NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hosea 12

12:1 <02986> lbwy <04714> Myruml <08081> Nmsw <03772> wtrky <0804> rwsa <05973> Me <01285> tyrbw <07235> hbry <07701> dsw <03577> bzk <03117> Mwyh <03605> lk <06921> Mydq <07291> Pdrw <07307> xwr <07462> her <0669> Myrpa <12:2> (12:1)

12:2 <0> wl <07725> bysy <04611> wyllemk <01870> wykrdk <03290> bqey <05921> le <06485> dqplw <03063> hdwhy <05973> Me <03069> hwhyl <07379> byrw <12:3> (12:2)

12:3 <0430> Myhla <0854> ta <08280> hrv <0202> wnwabw <0251> wyxa <0853> ta <06117> bqe <0990> Njbb <12:4> (12:3)

12:4 <05973> wnme <01696> rbdy <08033> Msw <04672> wnaumy <01008> la <0> tyb <0> wl <02603> Nnxtyw <01058> hkb <03201> lkyw <04397> Kalm <0413> la <07786> rvyw <12:5> (12:4)

12:5 <02143> wrkz <03068> hwhy <06635> twabuh <0430> yhla <03068> hwhyw <12:6> (12:5)

12:6 <08548> dymt <0430> Kyhla <0413> la <06960> hwqw <08104> rms <04941> jpsmw <02617> dox <07725> bwst <0430> Kyhlab <0859> htaw <12:7> (12:6)

12:7 <0157> bha <06231> qsel <04820> hmrm <03976> ynzam <03027> wdyb <03667> Nenk <12:8> (12:7)

12:8 <02399> ajx <0834> rsa <05771> Nwe <0> yl <04672> waumy <03808> al <03018> yeygy <03605> lk <0> yl <0202> Nwa <04672> ytaum <06238> ytrse <0389> Ka <0669> Myrpa <0559> rmayw <12:9> (12:8)

12:9 <04150> dewm <03117> ymyk <0168> Mylhab <03427> Kbyswa <05750> de <04714> Myrum <0776> Uram <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> yknaw <12:10> (12:9)

12:10 <01819> hmda <05030> Myaybnh <03027> dybw <07235> ytybrh <02377> Nwzx <0595> yknaw <05030> Myaybnh <05921> le <01696> ytrbdw <12:11> (12:10)

12:11 <07704> ydv <08525> ymlt <05921> le <01530> Mylgk <04196> Mtwxbzm <01571> Mg <02076> wxbz <07794> Myrws <01537> lglgb <01961> wyh <07723> aws <0389> Ka <0205> Nwa <01568> delg <0518> Ma <12:12> (12:11)

12:12 <08104> rms <0802> hsabw <0802> hsab <03478> larvy <05647> dbeyw <0758> Mra <07704> hdv <03290> bqey <01272> xrbyw <12:13> (12:12)

12:13 <08104> rmsn <05030> aybnbw <04714> Myrumm <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <05927> hleh <05030> aybnbw <12:14> (12:13)

12:14 <0136> wynda <0> wl <07725> bysy <02781> wtprxw <05203> swjy <05921> wyle <01818> wymdw <08563> Myrwrmt <0669> Myrpa <03707> oyekh <12:15> (12:14)

12:1 (12:2) o de efraim ponhron pneuma ediwxen kauswna olhn thn hmeran kena kai mataia eplhyunen kai diayhkhn meta assuriwn dieyeto kai elaion eiv aigupton eneporeueto

12:2 (12:3) kai krisiv tw kuriw prov ioudan tou ekdikhsai ton iakwb kata tav odouv autou kai kata ta epithdeumata autou antapodwsei autw

12:3 (12:4) en th koilia epternisen ton adelfon autou kai en kopoiv autou eniscusen prov yeon

12:4 (12:5) kai eniscusen meta aggelou kai hdunasyh eklausan kai edehyhsan mou en tw oikw wn eurosan me kai ekei elalhyh prov auton

12:5 (12:6) o de kuriov o yeov o pantokratwr estai mnhmosunon autou

12:6 (12:7) kai su en yew sou epistreqeiv eleon kai krima fulassou kai eggize prov ton yeon sou dia pantov

12:7 (12:8) canaan en ceiri autou zugov adikiav katadunasteuein hgaphse

12:8 (12:9) kai eipen efraim plhn peplouthka eurhka anaquchn emautw pantev oi ponoi autou ouc eureyhsontai autw di adikiav av hmarten

12:9 (12:10) egw de kuriov o yeov sou anhgagon se ek ghv aiguptou eti katoikiw se en skhnaiv kaywv hmera eorthv

12:10 (12:11) kai lalhsw prov profhtav kai egw oraseiv eplhyuna kai en cersin profhtwn wmoiwyhn

12:11 (12:12) ei mh galaad estin ara qeudeiv hsan en galgal arcontev yusiazontev kai ta yusiasthria autwn wv celwnai epi cerson agrou

12:12 (12:13) kai anecwrhsen iakwb eiv pedion suriav kai edouleusen israhl en gunaiki kai en gunaiki efulaxato

12:13 (12:14) kai en profhth anhgagen kuriov ton israhl ex aiguptou kai en profhth diefulacyh

12:14 (12:15) eyumwsen efraim kai parwrgisen kai to aima autou ep auton ekcuyhsetai kai ton oneidismon autou antapodwsei autw kuriovTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org