NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 19

19:1 <07130> wbrqb <04549> omy <04714> Myrum <03824> bblw <06440> wynpm <04714> Myrum <0457> ylyla <05128> wenw <04714> Myrum <0935> abw <07031> lq <05645> be <05921> le <07392> bkr <03068> hwhy <02009> hnh <04714> Myrum <04853> avm (19:1)

19:2 <04467> hklmmb <04467> hklmm <05892> ryeb <05892> rye <07453> wherb <0376> syaw <0251> wyxab <0376> sya <03898> wmxlnw <04714> Myrumb <04714> Myrum <05526> ytkokow (19:2)

19:3 <03049> Mynedyh <0413> law <0178> twbah <0413> law <0328> Myjah <0413> law <0457> Mylylah <0413> la <01875> wsrdw <01104> elba <06098> wtuew <07130> wbrqb <04714> Myrum <07307> xwr <01238> hqbnw (19:3)

19:4 <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <05002> Man <0> Mb <04910> lsmy <05794> ze <04428> Klmw <07186> hsq <0113> Mynda <03027> dyb <04714> Myrum <0853> ta <05534> ytrkow (19:4)

19:5 <05405> sbyw <02717> brxy <05104> rhnw <03220> Myhm <04325> Mym <03001> wtsnw (19:5)

19:6 <07060> wlmq <05488> Pwow <07070> hnq <04693> rwum <02975> yray <02717> wbrxw <01809> wlld <05104> twrhn <02186> wxynzahw (19:6)

19:7 <0369> wnnyaw <05086> Pdn <03001> sbyy <02975> rway <04218> erzm <03605> lkw <02975> rway <06310> yp <05921> le <02975> rway <05921> le <06169> twre (19:7)

19:8 <0535> wllma <04325> Mym <06440> ynp <05921> le <04365> trmkm <06566> yvrpw <02443> hkx <02975> rwayb <07993> ykylsm <03605> lk <056> wlbaw <01771> Mygydh <0578> wnaw (19:8)

19:9 <02355> yrwx <0707> Mygraw <08305> twqyrv <06593> Mytsp <05647> ydbe <0954> wsbw (19:9)

19:10 <05315> spn <099> ymga <07938> rkv <06213> yve <03605> lk <01792> Myakdm <08356> hytts <01961> wyhw (19:10)

19:11 <06924> Mdq <04428> yklm <01121> Nb <0589> yna <02450> Mymkx <01121> Nb <06547> herp <0413> la <0559> wrmat <0349> Kya <01197> hrebn <06098> hue <06547> herp <06098> yuey <02450> ymkx <06814> Neu <08269> yrv <0196> Mylwa <0389> Ka (19:11)

19:12 <04714> Myrum <05921> le <06635> twabu <03069> hwhy <03289> Uey <04100> hm <03045> wedyw <0> Kl <04994> an <05046> wdygyw <02450> Kymkx <0645> awpa <0335> Mya (19:12)

19:13 <07626> hyjbs <06438> tnp <04714> Myrum <0853> ta <08582> weth <05297> Pn <08269> yrv <05377> wasn <06814> Neu <08269> yrv <02973> wlawn (19:13)

19:14 <06892> wayqb <07910> rwks <08582> twethk <04639> whvem <03605> lkb <04714> Myrum <0853> ta <08582> wethw <05773> Myewe <07307> xwr <07130> hbrqb <04537> Kom <03068> hwhy (19:14)

19:15 o <0100> Nwmgaw <03712> hpk <02180> bnzw <07218> sar <06213> hvey <0834> rsa <04639> hvem <04714> Myruml <01961> hyhy <03808> alw (19:15)

19:16 <05921> wyle <05130> Pynm <01931> awh <0834> rsa <06635> twabu <03068> hwhy <03027> dy <08573> tpwnt <06440> ynpm <06342> dxpw <02729> drxw <0802> Mysnk <04714> Myrum <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (19:16)

19:17 o <05921> wyle <03289> Uewy <01931> awh <0834> rsa <06635> twabu <03068> hwhy <06098> tue <06440> ynpm <06342> dxpy <0413> wyla <0853> hta <02142> rykzy <0834> rsa <03605> lk <02283> agxl <04714> Myruml <03063> hdwhy <0127> tmda <01961> htyhw (19:17)

19:18 o <0259> txal <0559> rmay <02041> orhh <05892> rye <06635> twabu <03068> hwhyl <07650> twebsnw <03667> Nenk <08193> tpv <01696> twrbdm <04714> Myrum <0776> Urab <05892> Myre <02568> smx <01961> wyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (19:18)

19:19 <03068> hwhyl <01366> hlwbg <0681> lua <04676> hbumw <04714> Myrum <0776> Ura <08432> Kwtb <03068> hwhyl <04196> xbzm <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (19:19)

19:20 <05337> Mlyuhw <07227> brw <03467> eyswm <0> Mhl <07971> xlsyw <03905> Myuxl <06440> ynpm <03068> hwhy <0413> la <06817> wqeuy <03588> yk <04714> Myrum <0776> Urab <06635> twabu <03068> hwhyl <05707> delw <0226> twal <01961> hyhw (19:20)

19:21 <07999> wmlsw <03068> hwhyl <05088> rdn <05087> wrdnw <04503> hxnmw <02077> xbz <05647> wdbew <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <0853> ta <04714> Myrum <03045> wedyw <04714> Myruml <03068> hwhy <03045> edwnw (19:21)

