NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 28

28:1 <03196> Nyy <01986> ymwlh <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06731> Uyuw <0669> Myrpa <07910> yrks <01348> twag <05850> trje <01945> ywh (28:1)

28:2 <03027> dyb <0776> Ural <03240> xynh <07857> Mypjs <03524> Myrybk <04325> Mym <02230> Mrzk <06986> bjq <08178> rev <01259> drb <02230> Mrzk <0136> yndal <0533> Umaw <02389> qzx <02009> hnh (28:2)

28:3 <0669> Myrpa <07910> yrwks <01348> twag <05850> trje <07429> hnomrt <07272> Mylgrb (28:3)

28:4 o <01104> hnelby <03709> wpkb <05750> hdweb <0853> htwa <07200> harh <07200> hary <0834> rsa <07019> Uyq <02962> Mrjb <01061> hrwkbk <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06733> tuyu <01961> htyhw (28:4)

28:5 <05971> wme <07605> rasl <08597> hrapt <06843> trypulw <06643> ybu <05850> trjel <06635> twabu <03068> hwhy <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (28:5)

28:6 o <08179> hres <04421> hmxlm <07725> ybysm <01369> hrwbglw <04941> jpsmh <05921> le <03427> bswyl <04941> jpsm <07307> xwrlw (28:6)

28:7 <06417> hylylp <06328> wqp <07203> harb <07686> wgs <07941> rksh <04480> Nm <08582> wet <03196> Nyyh <04480> Nm <01104> welbn <07941> rksb <07686> wgs <05030> aybnw <03548> Nhk <08582> wet <07941> rksbw <07686> wgs <03196> Nyyb <0428> hla <01571> Mgw (28:7)

28:8 o <04725> Mwqm <01097> ylb <06675> hau <06892> ayq <04390> walm <07979> twnxls <03605> lk <03588> yk (28:8)

28:9 <07699> Mydsm <06267> yqyte <02461> blxm <01580> ylwmg <08052> hewms <0995> Nyby <04310> ym <0853> taw <01844> hed <03384> hrwy <04310> ym <0853> ta (28:9)

28:10 <08033> Ms <02191> ryez <08033> Ms <02191> ryez <06957> wql <06957> wq <06957> wql <06957> wq <06673> wul <06673> wu <06673> wul <06673> wu <03588> yk (28:10)

28:11 <02088> hzh <05971> Meh <0413> la <01696> rbdy <0312> trxa <03956> Nwslbw <08193> hpv <03934> ygelb <03588> yk (28:11)

28:12 <08085> ewms <014> awba <03808> alw <04774> hegrmh <02063> tazw <05889> Pyel <05117> wxynh <04496> hxwnmh <02063> taz <0413> Mhyla <0559> rma <0834> rsa (28:12)

28:13 P <03920> wdklnw <03369> wsqwnw <07665> wrbsnw <0268> rwxa <03782> wlskw <01980> wkly <04616> Neml <08033> Ms <02191> ryez <08033> Ms <02191> ryez <06957> wql <06957> wq <06957> wql <06957> wq <06673> wul <06673> wu <06673> wul <06673> wu <03068> hwhy <01697> rbd <01992> Mhl <01961> hyhw (28:13)

28:14 <03389> Mlswryb <0834> rsa <02088> hzh <05971> Meh <04910> ylsm <03944> Nwul <0376> ysna <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <03651> Nkl (28:14)

28:15 o <05641> wnrton <08267> rqsbw <04268> wnoxm <03577> bzk <07760> wnmv <03588> yk <0935> wnawby <03808> al <05674> *rbey {rbe} <03588> yk <07752> Pjws <07885> *jws {jys} <02374> hzx <06213> wnyve <07585> lwas <05973> Mew <04194> twm <0854> ta <01285> tyrb <03772> wntrk <0559> Mtrma <03588> yk (28:15)

28:16 <02363> syxy <03808> al <0539> Nymamh <03245> dowm <04143> dowm <03368> trqy <06438> tnp <0976> Nxb <068> Nba <068> Nba <06726> Nwyub <03245> doy <02005> ynnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (28:16)

