NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 49

49:1 <08034> yms <02142> rykzh <0517> yma <04578> yemm <07121> ynarq <0990> Njbm <03068> hwhy <07350> qwxrm <03816> Mymal <07181> wbysqhw <0413> yla <0339> Myya <08085> wems (49:1)

49:2 <05641> ynrytoh <0827> wtpsab <01305> rwrb <02671> Uxl <07760> ynmyvyw <02244> ynaybxh <03027> wdy <06738> lub <02299> hdx <02719> brxk <06310> yp <07760> Mvyw (49:2)

49:3 <06286> rapta <0> Kb <0834> rsa <03478> larvy <0859> hta <05650> ydbe <0> yl <0559> rmayw (49:3)

49:4 <0430> yhla <0854> ta <06468> ytlepw <03068> hwhy <0854> ta <04941> yjpsm <0403> Nka <03615> ytylk <03581> yxk <01892> lbhw <08414> whtl <03021> ytegy <07385> qyrl <0559> ytrma <0589> ynaw (49:4)

49:5 <05797> yze <01961> hyh <0430> yhlaw <03069> hwhy <05869> ynyeb <03513> dbkaw <0622> Poay <03808> *wl {al} <03478> larvyw <0413> wyla <03290> bqey <07725> bbwsl <0> wl <05650> dbel <0990> Njbm <03335> yruy <03069> hwhy <0559> rma <06258> htew (49:5)

49:6 o <0776> Urah <07097> huq <05704> de <03444> ytewsy <01961> twyhl <01471> Mywg <0216> rwal <05414> Kyttnw <07725> byshl <03478> larvy <05336> *yrwunw {yryunw} <03290> bqey <07626> yjbs <0853> ta <06965> Myqhl <05650> dbe <0> yl <01961> Ktwyhm <07043> lqn <0559> rmayw (49:6)

49:7 <0977> Krxbyw <03478> larvy <06918> sdq <0539> Nman <0834> rsa <03068> hwhy <04616> Neml <07812> wwxtsyw <08269> Myrv <06965> wmqw <07200> wary <04428> Myklm <04910> Mylsm <05650> dbel <01471> ywg <08581> betml <05315> spn <0960> hzbl <06918> wswdq <03478> larvy <01350> lag <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (49:7)

49:8 <08074> twmms <05159> twlxn <05157> lyxnhl <0776> Ura <06965> Myqhl <05971> Me <01285> tyrbl <05414> Kntaw <05341> Kruaw <05826> Kytrze <03444> hewsy <03117> Mwybw <06030> Kytyne <07522> Nwur <06256> teb <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk (49:8)

49:9 <04830> Mtyerm <08205> Myyps <03605> lkbw <07462> wery <01870> Mykrd <05921> le <01540> wlgh <02822> Ksxb <0834> rsal <03318> wau <0631> Myrwoal <0559> rmal (49:9)

49:10 <05095> Mlhny <04325> Mym <04002> yewbm <05921> lew <05090> Mghny <07355> Mmxrm <03588> yk <08121> smsw <08273> brs <05221> Mky <03808> alw <06770> wamuy <03808> alw <07456> wbery <03808> al (49:10)

49:11 <07311> Nwmry <04546> ytlomw <01870> Krdl <02022> yrh <03605> lk <07760> ytmvw (49:11)

49:12 <05515> Mynyo <0776> Uram <0428> hlaw <03220> Mymw <06828> Nwpum <0428> hla <02009> hnhw <0935> waby <07350> qwxrm <0428> hla <02009> hnh (49:12)

49:13 o <07355> Mxry <06041> wynew <05971> wme <03068> hwhy <05162> Mxn <03588> yk <07440> hnr <02022> Myrh <06476> *wxupw {wxupy} <0776> Ura <01523> ylygw <08064> Myms <07442> wnr (49:13)

49:14 <07911> ynxks <0136> yndaw <03068> hwhy <05800> ynbze <06726> Nwyu <0559> rmatw (49:14)

