NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hosea 4

4:1 <0776> Urab <0430> Myhla <01847> ted <0369> Nyaw <02617> dox <0369> Nyaw <0571> tma <0369> Nya <03588> yk <0776> Urah <03427> ybswy <05973> Me <03068> hwhyl <07379> byr <03588> yk <03478> larvy <01121> ynb <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems (4:1)

4:2 <05060> wegn <01818> Mymdb <01818> Mymdw <06555> wurp <05003> Panw <01589> bngw <07523> xurw <03584> sxkw <0422> hla (4:2)

4:3 <0622> wpoay <03220> Myh <01709> ygd <01571> Mgw <08064> Mymsh <05775> Pwebw <07704> hdvh <02416> tyxb <0> hb <03427> bswy <03605> lk <0535> llmaw <0776> Urah <056> lbat <03651> Nk <05921> le (4:3)

4:4 <03548> Nhk <07378> ybyrmk <05971> Kmew <0376> sya <03198> xkwy <0408> law <07378> bry <0408> la <0376> sya <0389> Ka (4:4)

4:5 <0517> Kma <01820> ytymdw <03915> hlyl <05973> Kme <05030> aybn <01571> Mg <03782> lskw <03117> Mwyh <03782> tlskw (4:5)

4:6 <0589> yna <01571> Mg <01121> Kynb <07911> xksa <0430> Kyhla <08451> trwt <07911> xkstw <0> yl <03547> Nhkm <03988> Kaoamaw <03988> toam <01847> tedh <0859> hta <03588> yk <01847> tedh <01097> ylbm <05971> yme <01820> wmdn (4:6)

4:7 <04171> ryma <07036> Nwlqb <03519> Mdwbk <0> yl <02398> wajx <03651> Nk <07235> Mbrk (4:7)

4:8 <05315> wspn <05375> wavy <05771> Mnwe <0413> law <0398> wlkay <05971> yme <02403> tajx (4:8)

4:9 <0> wl <07725> bysa <04611> wyllemw <01870> wykrd <05921> wyle <06485> ytdqpw <03548> Nhkk <05971> Mek <01961> hyhw (4:9)

4:10 <08104> rmsl <05800> wbze <03068> hwhy <0853> ta <03588> yk <06555> wurpy <03808> alw <02181> wnzh <07646> webvy <03808> alw <0398> wlkaw (4:10)

4:11 <03820> bl <03947> xqy <08492> swrytw <03196> Nyyw <02184> twnz (4:11)

4:12 <0430> Mhyhla <08478> txtm <02181> wnzyw <08582> heth <02183> Mynwnz <07307> xwr <03588> yk <0> wl <05046> dygy <04731> wlqmw <07592> lasy <06086> wueb <05971> yme (4:12)

4:13 <05003> hnpant <03618> Mkytwlkw <01323> Mkytwnb <02181> hnynzt <03651> Nk <05921> le <06738> hlu <02896> bwj <03588> yk <0424> hlaw <03839> hnblw <0437> Nwla <08478> txt <06999> wrjqy <01389> twebgh <05921> lew <02076> wxbzy <02022> Myrhh <07218> ysar <05921> le (4:13)

4:14 <03832> jbly <0995> Nyby <03808> al <05971> Mew <02076> wxbzy <06948> twsdqh <05973> Mew <06504> wdrpy <02181> twnzh <05973> Me <01992> Mh <03588> yk <05003> hnpant <03588> yk <03618> Mkytwlk <05921> lew <02181> hnynzt <03588> yk <01323> Mkytwnb <05921> le <06485> dwqpa <03808> al (4:14)

4:15 <03069> hwhy <02416> yx <07650> webst <0408> law <01007> Nwa <0> tyb <05927> wlet <0408> law <01537> lglgh <0935> wabt <0408> law <03063> hdwhy <0816> Msay <0408> la <03478> larvy <0859> hta <02181> hnz <0518> Ma (4:15)

