NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 12

12:1 toigaroun <5105> kai <2532> hmeiv <2249> tosouton <5118> econtev <2192> (5723) perikeimenon <4029> (5740) hmin <2254> nefov <3509> marturwn <3144> ogkon <3591> apoyemenoi <659> (5642) panta <3956> kai <2532> thn <3588> euperistaton <2139> amartian <266> di <1223> upomonhv <5281> trecwmen <5143> (5725) ton <3588> prokeimenon <4295> (5740) hmin <2254> agwna <73>

12:2 aforwntev <872> (5723) eiv <1519> ton <3588> thv <3588> pistewv <4102> archgon <747> kai <2532> teleiwthn <5051> ihsoun <2424> ov <3739> anti <473> thv <3588> prokeimenhv <4295> (5740) autw <846> carav <5479> upemeinen <5278> (5656) stauron <4716> aiscunhv <152> katafronhsav <2706> (5660) en <1722> dexia <1188> te <5037> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kekayiken <2523> (5758)

12:3 analogisasye <357> (5663) gar <1063> ton <3588> toiauthn <5108> upomemenhkota <5278> (5761) upo <5259> twn <3588> amartwlwn <268> eiv <1519> eautouv <1438> antilogian <485> ina <2443> mh <3361> kamhte <2577> (5632) taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216> ekluomenoi <1590> (5746)

12:4 oupw <3768> mecriv <3360> aimatov <129> antikatesthte <478> (5627) prov <4314> thn <3588> amartian <266> antagwnizomenoi <464> (5740)

12:5 kai <2532> eklelhsye <1585> (5769) thv <3588> paraklhsewv <3874> htiv <3748> umin <5213> wv <5613> uioiv <5207> dialegetai <1256> (5736) uie <5207> mou <3450> mh <3361> oligwrei <3643> (5720) paideiav <3809> kuriou <2962> mhde <3366> ekluou <1590> (5744) up <5259> autou <846> elegcomenov <1651> (5746)

12:6 on <3739> gar <1063> agapa <25> (5719) kuriov <2962> paideuei <3811> (5719) mastigoi <3146> (5719) de <1161> panta <3956> uion <5207> on <3739> paradecetai <3858> (5736)

12:7 eiv <1519> paideian <3809> upomenete <5278> (5719) wv <5613> uioiv <5207> umin <5213> prosferetai <4374> (5743) o <3588> yeov <2316> tiv <5101> gar <1063> uiov <5207> on <3739> ou <3756> paideuei <3811> (5719) pathr <3962>

12:8 ei <1487> de <1161> cwriv <5565> este <1510> (5748) paideiav <3809> hv <3739> metocoi <3353> gegonasin <1096> (5754) pantev <3956> ara <686> noyoi <3541> kai <2532> ouc <3756> uioi <5207> este <1510> (5748)

12:9 eita <1534> touv <3588> men <3303> thv <3588> sarkov <4561> hmwn <2257> paterav <3962> eicomen <2192> (5707) paideutav <3810> kai <2532> enetrepomeya <1788> (5710) ou <3756> polu <4183> mallon <3123> upotaghsomeya <5293> (5691) tw <3588> patri <3962> twn <3588> pneumatwn <4151> kai <2532> zhsomen <2198> (5692)

12:10 oi <3588> men <3303> gar <1063> prov <4314> oligav <3641> hmerav <2250> kata <2596> to <3588> dokoun <1380> (5723) autoiv <846> epaideuon <3811> (5707) o <3588> de <1161> epi <1909> to <3588> sumferon <4851> (5723) eiv <1519> to <3588> metalabein <3335> (5629) thv <3588> agiothtov <41> autou <846>

12:11 pasa <3956> men <3303> paideia <3809> prov <4314> men <3303> to <3588> paron <3918> (5752) ou <3756> dokei <1380> (5719) carav <5479> einai <1510> (5750) alla <235> luphv <3077> usteron <5305> de <1161> karpon <2590> eirhnikon <1516> toiv <3588> di <1223> authv <846> gegumnasmenoiv <1128> (5772) apodidwsin <591> (5719) dikaiosunhv <1343>

12:12 dio <1352> tav <3588> pareimenav <3935> (5772) ceirav <5495> kai <2532> ta <3588> paralelumena <3886> (5772) gonata <1119> anorywsate <461> (5657)

12:13 kai <2532> trociav <5163> oryav <3717> poieite <4160> (5720) toiv <3588> posin <4228> umwn <5216> ina <2443> mh <3361> to <3588> cwlon <5560> ektraph <1624> (5652) iayh <2390> (5686) de <1161> mallon <3123>

12:14 eirhnhn <1515> diwkete <1377> (5720) meta <3326> pantwn <3956> kai <2532> ton <3588> agiasmon <38> ou <3739> cwriv <5565> oudeiv <3762> oqetai <3700> (5695) ton <3588> kurion <2962>