19:22 <07495> Maprw <0> Mhl <06279> rtenw <03068> hwhy <05704> de <07725> wbsw <07495> awprw <05062> Pgn <04714> Myrum <0853> ta <03068> hwhy <05062> Pgnw (19:22)

19:23 o <0804> rwsa <0853> ta <04714> Myrum <05647> wdbew <0804> rwsab <04714> Myrumw <04714> Myrumb <0804> rwsa <0935> abw <0804> hrwsa <04714> Myrumm <04546> hlom <01961> hyht <01931> awhh <03117> Mwyb (19:23)

19:24 <0776> Urah <07130> brqb <01293> hkrb <0804> rwsalw <04714> Myruml <07992> hysyls <03478> larvy <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb (19:24)

19:25 o <03478> larvy <05159> ytlxnw <0804> rwsa <03027> ydy <04639> hvemw <04714> Myrum <05971> yme <01288> Kwrb <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <01288> wkrb <0834> rsa (19:25)

19:1 orasiv aiguptou idou kuriov kayhtai epi nefelhv koufhv kai hxei eiv aigupton kai seisyhsetai ta ceiropoihta aiguptou apo proswpou autou kai h kardia autwn htthyhsetai en autoiv

19:2 kai epegeryhsontai aiguptioi ep aiguptiouv kai polemhsei anyrwpov ton adelfon autou kai anyrwpov ton plhsion autou poliv epi polin kai nomov epi nomon

19:3 kai taracyhsetai to pneuma twn aiguptiwn en autoiv kai thn boulhn autwn diaskedasw kai eperwthsousin touv yeouv autwn kai ta agalmata autwn kai touv ek thv ghv fwnountav kai touv eggastrimuyouv

19:4 kai paradwsw aigupton eiv ceirav anyrwpwn kuriwn sklhrwn kai basileiv sklhroi kurieusousin autwn tade legei kuriov sabawy

19:5 kai piontai oi aiguptioi udwr to para yalassan o de potamov ekleiqei kai xhranyhsetai

19:6 kai ekleiqousin oi potamoi kai ai diwrugev tou potamou kai xhranyhsetai pasa sunagwgh udatov kai en panti elei kalamou kai papurou

19:7 kai to aci to clwron pan to kuklw tou potamou kai pan to speiromenon dia tou potamou xhranyhsetai anemofyoron

19:8 kai stenaxousin oi aleeiv kai stenaxousin pantev oi ballontev agkistron eiv ton potamon kai oi ballontev saghnav kai oi amfiboleiv penyhsousin

19:9 kai aiscunh lhmqetai touv ergazomenouv to linon to sciston kai touv ergazomenouv thn busson

19:10 kai esontai oi diazomenoi auta en odunh kai pantev oi ton zuyon poiountev luphyhsontai kai tav qucav ponesousin

19:11 kai mwroi esontai oi arcontev tanewv oi sofoi sumbouloi tou basilewv h boulh autwn mwranyhsetai pwv ereite tw basilei uioi sunetwn hmeiv uioi basilewn twn ex archv

19:12 pou eisin nun oi sofoi sou kai anaggeilatwsan soi kai eipatwsan ti bebouleutai kuriov sabawy ep aigupton

19:13 exelipon oi arcontev tanewv kai uqwyhsan oi arcontev memfewv kai planhsousin aigupton kata fulav

19:14 kuriov gar ekerasen autoiv pneuma planhsewv kai eplanhsan aigupton en pasi toiv ergoiv autwn wv planatai o meyuwn kai o emwn ama

19:15 kai ouk estai toiv aiguptioiv ergon o poihsei kefalhn kai ouran archn kai telov

19:16 th de hmera ekeinh esontai oi aiguptioi wv gunaikev en fobw kai en tromw apo proswpou thv ceirov kuriou sabawy hn autov epibalei autoiv

19:17 kai estai h cwra twn ioudaiwn toiv aiguptioiv eiv fobhtron pav ov ean onomash authn autoiv fobhyhsontai dia thn boulhn hn bebouleutai kuriov ep authn

19:18 th hmera ekeinh esontai pente poleiv en aiguptw lalousai th glwssh th cananitidi kai omnuousai tw onomati kuriou polisasedek klhyhsetai h mia poliv

19:19 th hmera ekeinh estai yusiasthrion tw kuriw en cwra aiguptiwn kai sthlh prov to orion authv tw kuriw

19:20 kai estai eiv shmeion eiv ton aiwna kuriw en cwra aiguptou oti kekraxontai prov kurion dia touv ylibontav autouv kai apostelei autoiv kuriov anyrwpon ov swsei autouv krinwn swsei autouv

19:21 kai gnwstov estai kuriov toiv aiguptioiv kai gnwsontai oi aiguptioi ton kurion en th hmera ekeinh kai poihsousin yusiav kai euxontai eucav tw kuriw kai apodwsousin

19:22 kai pataxei kuriov touv aiguptiouv plhgh megalh kai iasetai autouv iasei kai epistrafhsontai prov kurion kai eisakousetai autwn kai iasetai autouv

19:23 th hmera ekeinh estai odov aiguptou prov assuriouv kai eiseleusontai assurioi eiv aigupton kai aiguptioi poreusontai prov assuriouv kai douleusousin oi aiguptioi toiv assurioiv

19:24 th hmera ekeinh estai israhl tritov en toiv assurioiv kai en toiv aiguptioiv euloghmenov en th gh

19:25 hn euloghsen kuriov sabawy legwn euloghmenov o laov mou o en aiguptw kai o en assurioiv kai h klhronomia mou israhlTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org