NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 13

13:1 <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02372> hzx <0834> rsa <0894> lbb <04853> avm (13:1)

13:2 <05081> Mybydn <06607> yxtp <0935> wabyw <03027> dy <05130> wpynh <0> Mhl <06963> lwq <07311> wmyrh <05251> on <05375> wav <08192> hpsn <02022> rh <05921> le (13:2)

13:3 <01346> ytwag <05947> yzyle <0639> ypal <01368> yrwbg <07121> ytarq <01571> Mg <06942> ysdqml <06680> ytywu <0589> yna (13:3)

13:4 <04421> hmxlm <06635> abu <06485> dqpm <06635> twabu <03068> hwhy <0622> Mypoan <01471> Mywg <04467> twklmm <07588> Nwas <06963> lwq <07227> br <05971> Me <01823> twmd <02022> Myrhb <01995> Nwmh <06963> lwq (13:4)

13:5 <0776> Urah <03605> lk <02254> lbxl <02195> wmez <03627> ylkw <03068> hwhy <08064> Mymsh <07097> huqm <04801> qxrm <0776> Uram <0935> Myab (13:5)

13:6 <0935> awby <07706> ydsm <07701> dsk <03068> hwhy <03117> Mwy <07138> bwrq <03588> yk <03213> wlylyh (13:6)

13:7 <04549> omy <0582> swna <03824> bbl <03605> lkw <07503> hnyprt <03027> Mydy <03605> lk <03651> Nk <05921> le (13:7)

13:8 <06440> Mhynp <03851> Mybhl <06440> ynp <08539> whmty <07453> wher <0413> la <0376> sya <02342> Nwlyxy <03205> hdlwyk <0270> Nwzxay <02256> Mylbxw <06735> Myryu <0926> wlhbnw (13:8)

13:9 <04480> hnmm <08045> dymsy <02400> hyajxw <08047> hmsl <0776> Urah <07760> Mwvl <0639> Pa <02740> Nwrxw <05678> hrbew <0394> yrzka <0935> ab <03068> hwhy <03117> Mwy <02009> hnh (13:9)

13:10 <0216> wrwa <05050> hygy <03808> al <03394> xryw <03318> wtaub <08121> smsh <02821> Ksx <0216> Mrwa <01984> wlhy <03808> al <03685> Mhylyokw <08064> Mymsh <03556> ybkwk <03588> yk (13:10)

13:11 <08213> lypsa <06184> Myuyre <01346> twagw <02086> Mydz <01347> Nwag <07673> ytbshw <05771> Mnwe <07563> Myesr <05921> lew <07451> her <08398> lbt <05921> le <06485> ytdqpw (13:11)

13:12 <0211> rypwa <03800> Mtkm <0120> Mdaw <06337> zpm <0376> swna <03365> ryqwa (13:12)

13:13 <0639> wpa <02740> Nwrx <03117> Mwybw <06635> twabu <03068> hwhy <05678> trbeb <04725> hmwqmm <0776> Urah <07493> sertw <07264> zygra <08064> Myms <03651> Nk <05921> le (13:13)

13:14 <05127> wowny <0776> wura <0413> la <0376> syaw <06437> wnpy <05971> wme <0413> la <0376> sya <06908> Ubqm <0369> Nyaw <06629> Naukw <05080> xdm <06643> ybuk <01961> hyhw (13:14)

13:15 <02719> brxb <05307> lwpy <05595> hponh <03605> lkw <01856> rqdy <04672> aumnh <03605> lk (13:15)

13:16 <07693> *hnbkst {hnlgst} <0802> Mhysnw <01004> Mhytb <08155> wosy <05869> Mhynyel <07376> wsjry <05768> Mhyllew (13:16)

13:17 <0> wb <02654> wupxy <03808> al <02091> bhzw <02803> wbsxy <03808> al <03701> Pok <0834> rsa <04074> ydm <0853> ta <05921> Mhyle <05782> ryem <02005> ynnh (13:17)

13:18 <05869> Mnye <02347> owxt <03808> al <01121> Mynb <05921> le <07355> wmxry <03808> al <0990> Njb <06529> yrpw <07376> hnsjrt <05288> Myren <07198> twtsqw (13:18)

13:19 <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <0430> Myhla <04114> tkphmk <03778> Mydvk <01347> Nwag <08597> trapt <04467> twklmm <06643> ybu <0894> lbb <01961> htyhw (13:19)

