NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 20

20:1 <03920> hdklyw <0795> dwdsab <03898> Mxlyw <0804> rwsa <04428> Klm <05623> Nwgro <0853> wta <07971> xlsb <0795> hdwdsa <08661> Ntrt <0935> ab <08141> tnsb (20:1)

20:2 o <03182> Pxyw <06174> Mwre <01980> Klh <03651> Nk <06213> veyw <07272> Kylgr <05921> lem <02502> Ulxt <05275> Klenw <04975> Kyntm <05921> lem <08242> qvh <06605> txtpw <01980> Kl <0559> rmal <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <03027> dyb <03069> hwhy <01696> rbd <01931> ayhh <06256> teb (20:2)

20:3 <03568> swk <05921> lew <04714> Myrum <05921> le <04159> tpwmw <0226> twa <08141> Myns <07969> sls <03182> Pxyw <06174> Mwre <03470> whyesy <05650> ydbe <01980> Klh <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rmayw (20:3)

20:4 <04714> Myrum <06172> twre <08357> ts <02834> ypwvxw <03182> Pxyw <06174> Mwre <02205> Mynqzw <05288> Myren <03568> swk <01546> twlg <0853> taw <04714> Myrum <07628> ybs <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <05090> ghny <03651> Nk (20:4)

20:5 <08597> Mtrapt <04714> Myrum <04480> Nmw <04007> Mjbm <03568> swkm <0954> wsbw <02865> wtxw (20:5)

20:6 o <0587> wnxna <04422> jlmn <0349> Kyaw <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpm <05337> lunhl <05833> hrzel <08033> Ms <05127> wnon <0834> rsa <04007> wnjbm <03541> hk <02009> hnh <01931> awhh <03117> Mwyb <02088> hzh <0339> yah <03427> bsy <0559> rmaw (20:6)

20:1 tou etouv ou eishlyen tanayan eiv azwton hnika apestalh upo arna basilewv assuriwn kai epolemhsen thn azwton kai katelabeto authn

20:2 tote elalhsen kuriov prov hsaian legwn poreuou kai afele ton sakkon apo thv osfuov sou kai ta sandalia sou upolusai apo twn podwn sou kai epoihsen outwv poreuomenov gumnov kai anupodetov

20:3 kai eipen kuriov on tropon peporeutai hsaiav o paiv mou gumnov kai anupodetov tria eth estai shmeia kai terata toiv aiguptioiv kai aiyioqin

20:4 oti outwv axei basileuv assuriwn thn aicmalwsian aiguptou kai aiyiopwn neaniskouv kai presbutav gumnouv kai anupodetouv anakekalummenouv thn aiscunhn aiguptou

20:5 kai aiscunyhsontai htthyentev oi aiguptioi epi toiv aiyioqin ef oiv hsan pepoiyotev oi aiguptioi hsan gar autoiv doxa

20:6 kai erousin oi katoikountev en th nhsw tauth idou hmeiv hmen pepoiyotev tou fugein eiv autouv eiv bohyeian oi ouk edunanto swyhnai apo basilewv assuriwn kai pwv hmeiv swyhsomeyaTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org