NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 16

16:1 <06726> Nwyu <01323> tb <02022> rh <0413> la <04057> hrbdm <05554> elom <0776> Ura <04910> lsm <03733> rk <07971> wxls (16:1)

16:2 <0769> Nwnral <04569> trbem <04124> bawm <01323> twnb <01961> hnyyht <07971> xlsm <07064> Nq <05074> ddwn <05775> Pwek <01961> hyhw (16:2)

16:3 <01540> ylgt <0408> la <05074> ddn <05080> Myxdn <05641> yrto <06672> Myrhu <08432> Kwtb <06738> Klu <03915> lylk <07896> ytys <06415> hlylp <06213> wve <06098> hue <0935> *yaybh {waybh} (16:3)

16:4 <0776> Urah <04480> Nm <07429> omr <08552> wmt <07701> ds <03615> hlk <04160> Umh <0656> opa <03588> yk <07703> ddws <06440> ynpm <0> wml <05643> rto <01933> ywh <04124> bawm <05080> yxdn <0> Kb <01481> wrwgy (16:4)

16:5 <06664> qdu <04106> rhmw <04941> jpsm <01875> srdw <08199> jps <01732> dwd <0168> lhab <0571> tmab <05921> wyle <03427> bsyw <03678> aok <02617> doxb <03559> Nkwhw (16:5)

16:6 o <0907> wydb <03651> Nk <03808> al <05678> wtrbew <01347> wnwagw <01346> wtwag <03966> dam <01341> ag <04124> bawm <01347> Nwag <08085> wnems (16:6)

16:7 <05218> Myakn <0389> Ka <01897> wght <07025> tvrx <0> ryq <0808> ysysal <03213> lylyy <03605> hlk <04124> bawml <04124> bawm <03213> lylyy <03651> Nkl (16:7)

16:8 <03220> My <05674> wrbe <05203> wsjn <07976> hytwxls <04057> rbdm <08582> wet <05060> wegn <03270> rzey <05704> de <08291> hyqwrv <01986> wmlh <01471> Mywg <01167> yleb <07643> hmbv <01612> Npg <0535> llma <02809> Nwbsx <07709> twmds <03588> yk (16:8)

16:9 <05307> lpn <01959> ddyh <07105> Kryuq <05921> lew <07019> Kuyq <05921> le <03588> yk <0500> hlelaw <02809> Nwbsx <01832> ytemd <07301> Kwyra <07643> hmbv <01612> Npg <03270> rzey <01065> ykbb <01058> hkba <03651> Nk <05921> le (16:9)

16:10 <07673> ytbsh <01959> ddyh <01869> Krdh <01869> Krdy <03808> al <03342> Mybqyb <03196> Nyy <07321> eery <03808> al <07442> Nnry <03808> al <03754> Mymrkbw <03759> lmrkh <04480> Nm <01524> lygw <08057> hxmv <0622> Poanw (16:10)

16:11 <07025> vrx <0> ryql <07130> ybrqw <01993> wmhy <03658> rwnkk <04124> bawml <04578> yem <03651> Nk <05921> le (16:11)

16:12 <03201> lkwy <03808> alw <06419> llpthl <04720> wsdqm <0413> la <0935> abw <01116> hmbh <05921> le <04124> bawm <03811> haln <03588> yk <07200> harn <03588> yk <01961> hyhw (16:12)

16:13 <0227> zam <04124> bawm <0413> la <03069> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz (16:13)

16:14 o <03524> rybk <03808> awl <04213> rezm <04592> jem <07605> rasw <07227> brh <01995> Nwmhh <03605> lkb <04124> bawm <03519> dwbk <07034> hlqnw <07916> rykv <08141> ynsk <08141> Myns <07969> slsb <0559> rmal <03068> hwhy <01696> rbd <06258> htew (16:14)

16:1 apostelw wv erpeta epi thn ghn mh petra erhmov estin to orov siwn

16:2 esh gar wv peteinou aniptamenou neossov afhrhmenov yugater mwab epeita de arnwn

16:3 pleiona bouleuou poieite skephn penyouv auth dia pantov en meshmbrinh skotia feugousin exesthsan mh apacyhv

16:4 paroikhsousin soi oi fugadev mwab esontai skeph umin apo proswpou diwkontov oti hryh h summacia sou kai o arcwn apwleto o katapatwn epi thv ghv

16:5 kai diorywyhsetai met eleouv yronov kai kayietai ep autou meta alhyeiav en skhnh dauid krinwn kai ekzhtwn krima kai speudwn dikaiosunhn

16:6 hkousamen thn ubrin mwab ubristhv sfodra thn uperhfanian exhrav ouc outwv h manteia sou

16:7 ouc outwv ololuxei mwab en gar th mwabitidi pantev ololuxousin toiv katoikousin desey melethseiv kai ouk entraphsh

16:8 ta pedia esebwn penyhsei ampelov sebama katapinontev ta eynh katapathsate tav ampelouv authv ewv iazhr ou mh sunaqhte planhyhte thn erhmon oi apestalmenoi egkateleifyhsan diebhsan gar thn erhmon

16:9 dia touto klausomai wv ton klauymon iazhr ampelon sebama ta dendra sou katebalen esebwn kai elealh oti epi tw yerismw kai epi tw trughtw sou katapathsw kai panta pesountai

16:10 kai aryhsetai eufrosunh kai agalliama ek twn ampelwnwn sou kai en toiv ampelwsin sou ou mh eufranyhsontai kai ou mh pathsousin oinon eiv ta upolhnia pepautai gar

16:11 dia touto h koilia mou epi mwab wv kiyara hchsei kai ta entov mou wsei teicov o enekainisav

16:12 kai estai eiv to entraphnai se oti ekopiasen mwab epi toiv bwmoiv kai eiseleusetai eiv ta ceiropoihta authv wste proseuxasyai kai ou mh dunhtai exelesyai auton

16:13 touto to rhma o elalhsen kuriov epi mwab opote kai elalhsen

16:14 kai nun legw en trisin etesin etwn misywtou atimasyhsetai h doxa mwab en panti tw ploutw tw pollw kai kataleifyhsetai oligostov kai ouk entimovTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org