49:15 <07911> Kxksa <03808> al <0595> yknaw <07911> hnxkst <0428> hla <01571> Mg <0990> hnjb <01121> Nb <07355> Mxrm <05764> hlwe <0802> hsa <07911> xksth (49:15)

49:16 <08548> dymt <05048> ydgn <02346> Kytmwx <02710> Kytqx <03709> Mypk <05921> le <02005> Nh (49:16)

49:17 <03318> wauy <04480> Kmm <02717> Kybrxmw <02040> Kyorhm <01121> Kynb <04116> wrhm (49:17)

49:18 <03618> hlkk <07194> Myrsqtw <03847> ysblt <05716> ydek <03605> Mlk <03588> yk <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <02416> yx <0> Kl <0935> wab <06908> wubqn <03605> Mlk <07200> yarw <05869> Kynye <05439> bybo <05375> yav (49:18)

49:19 <01104> Kyelbm <07368> wqxrw <03427> bswym <03334> yrut <06258> hte <03588> yk <02035> Kytorh <0776> Uraw <08074> Kytmmsw <02723> Kytbrx <03588> yk (49:19)

49:20 <03427> hbsaw <0> yl <05066> hsg <04725> Mwqmh <0> yl <06862> ru <07923> Kylks <01121> ynb <0241> Kynzab <0559> wrmay <05750> dwe (49:20)

49:21 P <01992> Mh <0375> hpya <0428> hla <0905> ydbl <07604> ytrasn <0589> yna <02005> Nh <01431> ldg <04310> ym <0428> hlaw <05493> hrwow <01473> hlg <01565> hdwmlgw <07921> hlwks <0589> ynaw <0428> hla <0853> ta <0> yl <03205> dly <04310> ym <03824> Kbblb <0559> trmaw (49:21)

49:22 <05375> hnavnt <03802> Ptk <05921> le <01323> Kytnbw <02684> Nuxb <01121> Kynb <0935> waybhw <05251> yon <07311> Myra <05971> Myme <0413> law <03027> ydy <01471> Mywg <0413> la <05375> ava <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk (49:22)

49:23 o <06960> ywq <0954> wsby <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <03897> wkxly <07272> Kylgr <06083> rpew <0> Kl <07812> wwxtsy <0776> Ura <0639> Mypa <03243> Kytqynym <08282> Mhytwrvw <0539> Kynma <04428> Myklm <01961> wyhw (49:23)

49:24 <04422> jlmy <06662> qydu <07628> ybs <0518> Maw <04455> xwqlm <01368> rwbgm <03947> xqyh (49:24)

49:25 <03467> eyswa <0595> ykna <01121> Kynb <0853> taw <07378> byra <0595> ykna <03401> Kbyry <0854> taw <04422> jlmy <06184> Uyre <04455> xwqlmw <03947> xqy <01368> rwbg <07628> ybs <01571> Mg <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (49:25)

49:26 o <03290> bqey <046> ryba <01350> Klagw <03467> Keyswm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <01320> rvb <03605> lk <03045> wedyw <07937> Nwrksy <01818> Mmd <06071> oyoekw <01320> Mrvb <0853> ta <03238> Kynwm <0853> ta <0398> ytlkahw (49:26)

49:1 akousate mou nhsoi kai prosecete eynh dia cronou pollou sthsetai legei kuriov ek koiliav mhtrov mou ekalesen to onoma mou

49:2 kai eyhken to stoma mou wsei macairan oxeian kai upo thn skephn thv ceirov autou ekruqen me eyhken me wv belov eklekton kai en th faretra autou eskepasen me

49:3 kai eipen moi doulov mou ei su israhl kai en soi doxasyhsomai

49:4 kai egw eipa kenwv ekopiasa kai eiv mataion kai eiv ouden edwka thn iscun mou dia touto h krisiv mou para kuriw kai o ponov mou enantion tou yeou mou

49:5 kai nun outwv legei kuriov o plasav me ek koiliav doulon eautw tou sunagagein ton iakwb kai israhl prov auton sunacyhsomai kai doxasyhsomai enantion kuriou kai o yeov mou estai mou iscuv

