NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 8

8:1 kefalaion <2774> de <1161> epi <1909> toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) toiouton <5108> ecomen <2192> (5719) arcierea <749> ov <3739> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> megalwsunhv <3172> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

8:2 twn <3588> agiwn <39> leitourgov <3011> kai <2532> thv <3588> skhnhv <4633> thv <3588> alhyinhv <228> hn <3739> ephxen <4078> (5656) o <3588> kuriov <2962> ouk <3756> anyrwpov <444>

8:3 pav <3956> gar <1063> arciereuv <749> eiv <1519> to <3588> prosferein <4374> (5721) dwra <1435> te <5037> kai <2532> yusiav <2378> kayistatai <2525> (5743) oyen <3606> anagkaion <316> ecein <2192> (5721) ti <5100> kai <2532> touton <5126> o <3739> prosenegkh <4374> (5661)

8:4 ei <1487> men <3303> oun <3767> hn <1510> (5713) epi <1909> ghv <1093> oud <3761> an <302> hn <1510> (5713) iereuv <2409> ontwn <1510> (5752) twn <3588> prosferontwn <4374> (5723) kata <2596> nomon <3551> ta <3588> dwra <1435>

8:5 oitinev <3748> upodeigmati <5262> kai <2532> skia <4639> latreuousin <3000> (5719) twn <3588> epouraniwn <2032> kaywv <2531> kecrhmatistai <5537> (5769) mwushv <3475> mellwn <3195> (5723) epitelein <2005> (5721) thn <3588> skhnhn <4633> ora <3708> (5720) gar <1063> fhsin <5346> (5748) poihseiv <4160> (5692) panta <3956> kata <2596> ton <3588> tupon <5179> ton <3588> deicyenta <1166> (5685) soi <4671> en <1722> tw <3588> orei <3735>

8:6 nun <3568> de <1161> diaforwterav <1313> tetucen <5177> (5754) leitourgiav <3009> osw <3745> kai <2532> kreittonov <2909> estin <1510> (5748) diayhkhv <1242> mesithv <3316> htiv <3748> epi <1909> kreittosin <2909> epaggeliaiv <1860> nenomoyethtai <3549> (5769)

8:7 ei <1487> gar <1063> h <3588> prwth <4413> ekeinh <1565> hn <1510> (5713) amemptov <273> ouk <3756> an <302> deuterav <1208> ezhteito <2212> (5712) topov <5117>

8:8 memfomenov <3201> (5740) gar <1063> autouv <846> legei <3004> (5719) idou <2400> (5628) hmerai <2250> ercontai <2064> (5736) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> suntelesw <4931> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> diayhkhn <1242> kainhn <2537>

8:9 ou <3756> kata <2596> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> epoihsa <4160> (5656) toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> en <1722> hmera <2250> epilabomenou <1949> (5637) mou <3450> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> exagagein <1806> (5629) autouv <846> ek <1537> ghv <1093> aiguptou <125> oti <3754> autoi <846> ouk <3756> enemeinan <1696> (5656) en <1722> th <3588> diayhkh <1242> mou <3450> kagw <2504> hmelhsa <272> (5656) autwn <846> legei <3004> (5719) kuriov <2962>

8:10 oti <3754> auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> eiv <1519> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> kai <2532> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846> kai <2532> esomai <1510> (5704) autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> laon <2992>

8:11 kai <2532> ou <3756> mh <3361> didaxwsin <1321> (5661) ekastov <1538> ton <3588> polithn <4177> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> legwn <3004> (5723) gnwyi <1097> (5628) ton <3588> kurion <2962> oti <3754> pantev <3956> eidhsousin <1492> (5692) me <3165> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> autwn <846>

8:12 oti <3754> ilewv <2436> esomai <1510> (5704) taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846> kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyw <3415> (5686) eti <2089>

8:13 en <1722> tw <3588> legein <3004> (5721) kainhn <2537> pepalaiwken <3822> (5758) thn <3588> prwthn <4413> to <3588> de <1161> palaioumenon <3822> (5746) kai <2532> ghraskon <1095> (5723) egguv <1451> afanismou <854>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org