NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 41

41:1 <07126> hbrqn <04941> jpsml <03162> wdxy <01696> wrbdy <0227> za <05066> wsgy <03581> xk <02498> wpylxy <03816> Mymalw <0339> Myya <0413> yla <02790> wsyrxh (41:1)

41:2 <07198> wtsq <05086> Pdn <07179> sqk <02719> wbrx <06083> rpek <05414> Nty <07287> dry <04428> Myklmw <01471> Mywg <06440> wynpl <05414> Nty <07272> wlgrl <07121> wharqy <06664> qdu <04217> xrzmm <05782> ryeh <04310> ym (41:2)

41:3 <0935> awby <03808> al <07272> wylgrb <0734> xra <07965> Mwls <05674> rwbey <07291> Mpdry (41:3)

41:4 <01931> awh <0589> yna <0314> Mynrxa <0853> taw <07223> Nwsar <03068> hwhy <0589> yna <07218> sarm <01755> twrdh <07121> arq <06213> hvew <06466> lep <04310> ym (41:4)

41:5 <0857> Nwytayw <07126> wbrq <02729> wdrxy <0776> Urah <07098> twuq <03372> waryyw <0339> Myya <07200> war (41:5)

41:6 <02388> qzx <0559> rmay <0251> wyxalw <05826> wrzey <07453> wher <0853> ta <0376> sya (41:6)

41:7 o <04131> jwmy <03808> al <04548> Myrmomb <02388> whqzxyw <01931> awh <02896> bwj <01694> qbdl <0559> rma <06471> Mep <01986> Mlwh <0853> ta <06360> syjp <02505> qylxm <06884> Pru <0853> ta <02796> srx <02388> qzxyw (41:7)

41:8 <0157> ybha <085> Mhrba <02233> erz <0977> Kytrxb <0834> rsa <03290> bqey <05650> ydbe <03478> larvy <0859> htaw (41:8)

41:9 <03988> Kytoam <03808> alw <0977> Kytrxb <0859> hta <05650> ydbe <0> Kl <0559> rmaw <07121> Kytarq <0678> hylyuamw <0776> Urah <07098> twuqm <02388> Kytqzxh <0834> rsa (41:9)

41:10 <06664> yqdu <03225> Nymyb <08551> Kytkmt <0637> Pa <05826> Kytrze <0637> Pa <0553> Kytuma <0430> Kyhla <0589> yna <03588> yk <08159> etst <0408> la <0589> yna <05973> Kme <03588> yk <03372> aryt <0408> la (41:10)

41:11 <07379> Kbyr <0376> ysna <06> wdbayw <0369> Nyak <01961> wyhy <0> Kb <02734> Myrxnh <03605> lk <03637> wmlkyw <0954> wsby <02005> Nh (41:11)

41:12 <04421> Ktmxlm <0376> ysna <0657> opakw <0369> Nyak <01961> wyhy <04695> Ktum <0376> ysna <04672> Maumt <03808> alw <01245> Msqbt (41:12)

41:13 o <05826> Kytrze <0589> yna <03372> aryt <0408> la <0> Kl <0559> rmah <03225> Knymy <02388> qyzxm <0430> Kyhla <03069> hwhy <0589> yna <03588> yk (41:13)

41:14 <03478> larvy <06918> swdq <01350> Klagw <03068> hwhy <05002> Man <05826> Kytrze <0589> yna <03478> larvy <04962> ytm <03290> bqey <08438> telwt <03372> yaryt <0408> la (41:14)

41:15 <07760> Myvt <04671> Umk <01389> twebgw <01854> qdtw <02022> Myrh <01758> swdt <06374> twypyp <01167> leb <02319> sdx <02742> Uwrx <04173> grwml <07760> Kytmv <02009> hnh (41:15)

41:16 P <01984> llhtt <03478> larvy <06918> swdqb <03068> hwhyb <01523> lygt <0859> htaw <0853> Mtwa <06327> Uypt <05591> hreow <05375> Mavt <07307> xwrw <02219> Mrzt (41:16)

