NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hosea 1

1:1 <03478> larvy <04428> Klm <03101> sawy <01121> Nb <03379> Mebry <03117> ymybw <03063> hdwhy <04428> yklm <02396> hyqzxy <0271> zxa <03147> Mtwy <05818> hyze <03117> ymyb <0882> yrab <01121> Nb <01954> eswh <0413> la <01961> hyh <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd (1:1)

1:2 <03068> hwhy <0310> yrxam <0776> Urah <02181> hnzt <02181> hnz <03588> yk <02183> Mynwnz <03206> ydlyw <02183> Mynwnz <0802> tsa <0> Kl <03947> xq <01980> Kl <01954> eswh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw P <01954> eswhb <03068> hwhy <01696> rbd <08462> tlxt (1:2)

1:3 <01121> Nb <0> wl <03205> dltw <02029> rhtw <01691> Mylbd <01323> tb <01586> rmg <0853> ta <03947> xqyw <01980> Klyw (1:3)

1:4 <03478> larvy <01004> tyb <04468> twklmm <07673> ytbshw <03058> awhy <01004> tyb <05921> le <03157> laerzy <01818> ymd <0853> ta <06485> ytdqpw <04592> jem <05750> dwe <03588> yk <03157> laerzy <08034> wms <07121> arq <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw (1:4)

1:5 <03157> laerzy <06010> qmeb <03478> larvy <07198> tsq <0853> ta <07665> ytrbsw <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw (1:5)

1:6 <0> Mhl <05375> ava <05375> avn <03588> yk <03478> larvy <0> tyb <0853> ta <07355> Mxra <05750> dwe <03254> Pyowa <03808> al <03588> yk <03819> hmxr <0> al <08034> hms <07121> arq <0> wl <0559> rmayw <01323> tb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw (1:6)

1:7 <06571> Mysrpbw <05483> Myowob <04421> hmxlmbw <02719> brxbw <07198> tsqb <03467> Meyswa <03808> alw <0430> Mhyhla <03068> hwhyb <03467> Myteswhw <07355> Mxra <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> taw (1:7)

1:8 <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw <03819> hmxr <0> al <0853> ta <01580> lmgtw (1:8)

1:9 o <0> Mkl <01961> hyha <03808> al <0595> yknaw <05971> yme <03808> al <0859> Mta <03588> yk <03818> yme <0> al <08034> wms <07121> arq <0559> rmayw (1:9)

1:10 <02416> yx <0410> la <01121> ynb <01992> Mhl <0559> rmay <0859> Mta <05971> yme <03808> al <01992> Mhl <0559> rmay <0834> rsa <04725> Mwqmb <01961> hyhw <05608> rpoy <03808> alw <04058> dmy <03808> al <0834> rsa <03220> Myh <02344> lwxk <03478> larvy <01121> ynb <04557> rpom <01961> hyhw <2:1> (1:10)

1:11 <03157> laerzy <03117> Mwy <01419> lwdg <03588> yk <0776> Urah <04480> Nm <05927> wlew <0259> dxa <07218> sar <0> Mhl <07760> wmvw <03162> wdxy <03478> larvy <01121> ynbw <03063> hdwhy <01121> ynb <06908> wubqnw <2:2> (1:11)

1:1 logov kuriou ov egenhyh prov wshe ton tou behri en hmeraiv oziou kai iwayam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda kai en hmeraiv ieroboam uiou iwav basilewv israhl

1:2 arch logou kuriou prov wshe kai eipen kuriov prov wshe badize labe seautw gunaika porneiav kai tekna porneiav dioti ekporneuousa ekporneusei h gh apo opisyen tou kuriou

1:3 kai eporeuyh kai elaben thn gomer yugatera debhlaim kai sunelaben kai eteken autw uion

1:4 kai eipen kuriov prov auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikhsw to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausw basileian oikou israhl

1:5 kai estai en th hmera ekeinh suntriqw to toxon tou israhl en th koiladi tou iezrael

1:6 kai sunelaben eti kai eteken yugatera kai eipen autw kaleson to onoma authv oukhlehmenh dioti ou mh prosyhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all h antitassomenov antitaxomai autoiv

1:7 touv de uiouv iouda elehsw kai swsw autouv en kuriw yew autwn kai ou swsw autouv en toxw oude en romfaia oude en polemw oude en armasin oude en ippoiv oude en ippeusin

1:8 kai apegalaktisen thn oukhlehmenhn kai sunelaben eti kai eteken uion

1:9 kai eipen kaleson to onoma autou oulaosmou dioti umeiv ou laov mou kai egw ouk eimi umwn

1:10 (2:1) kai hn o ariymov twn uiwn israhl wv h ammov thv yalasshv h ouk ekmetrhyhsetai oude exariymhyhsetai kai estai en tw topw ou erreyh autoiv ou laov mou umeiv ekei klhyhsontai uioi yeou zwntov

1:11 (2:2) kai sunacyhsontai oi uioi iouda kai oi uioi israhl epi to auto kai yhsontai eautoiv archn mian kai anabhsontai ek thv ghv oti megalh h hmera tou iezraelTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org