NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 1

1:1 <03063> hdwhy <04428> yklm <02396> whyqzxy <0271> zxa <03147> Mtwy <05818> whyze <03117> ymyb <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <02372> hzx <0834> rsa <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02377> Nwzx (1:1)

1:2 <0> yb <06586> wesp <01992> Mhw <07311> ytmmwrw <01431> ytldg <01121> Mynb <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0776> Ura <0238> ynyzahw <08064> Myms <08085> wems (1:2)

1:3 <0995> Nnwbth <03808> al <05971> yme <03045> edy <03808> al <03478> larvy <01167> wyleb <018> owba <02543> rwmxw <07069> whnq <07794> rws <03045> edy (1:3)

1:4 <0268> rwxa <02114> wrzn <03478> larvy <06918> swdq <0853> ta <05006> wuan <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <07843> Mytyxsm <01121> Mynb <07489> Myerm <02233> erz <05771> Nwe <03515> dbk <05971> Me <02398> ajx <01471> ywg <01945> ywh (1:4)

1:5 <01742> ywd <03824> bbl <03605> lkw <02483> ylxl <07218> sar <03605> lk <05627> hro <03254> wpyowt <05750> dwe <05221> wkt <04100> hm <05921> le (1:5)

1:6 <08081> Nmsb <07401> hkkr <03808> alw <02280> wsbx <03808> alw <02115> wrz <03808> al <02961> hyrj <04347> hkmw <02250> hrwbxw <06482> eup <04974> Mtm <0> wb <0369> Nya <07218> sar <05704> dew <07272> lgr <03709> Pkm (1:6)

1:7 <02114> Myrz <04114> tkphmk <08077> hmmsw <0853> hta <0398> Mylka <02114> Myrz <05048> Mkdgnl <0127> Mktmda <0784> sa <08313> twprv <05892> Mkyre <08077> hmms <0776> Mkura (1:7)

1:8 <05341> hrwun <05892> ryek <04750> hsqmb <04412> hnwlmk <03754> Mrkb <05521> hkok <06726> Nwyu <01323> tb <03498> hrtwnw (1:8)

1:9 o <01819> wnymd <06017> hrmel <01961> wnyyh <05467> Mdok <04592> jemk <08300> dyrv <0> wnl <03498> rytwh <06635> twabu <03068> hwhy <03884> ylwl (1:9)

1:10 <06017> hrme <05971> Me <0430> wnyhla <08451> trwt <0238> wnyzah <05467> Mdo <07101> ynyuq <03069> hwhy <01697> rbd <08085> wems (1:10)

1:11 <02654> ytupx <03808> al <06260> Mydwtew <03532> Myvbkw <06499> Myrp <01818> Mdw <04806> Myayrm <02459> blxw <0352> Mylya <05930> twle <07646> ytebv <03068> hwhy <0559> rmay <02077> Mkyxbz <07230> br <0> yl <04100> hml (1:11)

1:12 <02691> yrux <07429> omr <03027> Mkdym <02063> taz <01245> sqb <04310> ym <06440> ynp <07200> twarl <0935> wabt <03588> yk (1:12)

1:13 <06116> hruew <0205> Nwa <03201> lkwa <03808> al <04744> arqm <07121> arq <07676> tbsw <02320> sdx <0> yl <01931> ayh <08441> hbewt <07004> trjq <07723> aws <04503> txnm <0935> aybh <03254> wpyowt <03808> al (1:13)

1:14 <05375> avn <03811> ytyaln <02960> xrjl <05921> yle <01961> wyh <05315> yspn <08130> hanv <04150> Mkydewmw <02320> Mkysdx (1:14)

1:15 <04390> walm <01818> Mymd <03027> Mkydy <08085> ems <0369> ynnya <08605> hlpt <07235> wbrt <03588> yk <01571> Mg <04480> Mkm <05869> ynye <05956> Mylea <03709> Mkypk <06566> Mkvrpbw (1:15)

1:16 <07489> erh <02308> wldx <05869> ynye <05048> dgnm <04611> Mkyllem <07455> er <05493> wryoh <02135> wkzh <07364> wuxr (1:16)

