kai o speirwn artabav ex poihsei metra tria

5:11 ouai oi egeiromenoi to prwi kai to sikera diwkontev oi menontev to oqe o gar oinov autouv sugkausei

5:12 meta gar kiyarav kai qalthriou kai tumpanwn kai aulwn ton oinon pinousin ta de erga kuriou ouk emblepousin kai ta erga twn ceirwn autou ou katanoousin

5:13 toinun aicmalwtov o laov mou egenhyh dia to mh eidenai autouv ton kurion kai plhyov egenhyh nekrwn dia limon kai diqan udatov

5:14 kai eplatunen o adhv thn quchn autou kai dihnoixen to stoma autou tou mh dialipein kai katabhsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi authv

5:15 kai tapeinwyhsetai anyrwpov kai atimasyhsetai anhr kai oi ofyalmoi oi metewroi tapeinwyhsontai

5:16 kai uqwyhsetai kuriov sabawy en krimati kai o yeov o agiov doxasyhsetai en dikaiosunh

5:17 kai boskhyhsontai oi dihrpasmenoi wv tauroi kai tav erhmouv twn apeilhmmenwn arnev fagontai

5:18 ouai oi epispwmenoi tav amartiav wv scoiniw makrw kai wv zugou imanti damalewv tav anomiav

5:19 oi legontev to tacov eggisatw a poihsei ina idwmen kai elyatw h boulh tou agiou israhl ina gnwmen

5:20 ouai oi legontev to ponhron kalon kai to kalon ponhron oi tiyentev to skotov fwv kai to fwv skotov oi tiyentev to pikron gluku kai to gluku pikron

5:21 ouai oi sunetoi en eautoiv kai enwpion eautwn episthmonev

5:22 ouai oi iscuontev umwn oi ton oinon pinontev kai oi dunastai oi kerannuntev to sikera

5:23 oi dikaiountev ton asebh eneken dwrwn kai to dikaion tou dikaiou airontev

5:24 dia touto on tropon kauyhsetai kalamh upo anyrakov purov kai sugkauyhsetai upo flogov aneimenhv h riza autwn wv cnouv estai kai to anyov autwn wv koniortov anabhsetai ou gar hyelhsan ton nomon kuriou sabawy alla to logion tou agiou israhl parwxunan

5:25 kai eyumwyh orgh kuriov sabawy epi ton laon autou kai epebalen thn ceira autou ep autouv kai epataxen autouv kai parwxunyh ta orh kai egenhyh ta ynhsimaia autwn wv kopria en mesw odou kai en pasi toutoiv ouk apestrafh o yumov all eti h ceir uqhlh

5:26 toigaroun arei susshmon en toiv eynesin toiv makran kai suriei autoiv ap akrou thv ghv kai idou tacu koufwv ercontai

5:27 ou peinasousin oude kopiasousin oude nustaxousin oude koimhyhsontai oude lusousin tav zwnav autwn apo thv osfuov autwn oude mh ragwsin oi imantev twn upodhmatwn autwn

5:28 wn ta belh oxeia estin kai ta toxa autwn entetamena oi podev twn ippwn autwn wv sterea petra elogisyhsan oi trocoi twn armatwn autwn wv kataigiv

5:29 ormwsin wv leontev kai paresthkan wv skumnov leontov kai epilhmqetai kai bohsei wv yhriou kai ekbalei kai ouk estai o ruomenov autouv

5:30 kai bohsei di autouv en th hmera ekeinh wv fwnh yalasshv kumainoushv kai embleqontai eiv thn ghn kai idou skotov sklhron en th aporia autwnTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org