4:16 <04800> bxrmb <03532> vbkk <03068> hwhy <07462> Mery <06258> hte <03478> larvy <05637> rro <05637> hrro <06510> hrpk <03588> yk (4:16)

4:17 <0> wl <03240> xnh <0669> Myrpa <06091> Mybue <02266> rwbx (4:17)

4:18 <04043> hyngm <07036> Nwlq <0157> wbh <0157> wbha <02181> wnzh <02181> hnzh <05435> Mabo <05493> ro (4:18)

4:19 o <02077> Mtwxbzm <0954> wsbyw <03671> hypnkb <0853> htwa <07307> xwr <06887> rru (4:19)

4:1 akousate logon kuriou uioi israhl dioti krisiv tw kuriw prov touv katoikountav thn ghn dioti ouk estin alhyeia oude eleov oude epignwsiv yeou epi thv ghv

4:2 ara kai qeudov kai fonov kai kloph kai moiceia kecutai epi thv ghv kai aimata ef aimasin misgousin

4:3 dia touto penyhsei h gh kai smikrunyhsetai sun pasin toiv katoikousin authn sun toiv yhrioiv tou agrou kai sun toiv erpetoiv thv ghv kai sun toiv peteinoiv tou ouranou kai oi icyuev thv yalasshv ekleiqousin

4:4 opwv mhdeiv mhte dikazhtai mhte elegch mhdeiv o de laov mou wv antilegomenov iereuv

4:5 kai asyenhseiv hmerav kai asyenhsei kai profhthv meta sou nukti wmoiwsa thn mhtera sou

4:6 wmoiwyh o laov mou wv ouk ecwn gnwsin oti su epignwsin apwsw kagw apwsomai se tou mh ierateuein moi kai epelayou nomon yeou sou kagw epilhsomai teknwn sou

4:7 kata to plhyov autwn outwv hmarton moi thn doxan autwn eiv atimian yhsomai

4:8 amartiav laou mou fagontai kai en taiv adikiaiv autwn lhmqontai tav qucav autwn

4:9 kai estai kaywv o laov outwv kai o iereuv kai ekdikhsw ep auton tav odouv autou kai ta diaboulia autou antapodwsw autw

4:10 kai fagontai kai ou mh emplhsywsin eporneusan kai ou mh kateuyunwsin dioti ton kurion egkatelipon tou fulaxai

4:11 porneian kai oinon kai meyusma edexato kardia laou mou

4:12 en sumboloiv ephrwtwn kai en rabdoiv autou aphggellon autw pneumati porneiav eplanhyhsan kai exeporneusan apo tou yeou autwn

4:13 epi tav korufav twn orewn eyusiazon kai epi touv bounouv eyuon upokatw druov kai leukhv kai dendrou suskiazontov oti kalon skeph dia touto ekporneusousin ai yugaterev umwn kai ai numfai umwn moiceusousin

4:14 kai ou mh episkeqwmai epi tav yugaterav umwn otan porneuwsin kai epi tav numfav umwn otan moiceuwsin dioti kai autoi meta twn pornwn sunefuronto kai meta twn tetelesmenwn eyuon kai o laov o suniwn sunepleketo meta pornhv

4:15 su de israhl mh agnoei kai iouda mh eisporeuesye eiv galgala kai mh anabainete eiv ton oikon wn kai mh omnuete zwnta kurion

4:16 oti wv damaliv paroistrwsa paroistrhsen israhl nun nemhsei autouv kuriov wv amnon en eurucwrw

4:17 metocov eidwlwn efraim eyhken eautw skandala

4:18 hretisen cananaiouv porneuontev exeporneusan hgaphsan atimian ek fruagmatov autwn

4:19 sustrofh pneumatov su ei en taiv pteruxin authv kai kataiscunyhsontai ek twn yusiasthriwn autwnTIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org