49:6 kai eipen moi mega soi estin tou klhyhnai se paida mou tou sthsai tav fulav iakwb kai thn diasporan tou israhl epistreqai idou teyeika se eiv diayhkhn genouv eiv fwv eynwn tou einai se eiv swthrian ewv escatou thv ghv

49:7 outwv legei kuriov o rusamenov se o yeov israhl agiasate ton faulizonta thn quchn autou ton bdelussomenon upo twn eynwn twn doulwn twn arcontwn basileiv oqontai auton kai anasthsontai arcontev kai proskunhsousin autw eneken kuriou oti pistov estin o agiov israhl kai exelexamhn se

49:8 outwv legei kuriov kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriav ebohyhsa soi kai edwka se eiv diayhkhn eynwn tou katasthsai thn ghn kai klhronomhsai klhronomian erhmou

49:9 legonta toiv en desmoiv exelyate kai toiv en tw skotei anakalufyhnai kai en pasaiv taiv odoiv autwn boskhyhsontai kai en pasaiv taiv triboiv h nomh autwn

49:10 ou peinasousin oude diqhsousin oude pataxei autouv kauswn oude o hliov alla o elewn autouv parakalesei kai dia phgwn udatwn axei autouv

49:11 kai yhsw pan orov eiv odon kai pasan tribon eiv boskhma autoiv

49:12 idou outoi porrwyen ercontai outoi apo borra kai outoi apo yalasshv alloi de ek ghv perswn

49:13 eufrainesye ouranoi kai agalliasyw h gh rhxatwsan ta orh eufrosunhn kai oi bounoi dikaiosunhn oti hlehsen o yeov ton laon autou kai touv tapeinouv tou laou autou parekalesen

49:14 eipen de siwn egkatelipen me kuriov kai o kuriov epelayeto mou

49:15 mh epilhsetai gunh tou paidiou authv tou mh elehsai ta ekgona thv koiliav authv ei de kai epilayoito tauta gunh all egw ouk epilhsomai sou eipen kuriov

49:16 idou epi twn ceirwn mou ezwgrafhsa sou ta teich kai enwpion mou ei dia pantov

49:17 kai tacu oikodomhyhsh uf wn kayhreyhv kai oi erhmwsantev se ek sou exeleusontai

49:18 aron kuklw touv ofyalmouv sou kai ide pantav idou sunhcyhsan kai hlyosan prov se zw egw legei kuriov oti pantav autouv endush kai periyhsh autouv wv kosmon numfhv

49:19 oti ta erhma sou kai ta diefyarmena kai ta peptwkota nun stenocwrhsei apo twn katoikountwn kai makrunyhsontai apo sou oi katapinontev se

49:20 erousin gar eiv ta wta sou oi uioi sou ouv apolwlekav stenov moi o topov poihson moi topon ina katoikhsw

49:21 kai ereiv en th kardia sou tiv egennhsen moi toutouv egw de ateknov kai chra toutouv de tiv exeyreqen moi egw de kateleifyhn monh outoi de moi pou hsan

49:22 outwv legei kuriov idou airw eiv ta eynh thn ceira mou kai eiv tav nhsouv arw susshmon mou kai axousin touv uiouv sou en kolpw tav de yugaterav sou ep wmwn arousin

49:23 kai esontai basileiv tiyhnoi sou ai de arcousai trofoi sou epi proswpon thv ghv proskunhsousin soi kai ton coun twn podwn sou leixousin kai gnwsh oti egw kuriov kai ouk aiscunyhsh

49:24 mh lhmqetai tiv para gigantov skula kai ean aicmalwteush tiv adikwv swyhsetai

49:25 outwv legei kuriov ean tiv aicmalwteush giganta lhmqetai skula lambanwn de para iscuontov swyhsetai egw de thn krisin sou krinw kai egw touv uiouv sou rusomai

49:26 kai fagontai oi yliqantev se tav sarkav autwn kai piontai wv oinon neon to aima autwn kai meyusyhsontai kai aisyanyhsetai pasa sarx oti egw kuriov o rusamenov se kai antilambanomenov iscuov iakwbTIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org