1:17 o <0490> hnmla <07378> wbyr <03490> Mwty <08199> wjps <02541> Uwmx <0833> wrsa <04941> jpsm <01875> wsrd <03190> bjyh <03925> wdml (1:17)

1:18 <01961> wyhy <06785> rmuk <08438> elwtk <0119> wmyday <0518> Ma <03835> wnybly <07950> glsk <08144> Mynsk <02399> Mkyajx <01961> wyhy <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmay <03198> hxkwnw <04994> an <01980> wkl (1:18)

1:19 <0398> wlkat <0776> Urah <02898> bwj <08085> Mtemsw <014> wbat <0518> Ma (1:19)

1:20 o <01696> rbd <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <0398> wlkat <02719> brx <04784> Mtyrmw <03985> wnamt <0518> Maw (1:20)

1:21 <07523> Myxurm <06258> htew <0> hb <03885> Nyly <06664> qdu <04941> jpsm <04395> ytalm <0539> hnman <07151> hyrq <02181> hnwzl <01961> htyh <0349> hkya (1:21)

1:22 <04325> Mymb <04107> lwhm <05435> Kabo <05509> Mygyol <01961> hyh <03701> Kpok (1:22)

1:23 P <0413> Mhyla <0935> awby <03808> al <0490> hnmla <07379> byrw <08199> wjpsy <03808> al <03490> Mwty <08021> Mynmls <07291> Pdrw <07810> dxs <0157> bha <03605> wlk <01590> Mybng <02270> yrbxw <05637> Myrrwo <08269> Kyrv (1:23)

1:24 <0341> ybywam <05358> hmqnaw <06862> yrum <05162> Mxna <01945> ywh <03478> larvy <046> ryba <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <05002> Man <03651> Nkl (1:24)

1:25 <0913> Kylydb <03605> lk <05493> hryoaw <05509> Kygyo <01252> rbk <06884> Pruaw <05921> Kyle <03027> ydy <07725> hbysaw (1:25)

1:26 <0539> hnman <07151> hyrq <06664> qduh <05892> rye <0> Kl <07121> arqy <03651> Nk <0310> yrxa <08462> hlxtbk <03289> Kyueyw <07223> hnsarbk <08199> Kyjps <07725> hbysaw (1:26)

1:27 <06666> hqdub <07725> hybsw <06299> hdpt <04941> jpsmb <06726> Nwyu (1:27)

1:28 <03615> wlky <03068> hwhy <05800> ybzew <03162> wdxy <02400> Myajxw <06586> Myesp <07667> rbsw (1:28)

1:29 <0977> Mtrxb <0834> rsa <01593> twnghm <02659> wrpxtw <02530> Mtdmx <0834> rsa <0352> Mylyam <0954> wsby <03588> yk (1:29)

1:30 <0> hl <0369> Nya <04325> Mym <0834> rsa <01593> hngkw <05929> hle <05034> tlbn <0424> hlak <01961> wyht <03588> yk (1:30)

1:31 o <03518> hbkm <0369> Nyaw <03162> wdxy <08147> Mhyns <01197> wrebw <05213> Uwuynl <06467> wlepw <05296> trenl <02634> Noxh <01961> hyhw (1:31)

1:1 orasiv hn eiden hsaiav uiov amwv hn eiden kata thv ioudaiav kai kata ierousalhm en basileia oziou kai iwayam kai acaz kai ezekiou oi ebasileusan thv ioudaiav

1:2 akoue ourane kai enwtizou gh oti kuriov elalhsen uiouv egennhsa kai uqwsa autoi de me hyethsan

1:3 egnw bouv ton kthsamenon kai onov thn fatnhn tou kuriou autou israhl de me ouk egnw kai o laov me ou sunhken

1:4 ouai eynov amartwlon laov plhrhv amartiwn sperma ponhron uioi anomoi egkatelipate ton kurion kai parwrgisate ton agion tou israhl

1:5 ti eti plhghte prostiyentev anomian pasa kefalh eiv ponon kai pasa kardia eiv luphn

1:6 apo podwn ewv kefalhv oute trauma oute mwlwq oute plhgh flegmainousa ouk estin malagma epiyeinai oute elaion oute katadesmouv

