NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 4

4:1 fobhywmen <5399> (5680) oun <3767> mhpote <3379> kataleipomenhv <2641> (5746) epaggeliav <1860> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> dokh <1380> (5725) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> usterhkenai <5302> (5760)

4:2 kai <2532> gar <1063> esmen <1510> (5748) euhggelismenoi <2097> (5772) kayaper <2509> kakeinoi <2548> all <235> ouk <3756> wfelhsen <5623> (5656) o <3588> logov <3056> thv <3588> akohv <189> ekeinouv <1565> mh <3361> sugkekerasmenouv <4786> (5772) th <3588> pistei <4102> toiv <3588> akousasin <191> (5660)

4:3 eisercomeya <1525> (5736) gar <1063> eiv <1519> [thn] <3588> katapausin <2663> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) kaywv <2531> eirhken <2046> (5758) wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450> kaitoi <2543> twn <3588> ergwn <2041> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> genhyentwn <1096> (5679)

4:4 eirhken <2046> (5758) gar <1063> pou <4225> peri <4012> thv <3588> ebdomhv <1442> outwv <3779> kai <2532> katepausen <2664> (5656) o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ergwn <2041> autou <846>

4:5 kai <2532> en <1722> toutw <5129> palin <3825> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>

4:6 epei <1893> oun <3767> apoleipetai <620> (5743) tinav <5100> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> authn <846> kai <2532> oi <3588> proteron <4386> euaggelisyentev <2097> (5685) ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) di <1223> apeiyeian <543>

4:7 palin <3825> tina <5100> orizei <3724> (5719) hmeran <2250> shmeron <4594> en <1722> dauid <1138> legwn <3004> (5723) meta <3326> tosouton <5118> cronon <5550> kaywv <2531> proeirhtai <4308> (5769) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216>

4:8 ei <1487> gar <1063> autouv <846> ihsouv <2424> katepausen <2664> (5656) ouk <3756> an <302> peri <4012> allhv <243> elalei <2980> (5707) meta <3326> tauta <5023> hmerav <2250>

4:9 ara <686> apoleipetai <620> (5743) sabbatismov <4520> tw <3588> law <2992> tou <3588> yeou <2316>

4:10 o <3588> gar <1063> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> kai <2532> autov <846> katepausen <2664> (5656) apo <575> twn <3588> ergwn <2041> autou <846> wsper <5618> apo <575> twn <3588> idiwn <2398> o <3588> yeov <2316>

4:11 spoudaswmen <4704> (5661) oun <3767> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> katapausin <2663> ina <2443> mh <3361> en <1722> tw <3588> autw <846> tiv <5100> upodeigmati <5262> pesh <4098> (5632) thv <3588> apeiyeiav <543>

4:12 zwn <2198> (5723) gar <1063> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> energhv <1756> kai <2532> tomwterov <5114> uper <5228> pasan <3956> macairan <3162> distomon <1366> kai <2532> diiknoumenov <1338> (5740) acri <891> merismou <3311> quchv <5590> kai <2532> pneumatov <4151> armwn <719> te <5037> kai <2532> muelwn <3452> kai <2532> kritikov <2924> enyumhsewn <1761> kai <2532> ennoiwn <1771> kardiav <2588>

4:13 kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) ktisiv <2937> afanhv <852> enwpion <1799> autou <846> panta <3956> de <1161> gumna <1131> kai <2532> tetrachlismena <5136> (5772) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autou <846> prov <4314> on <3739> hmin <2254> o <3588> logov <3056>

4:14 econtev <2192> (5723) oun <3767> arcierea <749> megan <3173> dielhluyota <1330> (5756) touv <3588> ouranouv <3772> ihsoun <2424> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kratwmen <2902> (5725) thv <3588> omologiav <3671>

4:15 ou <3756> gar <1063> ecomen <2192> (5719) arcierea <749> mh <3361> dunamenon <1410> (5740) sumpayhsai <4834> (5658) taiv <3588> asyeneiaiv <769> hmwn <2257> pepeirasmenon <3985> (5772) de <1161> kata <2596> panta <3956> kay <2596> omoiothta <3665> cwriv <5565> amartiav <266>

4:16 prosercwmeya <4334> (5741) oun <3767> meta <3326> parrhsiav <3954> tw <3588> yronw <2362> thv <3588> caritov <5485> ina <2443> labwmen <2983> (5632) eleov <1656> kai <2532> carin <5485> eurwmen <2147> (5632) eiv <1519> eukairon <2121> bohyeian <996>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org