NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 2

2:1 dia <1223> touto <5124> dei <1163> (5904) perissoterwv <4056> prosecein <4337> (5721) hmav <2248> toiv <3588> akousyeisin <191> (5685) mhpote <3379> pararuwmen <3901> (5632)

2:2 ei <1487> gar <1063> o <3588> di <1223> aggelwn <32> lalhyeiv <2980> (5685) logov <3056> egeneto <1096> (5633) bebaiov <949> kai <2532> pasa <3956> parabasiv <3847> kai <2532> parakoh <3876> elaben <2983> (5627) endikon <1738> misyapodosian <3405>

2:3 pwv <4459> hmeiv <2249> ekfeuxomeya <1628> (5695) thlikauthv <5082> amelhsantev <272> (5660) swthriav <4991> htiv <3748> archn <746> labousa <2983> (5631) laleisyai <2980> (5745) dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> upo <5259> twn <3588> akousantwn <191> (5660) eiv <1519> hmav <2248> ebebaiwyh <950> (5681)

2:4 sunepimarturountov <4901> (5723) tou <3588> yeou <2316> shmeioiv <4592> te <5037> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> poikilaiv <4164> dunamesin <1411> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> merismoiv <3311> kata <2596> thn <3588> autou <846> yelhsin <2308>

2:5 ou <3756> gar <1063> aggeloiv <32> upetaxen <5293> (5656) thn <3588> oikoumenhn <3625> thn <3588> mellousan <3195> (5723) peri <4012> hv <3739> laloumen <2980> (5719)

2:6 diemarturato <1263> (5662) de <1161> pou <4225> tiv <5100> legwn <3004> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) anyrwpov <444> oti <3754> mimnhskh <3403> (5736) autou <846> h <2228> uiov <5207> anyrwpou <444> oti <3754> episkepth <1980> (5736) auton <846>

2:7 hlattwsav <1642> (5656) auton <846> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwsav <4737> (5656) auton <846> [kai <2532> katesthsav <2525> (5656) auton <846> epi <1909> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou] <4675>

2:8 panta <3956> upetaxav <5293> (5656) upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> autou <846> en <1722> tw <3588> gar <1063> upotaxai <5293> (5658) [autw] <846> ta <3588> panta <3956> ouden <3762> afhken <863> (5656) autw <846> anupotakton <506> nun <3568> de <1161> oupw <3768> orwmen <3708> (5719) autw <846> ta <3588> panta <3956> upotetagmena <5293> (5772)

2:9 ton <3588> de <1161> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> hlattwmenon <1642> (5772) blepomen <991> (5719) ihsoun <2424> dia <1223> to <3588> payhma <3804> tou <3588> yanatou <2288> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwmenon <4737> (5772) opwv <3704> cariti <5485> yeou <2316> uper <5228> pantov <3956> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288>

2:10 eprepen <4241> (5707) gar <1063> autw <846> di <1223> on <3739> ta <3588> panta <3956> kai <2532> di <1223> ou <3739> ta <3588> panta <3956> pollouv <4183> uiouv <5207> eiv <1519> doxan <1391> agagonta <71> (5631) ton <3588> archgon <747> thv <3588> swthriav <4991> autwn <846> dia <1223> payhmatwn <3804> teleiwsai <5048> (5658)

2:11 o <3588> te <5037> gar <1063> agiazwn <37> (5723) kai <2532> oi <3588> agiazomenoi <37> (5746) ex <1537> enov <1520> pantev <3956> di <1223> hn <3739> aitian <156> ouk <3756> epaiscunetai <1870> (5736) adelfouv <80> autouv <846> kalein <2564> (5721)

2:12 legwn <3004> (5723) apaggelw <518> (5692) to <3588> onoma <3686> sou <4675> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <3450> en <1722> mesw <3319> ekklhsiav <1577> umnhsw <5214> (5692) se <4571>

2:13 kai <2532> palin <3825> egw <1473> esomai <1510> (5704) pepoiywv <3982> (5756) ep <1909> autw <846> kai <2532> palin <3825> idou <2400> (5628) egw <1473> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> a <3739> moi <3427> edwken <1325> (5656) o <3588> yeov <2316>

2:14 epei <1893> oun <3767> ta <3588> paidia <3813> kekoinwnhken <2841> (5758) aimatov <129> kai <2532> sarkov <4561> kai <2532> autov <846> paraplhsiwv <3898> metescen <3348> (5627) twn <3588> autwn <846> ina <2443> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> katarghsh <2673> (5661) ton <3588> to <3588> kratov <2904> econta <2192> (5723) tou <3588> yanatou <2288> tout <5124> estin <1510> (5748) ton <3588> diabolon <1228>

2:15 kai <2532> apallaxh <525> (5661) toutouv <5128> osoi <3745> fobw <5401> yanatou <2288> dia <1223> pantov <3956> tou <3588> zhn <2198> (5721) enocoi <1777> hsan <1510> (5713) douleiav <1397>

2:16 ou <3756> gar <1063> dhpou <1222> aggelwn <32> epilambanetai <1949> (5736) alla <235> spermatov <4690> abraam <11> epilambanetai <1949> (5736)

2:17 oyen <3606> wfeilen <3784> (5707) kata <2596> panta <3956> toiv <3588> adelfoiv <80> omoiwyhnai <3666> (5683) ina <2443> elehmwn <1655> genhtai <1096> (5638) kai <2532> pistov <4103> arciereuv <749> ta <3588> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> eiv <1519> to <3588> ilaskesyai <2433> (5745) tav <3588> amartiav <266> tou <3588> laou <2992>

2:18 en <1722> w <3739> gar <1063> peponyen <3958> (5754) autov <846> peirasyeiv <3985> (5685) dunatai <1410> (5736) toiv <3588> peirazomenoiv <3985> (5746) bohyhsai <997> (5658)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org