NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Hebrews 1

1:1 polumerwv <4181> kai <2532> polutropwv <4187> palai <3819> o <3588> yeov <2316> lalhsav <2980> (5660) toiv <3588> patrasin <3962> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> ep <1909> escatou <2078> twn <3588> hmerwn <2250> toutwn <5130> elalhsen <2980> (5656) hmin <2254> en <1722> uiw <5207>

1:2 on <3739> eyhken <5087> (5656) klhronomon <2818> pantwn <3956> di <1223> ou <3739> kai <2532> epoihsen <4160> (5656) touv <3588> aiwnav <165>

1:3 ov <3739> wn <1510> (5752) apaugasma <541> thv <3588> doxhv <1391> kai <2532> carakthr <5481> thv <3588> upostasewv <5287> autou <846> ferwn <5342> (5723) te <5037> ta <3588> panta <3956> tw <3588> rhmati <4487> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kayarismon <2512> twn <3588> amartiwn <266> poihsamenov <4160> (5671) ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> thv <3588> megalwsunhv <3172> en <1722> uqhloiv <5308>

1:4 tosoutw <5118> kreittwn <2909> genomenov <1096> (5637) twn <3588> aggelwn <32> osw <3745> diaforwteron <1313> par <3844> autouv <846> keklhronomhken <2816> (5758) onoma <3686>

1:5 tini <5101> gar <1063> eipen <2036> (5627) pote <4218> twn <3588> aggelwn <32> uiov <5207> mou <3450> ei <1510> (5748) su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> (5758) se <4571> kai <2532> palin <3825> egw <1473> esomai <1510> (5704) autw <846> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> autov <846> estai <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> uion <5207>

1:6 otan <3752> de <1161> palin <3825> eisagagh <1521> (5632) ton <3588> prwtotokon <4416> eiv <1519> thn <3588> oikoumenhn <3625> legei <3004> (5719) kai <2532> proskunhsatwsan <4352> (5657) autw <846> pantev <3956> aggeloi <32> yeou <2316>

1:7 kai <2532> prov <4314> men <3303> touv <3588> aggelouv <32> legei <3004> (5719) o <3588> poiwn <4160> (5723) touv <3588> aggelouv <32> autou <846> pneumata <4151> kai <2532> touv <3588> leitourgouv <3011> autou <846> purov <4442> floga <5395>

1:8 prov <4314> de <1161> ton <3588> uion <5207> o <3588> yronov <2362> sou <4675> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> [tou <3588> aiwnov] <165> kai <2532> h <3588> rabdov <4464> thv <3588> euyuthtov <2118> rabdov <4464> thv <3588> basileiav <932> autou <846>

1:9 hgaphsav <25> (5656) dikaiosunhn <1343> kai <2532> emishsav <3404> (5656) anomian <458> dia <1223> touto <5124> ecrisen <5548> (5656) se <4571> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4675> elaion <1637> agalliasewv <20> para <3844> touv <3588> metocouv <3353> sou <4675>

1:10 kai <2532> su <4771> kat <2596> arcav <746> kurie <2962> thn <3588> ghn <1093> eyemeliwsav <2311> (5656) kai <2532> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4675> eisin <1510> (5748) oi <3588> ouranoi <3772>

1:11 autoi <846> apolountai <622> (5698) su <4771> de <1161> diameneiv <1265> (5719) kai <2532> pantev <3956> wv <5613> imation <2440> palaiwyhsontai <3822> (5701)

1:12 kai <2532> wsei <5616> peribolaion <4018> elixeiv <1667> (5692) autouv <846> wv <5613> imation <2440> kai <2532> allaghsontai <236> (5691) su <4771> de <1161> o <3588> autov <846> ei <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> eth <2094> sou <4675> ouk <3756> ekleiqousin <1587> (5692)

1:13 prov <4314> tina <5101> de <1161> twn <3588> aggelwn <32> eirhken <2046> (5758) pote <4218> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

1:14 ouci <3780> pantev <3956> eisin <1510> (5748) leitourgika <3010> pneumata <4151> eiv <1519> diakonian <1248> apostellomena <649> (5746) dia <1223> touv <3588> mellontav <3195> (5723) klhronomein <2816> (5721) swthrian <4991>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org