NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 14

14:1 <03290> bqey <01004> tyb <05921> le <05596> wxponw <05921> Mhyle <01616> rgh <03867> hwlnw <0127> Mtmda <05921> le <03240> Mxynhw <03478> larvyb <05750> dwe <0977> rxbw <03290> bqey <0853> ta <03068> hwhy <07355> Mxry <03588> yk (14:1)

14:2 o <05065> Mhyvgnb <07287> wdrw <07617> Mhybsl <07617> Mybs <01961> wyhw <08198> twxpslw <05650> Mydbel <03068> hwhy <0127> tmda <05921> le <03478> larvy <01004> tyb <05157> Mwlxnthw <04725> Mmwqm <0413> la <0935> Mwaybhw <05971> Myme <03947> Mwxqlw (14:2)

14:3 <0> Kb <05647> dbe <0834> rsa <07186> hsqh <05656> hdbeh <04480> Nmw <07267> Kzgrmw <06090> Kbuem <0> Kl <03068> hwhy <05117> xynh <03117> Mwyb <01961> hyhw (14:3)

14:4 <04062> hbhdm <07673> htbs <05065> vgn <07673> tbs <0349> Kya <0559> trmaw <0894> lbb <04428> Klm <05921> le <02088> hzh <04912> lsmh <05375> tavnw (14:4)

14:5 <04910> Mylsm <07626> jbs <07563> Myesr <04294> hjm <03068> hwhy <07665> rbs (14:5)

14:6 <02820> Kvx <01097> ylb <04783> Pdrm <01471> Mywg <0639> Pab <07287> hdr <05627> hro <01115> ytlb <04347> tkm <05678> hrbeb <05971> Myme <05221> hkm (14:6)

14:7 <07440> hnr <06476> wxup <0776> Urah <03605> lk <08252> hjqs <05117> hxn (14:7)

14:8 <05921> wnyle <03772> trkh <05927> hley <03808> al <07901> tbks <0227> zam <03844> Nwnbl <0730> yzra <0> Kl <08055> wxmv <01265> Myswrb <01571> Mg (14:8)

14:9 <01471> Mywg <04428> yklm <03605> lk <03678> Mtwaokm <06965> Myqh <0776> Ura <06260> ydwte <03605> lk <07496> Myapr <0> Kl <05782> rrwe <0935> Kawb <07125> tarql <0> Kl <07264> hzgr <08478> txtm <07585> lwas (14:9)

14:10 <04911> tlsmn <0413> wnyla <03644> wnwmk <02470> tylx <0859> hta <01571> Mg <0413> Kyla <0559> wrmayw <06030> wney <03605> Mlk (14:10)

14:11 <08438> helwt <04374> Kyokmw <07415> hmr <03331> euy <08478> Kytxt <05035> Kylbn <01998> tymh <01347> Knwag <07585> lwas <03381> drwh (14:11)

14:12 <01471> Mywg <05921> le <02522> slwx <0776> Ural <01438> tedgn <07837> rxs <01121> Nb <01966> llyh <08064> Mymsm <05307> tlpn <0349> Kya (14:12)

14:13 <06828> Nwpu <03411> ytkryb <04150> dewm <02022> rhb <03427> bsaw <03678> yaok <07311> Myra <0410> la <03556> ybkwkl <04605> lemm <05927> hlea <08064> Mymsh <03824> Kbblb <0559> trma <0859> htaw (14:13)

14:14 <05945> Nwylel <01819> hmda <05645> be <01116> ytmb <05921> le <05927> hlea (14:14)

14:15 <0953> rwb <03411> ytkry <0413> la <03381> drwt <07585> lwas <0413> la <0389> Ka (14:15)

14:16 <04467> twklmm <07493> syerm <0776> Urah <07264> zygrm <0376> syah <02088> hzh <0995> wnnwbty <0413> Kyla <07688> wxygsy <0413> Kyla <07200> Kyar (14:16)

14:17 <01004> htyb <06605> xtp <03808> al <0615> wyryoa <02040> orh <05892> wyrew <04057> rbdmk <08398> lbt <07760> Mv (14:17)

14:18 <01004> wtybb <0376> sya <03519> dwbkb <07901> wbks <03605> Mlk <01471> Mywg <04428> yklm <03605> lk (14:18)