13:20 <08033> Ms <07257> wubry <03808> al <07462> Myerw <06163> ybre <08033> Ms <0167> lhy <03808> alw <01755> rwdw <01755> rwd <05704> de <07931> Nkst <03808> alw <05331> xunl <03427> bst <03808> al (13:20)

13:21 <08033> Ms <07540> wdqry <08163> Myryevw <03284> hney <01323> twnb <08033> Ms <07931> wnksw <0255> Myxa <01004> Mhytb <04390> walmw <06728> Myyu <08033> Ms <07257> wubrw (13:21)

13:22 <04900> wksmy <03808> al <03117> hymyw <06256> hte <0935> awbl <07138> bwrqw <06027> gne <01964> ylkyhb <08577> Myntw <0490> wytwnmlab <0338> Myya <06030> hnew (13:22)

13:1 orasiv hn eiden hsaiav uiov amwv kata babulwnov

13:2 ep orouv pedinou arate shmeion uqwsate thn fwnhn autoiv mh fobeisye parakaleite th ceiri anoixate oi arcontev

13:3 egw suntassw kai egw agw autouv hgiasmenoi eisin kai egw agw autouv gigantev ercontai plhrwsai ton yumon mou cairontev ama kai ubrizontev

13:4 fwnh eynwn pollwn epi twn orewn omoia eynwn pollwn fwnh basilewn kai eynwn sunhgmenwn kuriov sabawy entetaltai eynei oplomacw

13:5 ercesyai ek ghv porrwyen ap akrou yemeliou tou ouranou kuriov kai oi oplomacoi autou tou katafyeirai thn oikoumenhn olhn

13:6 ololuzete egguv gar h hmera kuriou kai suntribh para tou yeou hxei

13:7 dia touto pasa ceir ekluyhsetai kai pasa quch anyrwpou deiliasei

13:8 kai taracyhsontai oi presbeiv kai wdinev autouv exousin wv gunaikov tiktoushv kai sumforasousin eterov prov ton eteron kai eksthsontai kai to proswpon autwn wv flox metabalousin

13:9 idou gar hmera kuriou aniatov ercetai yumou kai orghv yeinai thn oikoumenhn olhn erhmon kai touv amartwlouv apolesai ex authv

13:10 oi gar asterev tou ouranou kai o wriwn kai pav o kosmov tou ouranou to fwv ou dwsousin kai skotisyhsetai tou hliou anatellontov kai h selhnh ou dwsei to fwv authv

13:11 kai enteloumai th oikoumenh olh kaka kai toiv asebesin tav amartiav autwn kai apolw ubrin anomwn kai ubrin uperhfanwn tapeinwsw

13:12 kai esontai oi kataleleimmenoi entimoi mallon h to crusion to apuron kai o anyrwpov mallon entimov estai h o liyov o ek soufir

13:13 o gar ouranov yumwyhsetai kai h gh seisyhsetai ek twn yemeliwn authv dia yumon orghv kuriou sabawy th hmera h an epelyh o yumov autou

13:14 kai esontai oi kataleleimmenoi wv dorkadion feugon kai wv probaton planwmenon kai ouk estai o sunagwn wste anyrwpon eiv ton laon autou apostrafhnai kai anyrwpon eiv thn cwran autou diwxai

13:15 ov gar an alw htthyhsetai kai oitinev sunhgmenoi eisin macaira pesountai

13:16 kai ta tekna autwn enwpion autwn raxousin kai tav oikiav autwn pronomeusousin kai tav gunaikav autwn exousin

13:17 idou epegeirw umin touv mhdouv oi ou logizontai argurion oude crusiou creian ecousin

13:18 toxeumata neaniskwn suntriqousin kai ta tekna umwn ou mh elehswsin oude epi toiv teknoiv ou feisontai oi ofyalmoi autwn

13:19 kai estai babulwn h kaleitai endoxov upo basilewv caldaiwn on tropon katestreqen o yeov sodoma kai gomorra

13:20 ou katoikhyhsetai eiv ton aiwna cronon oude mh eiselywsin eiv authn dia pollwn genewn oude mh dielywsin authn arabev oude poimenev ou mh anapauswntai en auth

13:21 kai anapausontai ekei yhria kai emplhsyhsontai ai oikiai hcou kai anapausontai ekei seirhnev kai daimonia ekei orchsontai

13:22 kai onokentauroi ekei katoikhsousin kai nossopoihsousin ecinoi en toiv oikoiv autwn tacu ercetai kai ou cronieiTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org