28:17 <07857> wpjsy <04325> Mym <05643> rtow <03577> bzk <04268> hoxm <01259> drb <03261> heyw <04949> tlqsml <06666> hqduw <06957> wql <04941> jpsm <07760> ytmvw (28:17)

28:18 <04823> omrml <0> wl <01961> Mtyyhw <05674> rbey <03588> yk <07857> Pjws <07752> jws <06965> Mwqt <03808> al <07585> lwas <0854> ta <02380> Mktwzxw <04194> twm <0854> ta <01285> Mktyrb <03722> rpkw (28:18)

28:19 <08052> hewms <0995> Nybh <02113> hewz <07535> qr <01961> hyhw <03915> hlylbw <03117> Mwyb <05674> rbey <01242> rqbb <01242> rqbb <03588> yk <0853> Mkta <03947> xqy <05674> wrbe <01767> ydm (28:19)

28:20 <03664> onkthk <06887> hru <04541> hkomhw <08311> ertvhm <04702> eumh <07114> ruq <03588> yk (28:20)

28:21 <05656> wtdbe <05237> hyrkn <05656> wtdbe <05647> dbelw <04639> whvem <02114> rz <04639> whvem <06213> twvel <07264> zgry <01391> Nwebgb <06010> qmek <03068> hwhy <06965> Mwqy <06559> Myurp <02022> rhk <03588> yk (28:21)

28:22 <0776> Urah <03605> lk <05921> le <06635> twabu <03068> hwhy <0136> ynda <0853> tam <08085> ytems <02782> hurxnw <03617> hlk <03588> yk <04147> Mkyrowm <02388> wqzxy <06435> Np <03887> wuuwltt <0408> la <06258> htew (28:22)

28:23 <0565> ytrma <08085> wemsw <07181> wbysqh <06963> ylwq <08085> wemsw <0238> wnyzah (28:23)

28:24 <0127> wtmda <07702> ddvyw <06605> xtpy <02232> erzl <02790> srxh <02790> srxy <03117> Mwyh <03605> lkh (28:24)

28:25 <01367> wtlbg <03698> tmokw <05567> Nmon <08184> hrevw <07795> hrwv <02406> hjx <07760> Mvw <02236> qrzy <03646> Nmkw <07100> xuq <06327> Uyphw <06440> hynp <07737> hws <0518> Ma <03808> awlh (28:25)

28:26 <03384> wnrwy <0430> wyhla <04941> jpsml <03256> wroyw (28:26)

28:27 <07626> jbsb <03646> Nmkw <07100> xuq <02251> jbxy <04294> hjmb <03588> yk <05437> bowy <03646> Nmk <05921> le <05699> hlge <0212> Npwaw <07100> xuq <01758> sdwy <02742> Uwrxb <03808> al <03588> yk (28:27)

28:28 <01854> wnqdy <03808> al <06571> wysrpw <05699> wtlge <01536> lglg <02000> Mmhw <01758> wnswdy <0156> swda <05331> xunl <03808> al <03588> yk <01854> qdwy <03899> Mxl (28:28)

28:29 o <08454> hyswt <01431> lydgh <06098> hue <06381> aylph <03318> hauy <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem <02063> taz <01571> Mg (28:29)

28:1 ouai tw stefanw thv ubrewv oi misywtoi efraim to anyov to ekpeson ek thv doxhv epi thv korufhv tou orouv tou paceov oi meyuontev aneu oinou

28:2 idou iscuron kai sklhron o yumov kuriou wv calaza kataferomenh ouk ecousa skephn bia kataferomenh wv udatov polu plhyov suron cwran th gh poihsei anapausin taiv cersin

28:3 kai toiv posin katapathyhsetai o stefanov thv ubrewv oi misywtoi tou efraim

28:4 kai estai to anyov to ekpeson thv elpidov thv doxhv ep akrou tou orouv tou uqhlou wv prodromov sukou o idwn auto prin h eiv thn ceira autou labein yelhsei auto katapiein