14:19 <0947> obwm <06297> rgpk <0953> rwb <068> ynba <0413> la <03381> ydrwy <02719> brx <02944> ynejm <02026> Mygrh <03830> swbl <08581> betn <05342> runk <06913> Krbqm <07993> tklsh <0859> htaw (14:19)

14:20 <07489> Myerm <02233> erz <05769> Mlwel <07121> arqy <03808> al <02026> tgrh <05971> Kme <07843> txs <0776> Kura <03588> yk <06900> hrwbqb <0854> Mta <03161> dxt <03808> al (14:20)

14:21 <05892> Myre <08398> lbt <06440> ynp <04390> walmw <0776> Ura <03423> wsryw <06965> wmqy <01077> lb <01> Mtwba <05771> Nweb <04293> xbjm <01121> wynbl <03559> wnykh (14:21)

14:22 <03069> hwhy <05002> Man <05220> dknw <05209> Nynw <07605> rasw <08034> Ms <0894> lbbl <03772> ytrkhw <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <05921> Mhyle <06965> ytmqw (14:22)

14:23 P <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <08045> dmsh <04292> ajajmb <02894> hytajajw <04325> Mym <098> ymgaw <07090> dpq <04180> srwml <07760> hytmvw (14:23)

14:24 <06965> Mwqt <01931> ayh <03289> ytuey <0834> rsakw <01961> htyh <03651> Nk <01819> ytymd <0834> rsak <03808> al <0518> Ma <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <07650> ebsn (14:24)

14:25 <05493> rwoy <07926> wmks <05921> lem <05448> wlbow <05923> wle <05921> Mhylem <05493> row <0947> wnowba <02022> yrh <05921> lew <0776> yurab <0804> rwsa <07665> rbsl (14:25)

14:26 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05186> hywjnh <03027> dyh <02063> tazw <0776> Urah <03605> lk <05921> le <06095> huweyh <06098> hueh <02063> taz (14:26)

14:27 P <07725> hnbysy <04310> ymw <05186> hywjnh <03027> wdyw <06565> rpy <04310> ymw <03289> Uey <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk (14:27)

14:28 <02088> hzh <04853> avmh <01961> hyh <0271> zxa <04428> Klmh <04194> twm <08141> tnsb (14:28)

14:29 <05774> Ppwem <08314> Prv <06529> wyrpw <06848> epu <03318> auy <05175> sxn <08328> srsm <03588> yk <05221> Kkm <07626> jbs <07665> rbsn <03588> yk <03605> Klk <06429> tslp <08055> yxmvt <0408> la (14:29)

14:30 <02026> grhy <07611> Ktyrasw <08328> Ksrs <07458> berb <04191> ytmhw <07257> wubry <0983> xjbl <034> Mynwybaw <01800> Myld <01060> yrwkb <07462> werw (14:30)

14:31 <04151> wydewmb <0909> ddwb <0369> Nyaw <0935> ab <06227> Nse <06828> Nwpum <03588> yk <03605> Klk <06429> tslp <04127> gwmn <05892> rye <02199> yqez <08179> res <03213> ylylyh (14:31)

14:32 o <05971> wme <06041> yyne <02620> woxy <0> hbw <06726> Nwyu <03245> doy <03068> hwhy <03588> yk <01471> ywg <04397> ykalm <06030> hney <04100> hmw (14:32)

14:1 kai elehsei kuriov ton iakwb kai eklexetai eti ton israhl kai anapausontai epi thv ghv autwn kai o giwrav prosteyhsetai prov autouv kai prosteyhsetai prov ton oikon iakwb

14:2 kai lhmqontai autouv eynh kai eisaxousin eiv ton topon autwn kai kataklhronomhsousin kai plhyunyhsontai epi thv ghv tou yeou eiv doulouv kai doulav kai esontai aicmalwtoi oi aicmalwteusantev autouv kai kurieuyhsontai oi kurieusantev autwn

14:3 kai estai en th hmera ekeinh anapausei se o yeov ek thv odunhv kai tou yumou sou kai thv douleiav sou thv sklhrav hv edouleusav autoiv

14:4 kai lhmqh ton yrhnon touton epi ton basilea babulwnov kai ereiv en th hmera ekeinh pwv anapepautai o apaitwn kai anapepautai o epispoudasthv

