NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 39

39:1 <02388> qzxyw <02470> hlx <03588> yk <08085> emsyw <02396> whyqzx <0413> la <04503> hxnmw <05612> Myrpo <0894> lbb <04428> Klm <01081> Ndalb <01121> Nb <04757> Ndalb <0> Kdrm <07971> xls <01931> awhh <06256> teb (39:1)

39:2 <04474> wtlsmm <03605> lkbw <01004> wtybb <02396> whyqzx <07200> Marh <03808> al <0834> rsa <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <0214> wytruab <04672> aumn <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <03627> wylk <01004> tyb <03605> lk <0853> taw <02896> bwjh <08081> Nmsh <0853> taw <01314> Mymvbh <0853> taw <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <05238> *wtkn {htkn} <01004> tyb <0853> ta <07200> Maryw <02396> whyqzx <05921> Mhyle <08055> xmvyw (39:2)

39:3 <0894> lbbm <0413> yla <0935> wab <07350> hqwxr <0776> Uram <02396> whyqzx <0559> rmayw <0413> Kyla <0935> waby <0370> Nyamw <0428> hlah <0582> Mysnah <0559> wrma <04100> hm <0413> wyla <0559> rmayw <02396> whyqzx <04428> Klmh <0413> la <05030> aybnh <03470> whyesy <0935> abyw (39:3)

39:4 <0214> ytruwab <07200> Mytyarh <03808> al <0834> rsa <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <07200> war <01004> ytybb <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <02396> whyqzx <0559> rmayw <01004> Ktybb <07200> war <04100> hm <0559> rmayw (39:4)

39:5 <06635> twabu <03068> hwhy <01697> rbd <08085> ems <02396> whyqzx <0413> la <03470> whyesy <0559> rmayw (39:5)

39:6 <03068> hwhy <0559> rma <01697> rbd <03498> rtwy <03808> al <0894> lbb <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01> Kytba <0686> wrua <0834> rsaw <01004> Ktybb <0834> rsa <03605> lk <05375> avnw <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh (39:6)

39:7 <0894> lbb <04428> Klm <01964> lkyhb <05631> Myoyro <01961> wyhw <03947> wxqy <03205> dylwt <0834> rsa <04480> Kmm <03318> wauy <0834> rsa <01121> Kynbmw (39:7)

39:8 P <03117> ymyb <0571> tmaw <07965> Mwls <01961> hyhy <03588> yk <0559> rmayw <01696> trbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd <02896> bwj <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <0559> rmayw (39:8)

39:1 en tw kairw ekeinw apesteilen marwdac uiov tou laadan o basileuv thv babulwniav epistolav kai presbeiv kai dwra ezekia hkousen gar oti emalakisyh ewv yanatou kai anesth

39:2 kai ecarh ep autoiv ezekiav caran megalhn kai edeixen autoiv ton oikon tou necwya kai thv stakthv kai twn yumiamatwn kai tou murou kai tou arguriou kai tou crusiou kai pantav touv oikouv twn skeuwn thv gazhv kai panta osa hn en toiv yhsauroiv autou kai ouk hn ouyen o ouk edeixen ezekiav en tw oikw autou

39:3 kai hlyen hsaiav o profhthv prov ton basilea ezekian kai eipen prov auton ti legousin oi anyrwpoi outoi kai poyen hkasin prov se kai eipen ezekiav ek ghv porrwyen hkasin prov me ek babulwnov

39:4 kai eipen hsaiav ti eidosan en tw oikw sou kai eipen ezekiav panta ta en tw oikw mou eidosan kai ouk estin en tw oikw mou o ouk eidosan alla kai ta en toiv yhsauroiv mou

39:5 kai eipen autw hsaiav akouson ton logon kuriou sabawy

39:6 idou hmerai ercontai legei kuriov kai lhmqontai panta ta en tw oikw sou kai osa sunhgagon oi paterev sou ewv thv hmerav tauthv eiv babulwna hxei kai ouden ou mh katalipwsin eipen de o yeov

39:7 oti kai apo twn teknwn sou wn egennhsav lhmqontai kai poihsousin spadontav en tw oikw tou basilewv twn babulwniwn

39:8 kai eipen ezekiav prov hsaian agayov o logov kuriou on elalhsen genesyw dh eirhnh kai dikaiosunh en taiv hmeraiv mouTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org