12:15 episkopountev <1983> (5723) mh <3361> tiv <5100> usterwn <5302> (5723) apo <575> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> mh <3361> tiv <5100> riza <4491> pikriav <4088> anw <507> fuousa <5453> (5723) enoclh <1776> (5725) kai <2532> di <1223> authv <846> mianywsin <3392> (5686) oi <3588> polloi <4183>

12:16 mh <3361> tiv <5100> pornov <4205> h <2228> bebhlov <952> wv <5613> hsau <2269> ov <3739> anti <473> brwsewv <1035> miav <1520> apedeto <591> (5639) ta <3588> prwtotokia <4415> eautou <1438>

12:17 iste <2467> (5759) gar <1063> oti <3754> kai <2532> metepeita <3347> yelwn <2309> (5723) klhronomhsai <2816> (5658) thn <3588> eulogian <2129> apedokimasyh <593> (5681) metanoiav <3341> gar <1063> topon <5117> ouc <3756> euren <2147> (5627) kaiper <2539> meta <3326> dakruwn <1144> ekzhthsav <1567> (5660) authn <846>

12:18 ou <3756> gar <1063> proselhluyate <4334> (5754) qhlafwmenw <5584> (5746) kai <2532> kekaumenw <2545> (5772) puri <4442> kai <2532> gnofw <1105> kai <2532> zofw <2217> kai <2532> yuellh <2366>

12:19 kai <2532> salpiggov <4536> hcw <2279> kai <2532> fwnh <5456> rhmatwn <4487> hv <3739> oi <3588> akousantev <191> (5660) parhthsanto <3868> (5662) prosteyhnai <4369> (5683) autoiv <846> logon <3056>

12:20 ouk <3756> eferon <5342> (5707) gar <1063> to <3588> diastellomenon <1291> (5746) kan <2579> yhrion <2342> yigh <2345> (5632) tou <3588> orouv <3735> liyobolhyhsetai <3036> (5701)

12:21 kai <2532> outwv <3779> foberon <5398> hn <1510> (5713) to <3588> fantazomenon <5324> (5746) mwushv <3475> eipen <2036> (5627) ekfobov <1630> eimi <1510> (5748) kai <2532> entromov <1790>

12:22 alla <235> proselhluyate <4334> (5754) siwn <4622> orei <3735> kai <2532> polei <4172> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) ierousalhm <2419> epouraniw <2032> kai <2532> muriasin <3461> aggelwn <32>

12:23 panhgurei <3831> kai <2532> ekklhsia <1577> prwtotokwn <4416> apogegrammenwn <583> (5772) en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> krith <2923> yew <2316> pantwn <3956> kai <2532> pneumasin <4151> dikaiwn <1342> teteleiwmenwn <5048> (5772)

12:24 kai <2532> diayhkhv <1242> neav <3501> mesith <3316> ihsou <2424> kai <2532> aimati <129> rantismou <4473> kreitton <2909> lalounti <2980> (5723) para <3844> ton <3588> abel <6>

12:25 blepete <991> (5720) mh <3361> paraithshsye <3868> (5667) ton <3588> lalounta <2980> (5723) ei <1487> gar <1063> ekeinoi <1565> ouk <3756> exefugon <1628> (5627) epi <1909> ghv <1093> paraithsamenoi <3868> (5666) ton <3588> crhmatizonta <5537> (5723) polu <4183> mallon <3123> hmeiv <2249> oi <3588> ton <3588> ap <575> ouranwn <3772> apostrefomenoi <654> (5734)

12:26 ou <3739> h <3588> fwnh <5456> thn <3588> ghn <1093> esaleusen <4531> (5656) tote <5119> nun <3568> de <1161> ephggeltai <1861> (5766) legwn <3004> (5723) eti <2089> apax <530> egw <1473> seisw <4579> (5692) ou <3756> monon <3440> thn <3588> ghn <1093> alla <235> kai <2532> ton <3588> ouranon <3772>

12:27 to <3588> de <1161> eti <2089> apax <530> dhloi <1213> (5719) [thn] <3588> twn <3588> saleuomenwn <4531> (5746) metayesin <3331> wv <5613> pepoihmenwn <4160> (5772) ina <2443> meinh <3306> (5661) ta <3588> mh <3361> saleuomena <4531> (5746)

12:28 dio <1352> basileian <932> asaleuton <761> paralambanontev <3880> (5723) ecwmen <2192> (5725) carin <5485> di <1223> hv <3739> latreuwmen <3000> (5725) euarestwv <2102> tw <3588> yew <2316> meta <3326> eulabeiav <2124> kai <2532> deouv <127>

12:29 kai <2532> gar <1063> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> pur <4442> katanaliskon <2654> (5723)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org