41:17 <05800> Mbzea <03808> al <03478> larvy <0430> yhla <06030> Mnea <03068> hwhy <0589> yna <05405> htsn <06772> amub <03956> Mnwsl <0369> Nyaw <04325> Mym <01245> Mysqbm <034> Mynwybahw <06041> Myyneh (41:17)

41:18 <04325> Mym <04161> yauwml <06723> hyu <0776> Uraw <04325> Mym <098> Mgal <04057> rbdm <07760> Myva <04599> twnyem <01237> tweqb <08432> Kwtbw <05104> twrhn <08205> Myyps <05921> le <06605> xtpa (41:18)

41:19 <03162> wdxy <08391> rwsatw <08410> rhdt <01265> swrb <06160> hbreb <07760> Myva <08081> Nms <06086> Uew <01918> odhw <07848> hjs <0730> zra <04057> rbdmb <05414> Nta (41:19)

41:20 P <01254> harb <03478> larvy <06918> swdqw <02063> taz <06213> htve <03068> hwhy <03027> dy <03588> yk <03162> wdxy <07919> wlykvyw <07760> wmyvyw <03045> wedyw <07200> wary <04616> Neml (41:20)

41:21 <03290> bqey <04428> Klm <0559> rmay <06110> Mkytwmue <05066> wsygh <03068> hwhy <0559> rmay <07379> Mkbyr <07126> wbrq (41:21)

41:22 <08085> wneymsh <0935> twabh <0176> wa <0319> Ntyrxa <03045> hednw <03820> wnbl <07760> hmyvnw <05046> wdygh <02007> hnh <04100> hm <07223> twnsarh <07136> hnyrqt <0834> rsa <0853> ta <0> wnl <05046> wdygyw <05066> wsygy (41:22)

41:23 <03162> wdxy <07200> *harnw {arnw} <08159> hetsnw <07489> wertw <03190> wbyjyt <0637> Pa <0859> Mta <0430> Myhla <03588> yk <03045> hednw <0268> rwxal <0857> twytah <05046> wdygh (41:23)

41:24 <0> Mkb <0977> rxby <08441> hbewt <0659> epam <06467> Mklepw <0369> Nyam <0859> Mta <02005> Nh (41:24)

41:25 <02916> jyj <07429> omry <03335> ruwy <03644> wmkw <02563> rmx <03644> wmk <05461> Myngo <0935> abyw <08034> ymsb <07121> arqy <08121> sms <04217> xrzmm <0857> tayw <06828> Nwpum <05782> ytwryeh (41:25)

41:26 <0561> Mkyrma <08085> ems <0369> Nya <0637> Pa <08085> eymsm <0369> Nya <0637> Pa <05046> dygm <0369> Nya <0637> Pa <06662> qydu <0559> rmanw <06440> Mynplmw <03045> hednw <07218> sarm <05046> dygh <04310> ym (41:26)

41:27 <05414> Nta <01319> rvbm <03389> Mlswrylw <02005> Mnh <02009> hnh <06726> Nwyul <07223> Nwsar (41:27)

41:28 <01697> rbd <07725> wbysyw <07592> Mlasaw <03289> Uewy <0369> Nyaw <0428> hlamw <0376> sya <0369> Nyaw <07200> araw (41:28)

41:29 P <05262> Mhykon <08414> whtw <07307> xwr <04639> Mhyvem <0657> opa <0205> Nwa <03605> Mlk <02005> Nh (41:29)

41:1 egkainizesye prov me nhsoi oi gar arcontev allaxousin iscun eggisatwsan kai lalhsatwsan ama tote krisin anaggeilatwsan

41:2 tiv exhgeiren apo anatolwn dikaiosunhn ekalesen authn kata podav autou kai poreusetai dwsei enantion eynwn kai basileiv eksthsei kai dwsei eiv ghn tav macairav autwn kai wv frugana exwsmena ta toxa autwn

41:3 kai diwxetai autouv kai dieleusetai en eirhnh h odov twn podwn autou

41:4 tiv enhrghsen kai epoihsen tauta ekalesen authn o kalwn authn apo genewn archv egw yeov prwtov kai eiv ta epercomena egw eimi