1:7 h gh umwn erhmov ai poleiv umwn purikaustoi thn cwran umwn enwpion umwn allotrioi katesyiousin authn kai hrhmwtai katestrammenh upo lawn allotriwn

1:8 egkataleifyhsetai h yugathr siwn wv skhnh en ampelwni kai wv opwrofulakion en sikuhratw wv poliv poliorkoumenh

1:9 kai ei mh kuriov sabawy egkatelipen hmin sperma wv sodoma an egenhyhmen kai wv gomorra an wmoiwyhmen

1:10 akousate logon kuriou arcontev sodomwn prosecete nomon yeou laov gomorrav

1:11 ti moi plhyov twn yusiwn umwn legei kuriov plhrhv eimi olokautwmatwn kriwn kai stear arnwn kai aima taurwn kai tragwn ou boulomai

1:12 oud ean erchsye ofyhnai moi tiv gar exezhthsen tauta ek twn ceirwn umwn patein thn aulhn mou

1:13 ou prosyhsesye ean ferhte semidalin mataion yumiama bdelugma moi estin tav noumhniav umwn kai ta sabbata kai hmeran megalhn ouk anecomai nhsteian kai argian

1:14 kai tav noumhniav umwn kai tav eortav umwn misei h quch mou egenhyhte moi eiv plhsmonhn ouketi anhsw tav amartiav umwn

1:15 otan tav ceirav ekteinhte prov me apostreqw touv ofyalmouv mou af umwn kai ean plhyunhte thn dehsin ouk eisakousomai umwn ai gar ceirev umwn aimatov plhreiv

1:16 lousasye kayaroi genesye afelete tav ponhriav apo twn qucwn umwn apenanti twn ofyalmwn mou pausasye apo twn ponhriwn umwn

1:17 mayete kalon poiein ekzhthsate krisin rusasye adikoumenon krinate orfanw kai dikaiwsate chran

1:18 kai deute kai dielegcywmen legei kuriov kai ean wsin ai amartiai umwn wv foinikoun wv ciona leukanw ean de wsin wv kokkinon wv erion leukanw

1:19 kai ean yelhte kai eisakoushte mou ta agaya thv ghv fagesye

1:20 ean de mh yelhte mhde eisakoushte mou macaira umav katedetai to gar stoma kuriou elalhsen tauta

1:21 pwv egeneto pornh poliv pisth siwn plhrhv krisewv en h dikaiosunh ekoimhyh en auth nun de foneutai

1:22 to argurion umwn adokimon oi kaphloi sou misgousi ton oinon udati

1:23 oi arcontev sou apeiyousin koinwnoi kleptwn agapwntev dwra diwkontev antapodoma orfanoiv ou krinontev kai krisin chrwn ou prosecontev

1:24 dia touto tade legei o despothv kuriov sabawy ouai oi iscuontev israhl ou pausetai gar mou o yumov en toiv upenantioiv kai krisin ek twn ecyrwn mou poihsw

1:25 kai epaxw thn ceira mou epi se kai purwsw se eiv kayaron touv de apeiyountav apolesw kai afelw pantav anomouv apo sou kai pantav uperhfanouv tapeinwsw

1:26 kai episthsw touv kritav sou wv to proteron kai touv sumboulouv sou wv to ap archv kai meta tauta klhyhsh poliv dikaiosunhv mhtropoliv pisth siwn

1:27 meta gar krimatov swyhsetai h aicmalwsia authv kai meta elehmosunhv

1:28 kai suntribhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai oi egkataleipontev ton kurion suntelesyhsontai

1:29 dioti aiscunyhsontai epi toiv eidwloiv autwn a autoi hboulonto kai ephscunyhsan epi toiv khpoiv autwn a epeyumhsan

1:30 esontai gar wv terebinyov apobeblhkuia ta fulla kai wv paradeisov udwr mh ecwn

1:31 kai estai h iscuv autwn wv kalamh stippuou kai ai ergasiai autwn wv spinyhrev purov kai katakauyhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai ouk estai o sbeswnTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org