14:5 sunetriqen o yeov ton zugon twn amartwlwn ton zugon twn arcontwn

14:6 pataxav eynov yumw plhgh aniatw paiwn eynov plhghn yumou h ouk efeisato

14:7 anepausato pepoiywv pasa h gh boa met eufrosunhv

14:8 kai ta xula tou libanou eufranyhsan epi soi kai h kedrov tou libanou af ou su kekoimhsai ouk anebh o koptwn hmav

14:9 o adhv katwyen epikranyh sunanthsav soi sunhgeryhsan soi pantev oi gigantev oi arxantev thv ghv oi egeirantev ek twn yronwn autwn pantav basileiv eynwn

14:10 pantev apokriyhsontai kai erousin soi kai su ealwv wsper kai hmeiv en hmin de katelogisyhv

14:11 katebh de eiv adou h doxa sou h pollh sou eufrosunh upokatw sou strwsousin shqin kai to katakalumma sou skwlhx

14:12 pwv exepesen ek tou ouranou o ewsforov o prwi anatellwn sunetribh eiv thn ghn o apostellwn prov panta ta eynh

14:13 su de eipav en th dianoia sou eiv ton ouranon anabhsomai epanw twn astrwn tou ouranou yhsw ton yronon mou kayiw en orei uqhlw epi ta orh ta uqhla ta prov borran

14:14 anabhsomai epanw twn nefelwn esomai omoiov tw uqistw

14:15 nun de eiv adou katabhsh kai eiv ta yemelia thv ghv

14:16 oi idontev se yaumasousin epi soi kai erousin outov o anyrwpov o paroxunwn thn ghn seiwn basileiv

14:17 o yeiv thn oikoumenhn olhn erhmon kai tav poleiv kayeilen touv en epagwgh ouk elusen

14:18 pantev oi basileiv twn eynwn ekoimhyhsan en timh anyrwpov en tw oikw autou

14:19 su de rifhsh en toiv oresin wv nekrov ebdelugmenov meta pollwn teynhkotwn ekkekenthmenwn macairaiv katabainontwn eiv adou on tropon imation en aimati pefurmenon ouk estai kayaron

14:20 outwv oude su esh kayarov dioti thn ghn mou apwlesav kai ton laon mou apekteinav ou mh meinhv eiv ton aiwna cronon sperma ponhron

14:21 etoimason ta tekna sou sfaghnai taiv amartiaiv tou patrov sou ina mh anastwsin kai thn ghn klhronomhswsin kai emplhswsi thn ghn polewn

14:22 kai epanasthsomai autoiv legei kuriov sabawy kai apolw autwn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kuriov

14:23 kai yhsw thn babulwnian erhmon wste katoikein ecinouv kai estai eiv ouden kai yhsw authn phlou barayron eiv apwleian

14:24 tade legei kuriov sabawy on tropon eirhka outwv estai kai on tropon bebouleumai outwv menei

14:25 tou apolesai touv assuriouv apo thv ghv thv emhv kai apo twn orewn mou kai esontai eiv katapathma kai afaireyhsetai ap autwn o zugov autwn kai to kudov autwn apo twn wmwn afaireyhsetai

14:26 auth h boulh hn bebouleutai kuriov epi thn oikoumenhn olhn kai auth h ceir h uqhlh epi panta ta eynh thv oikoumenhv

14:27 a gar o yeov o agiov bebouleutai tiv diaskedasei kai thn ceira thn uqhlhn tiv apostreqei

14:28 tou etouv ou apeyanen acaz o basileuv egenhyh to rhma touto

14:29 mh eufranyeihte pantev oi allofuloi sunetribh gar o zugov tou paiontov umav ek gar spermatov ofewn exeleusetai ekgona aspidwn kai ta ekgona autwn exeleusontai ofeiv petomenoi

14:30 kai boskhyhsontai ptwcoi di autou ptwcoi de andrev ep eirhnhv anapausontai anelei de limw to sperma sou kai to kataleimma sou anelei

14:31 ololuzete pulai polewn kekragetwsan poleiv tetaragmenai oi allofuloi pantev oti kapnov apo borra ercetai kai ouk estin tou einai

14:32 kai ti apokriyhsontai basileiv eynwn oti kuriov eyemeliwsen siwn kai di autou swyhsontai oi tapeinoi tou laouTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org