41:5 eidosan eynh kai efobhyhsan ta akra thv ghv hggisan kai hlyosan ama

41:6 krinwn ekastov tw plhsion kai tw adelfw bohyhsai kai erei

41:7 iscusen anhr tektwn kai calkeuv tuptwn sfurh ama elaunwn pote men erei sumblhma kalon estin iscurwsan auta en hloiv yhsousin auta kai ou kinhyhsontai

41:8 su de israhl paiv mou iakwb on exelexamhn sperma abraam on hgaphsa

41:9 ou antelabomhn ap akrwn thv ghv kai ek twn skopiwn authv ekalesa se kai eipa soi paiv mou ei exelexamhn se kai ouk egkatelipon se

41:10 mh fobou meta sou gar eimi mh planw egw gar eimi o yeov sou o eniscusav se kai ebohyhsa soi kai hsfalisamhn se th dexia th dikaia mou

41:11 idou aiscunyhsontai kai entraphsontai pantev oi antikeimenoi soi esontai gar wv ouk ontev kai apolountai pantev oi antidikoi sou

41:12 zhthseiv autouv kai ou mh eurhv touv anyrwpouv oi paroinhsousin eiv se esontai gar wv ouk ontev kai ouk esontai oi antipolemountev se

41:13 oti egw o yeov sou o kratwn thv dexiav sou o legwn soi mh fobou

41:14 iakwb oligostov israhl egw ebohyhsa soi legei o yeov o lutroumenov se israhl

41:15 idou epoihsa se wv trocouv amaxhv alowntav kainouv pristhroeideiv kai alohseiv orh kai leptuneiv bounouv kai wv cnoun yhseiv

41:16 kai likmhseiv kai anemov lhmqetai autouv kai kataigiv diasperei autouv su de eufranyhsh en toiv agioiv israhl kai agalliasontai

41:17 oi ptwcoi kai oi endeeiv zhthsousin gar udwr kai ouk estai h glwssa autwn apo thv diqhv exhranyh egw kuriov o yeov egw epakousomai o yeov israhl kai ouk egkataleiqw autouv

41:18 alla anoixw epi twn orewn potamouv kai en mesw pediwn phgav poihsw thn erhmon eiv elh kai thn diqwsan ghn en udragwgoiv

41:19 yhsw eiv thn anudron ghn kedron kai puxon kai mursinhn kai kuparisson kai leukhn

41:20 ina idwsin kai gnwsin kai ennohywsin kai epistwntai ama oti ceir kuriou epoihsen tauta panta kai o agiov tou israhl katedeixen

41:21 eggizei h krisiv umwn legei kuriov o yeov hggisan ai boulai umwn legei o basileuv iakwb

41:22 eggisatwsan kai anaggeilatwsan umin a sumbhsetai h ta protera tina hn eipate kai episthsomen ton noun kai gnwsomeya ti ta escata kai ta epercomena eipate hmin

41:23 anaggeilate hmin ta epercomena ep escatou kai gnwsomeya oti yeoi este eu poihsate kai kakwsate kai yaumasomeya kai oqomeya ama

41:24 oti poyen este umeiv kai poyen h ergasia umwn ek ghv bdelugma exelexanto umav

41:25 egw de hgeira ton apo borra kai ton af hliou anatolwn klhyhsontai tw onomati mou ercesywsan arcontev kai wv phlov keramewv kai wv kerameuv katapatwn ton phlon outwv katapathyhsesye

41:26 tiv gar anaggelei ta ex archv ina gnwmen kai ta emprosyen kai eroumen oti alhyh estin ouk estin o prolegwn oude o akouwn umwn touv logouv

41:27 archn siwn dwsw kai ierousalhm parakalesw eiv odon

41:28 apo gar twn eynwn idou oudeiv kai apo twn eidwlwn autwn ouk hn o anaggellwn kai ean erwthsw autouv poyen este ou mh apokriywsin moi

41:29 eisin gar oi poiountev umav kai mathn oi planwntev umavTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org