28:5 th hmera ekeinh estai kuriov sabawy o stefanov thv elpidov o plakeiv thv doxhv tw kataleifyenti mou law

28:6 kataleifyhsontai epi pneumati krisewv epi krisin kai iscun kwluwn anelein

28:7 outoi gar oinw peplanhmenoi eisin eplanhyhsan dia to sikera iereuv kai profhthv exesthsan dia ton oinon eseisyhsan apo thv meyhv tou sikera eplanhyhsan tout esti fasma

28:8 ara edetai tauthn thn boulhn auth gar h boulh eneken pleonexiav

28:9 tini anhggeilamen kaka kai tini anhggeilamen aggelian oi apogegalaktismenoi apo galaktov oi apespasmenoi apo mastou

28:10 yliqin epi yliqin prosdecou elpida ep elpidi eti mikron eti mikron

28:11 dia faulismon ceilewn dia glwsshv eterav oti lalhsousin tw law toutw

28:12 legontev autw touto to anapauma tw peinwnti kai touto to suntrimma kai ouk hyelhsan akouein

28:13 kai estai autoiv to logion kuriou tou yeou yliqiv epi yliqin elpiv ep elpidi eti mikron eti mikron ina poreuywsin kai peswsin eiv ta opisw kai kinduneusousin kai suntribhsontai kai alwsontai

28:14 dia touto akousate logon kuriou andrev teylimmenoi kai arcontev tou laou toutou tou en ierousalhm

28:15 oti eipate epoihsamen diayhkhn meta tou adou kai meta tou yanatou sunyhkav kataigiv feromenh ean parelyh ou mh elyh ef hmav eyhkamen qeudov thn elpida hmwn kai tw qeudei skepasyhsomeya

28:16 dia touto outwv legei kuriov idou egw embalw eiv ta yemelia siwn liyon polutelh eklekton akrogwniaion entimon eiv ta yemelia authv kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunyh

28:17 kai yhsw krisin eiv elpida h de elehmosunh mou eiv staymouv kai oi pepoiyotev mathn qeudei oti ou mh parelyh umav kataigiv

28:18 mh kai afelh umwn thn diayhkhn tou yanatou kai h elpiv umwn h prov ton adhn ou mh emmeinh kataigiv feromenh ean epelyh esesye auth eiv katapathma

28:19 otan parelyh lhmqetai umav prwi prwi pareleusetai hmerav kai en nukti estai elpiv ponhra mayete akouein

28:20 stenocwroumenoi ou dunameya macesyai autoi de asyenoumen tou hmav sunacyhnai

28:21 wsper orov asebwn anasthsetai kai estai en th faraggi gabawn meta yumou poihsei ta erga autou pikriav ergon o de yumov autou allotriwv crhsetai kai h pikria autou allotria

28:22 kai umeiv mh eufranyeihte mhde iscusatwsan umwn oi desmoi dioti suntetelesmena kai suntetmhmena pragmata hkousa para kuriou sabawy a poihsei epi pasan thn ghn

28:23 enwtizesye kai akouete thv fwnhv mou prosecete kai akouete touv logouv mou

28:24 mh olhn thn hmeran mellei o arotriwn arotrian h sporon proetoimasei prin ergasasyai thn ghn

28:25 ouc otan omalish authv to proswpon tote speirei mikron melanyion kai kuminon kai palin speirei puron kai kriyhn kai zean en toiv orioiv sou

28:26 kai paideuyhsh krimati yeou sou kai eufranyhsh

28:27 ou gar meta sklhrothtov kayairetai to melanyion oude trocov amaxhv periaxei epi to kuminon alla rabdw ektinassetai to melanyion to de kuminon

28:28 meta artou brwyhsetai ou gar eiv ton aiwna egw umin orgisyhsomai oude fwnh thv pikriav mou katapathsei umav

28:29 kai tauta para kuriou sabawy exhlyen ta terata bouleusasye uqwsate mataian paraklhsinTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org