NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 8

8:1 <04325> Mymh <07918> wksyw <0776> Urah <05921> le <07307> xwr <0430> Myhla <05674> rbeyw <08392> hbtb <0854> wta <0834> rsa <0929> hmhbh <03605> lk <0853> taw <02416> hyxh <03605> lk <0853> taw <05146> xn <0853> ta <0430> Myhla <02142> rkzyw (8:1)

8:2 <08064> Mymsh <04480> Nm <01653> Msgh <03607> alkyw <08064> Mymsh <0699> tbraw <08415> Mwht <04599> tnyem <05534> wrkoyw (8:2)

8:3 <03117> Mwy <03967> tamw <02572> Mysmx <07097> huqm <04325> Mymh <02637> wroxyw <07725> bwsw <01980> Kwlh <0776> Urah <05921> lem <04325> Mymh <07725> wbsyw (8:3)

8:4 <0780> jrra <02022> yrh <05921> le <02320> sdxl <03117> Mwy <06240> rve <07651> hebsb <07637> yeybsh <02320> sdxb <08392> hbth <05117> xntw (8:4)

8:5 <02022> Myrhh <07218> ysar <07200> warn <02320> sdxl <0259> dxab <06224> yryveb <06224> yryveh <02320> sdxh <05704> de <02637> rwoxw <01980> Kwlh <01961> wyh <04325> Mymhw (8:5)

8:6 <06213> hve <0834> rsa <08392> hbth <02474> Nwlx <0853> ta <05146> xn <06605> xtpyw <03117> Mwy <0705> Myebra <07093> Uqm <01961> yhyw (8:6)

8:7 <0776> Urah <05921> lem <04325> Mymh <03001> tsby <05704> de <07725> bwsw <03318> awuy <03318> auyw <06158> breh <0853> ta <07971> xlsyw (8:7)

8:8 <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <04325> Mymh <07043> wlqh <07200> twarl <0854> wtam <03123> hnwyh <0853> ta <07971> xlsyw (8:8)

8:9 <08392> hbth <0413> la <0413> wyla <0853> hta <0935> abyw <03947> hxqyw <03027> wdy <07971> xlsyw <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <04325> Mym <03588> yk <08392> hbth <0413> la <0413> wyla <07725> bstw <07272> hlgr <03709> Pkl <04494> xwnm <03123> hnwyh <04672> haum <03808> alw (8:9)

8:10 <08392> hbth <04480> Nm <03123> hnwyh <0853> ta <07971> xls <03254> Poyw <0312> Myrxa <03117> Mymy <07651> tebs <05750> dwe <02342> lxyw (8:10)

8:11 <0776> Urah <05921> lem <04325> Mymh <07043> wlq <03588> yk <05146> xn <03045> edyw <06310> hypb <02965> Prj <02132> tyz <05929> hle <02009> hnhw <06153> bre <06256> tel <03123> hnwyh <0413> wyla <0935> abtw (8:11)

8:12 <05750> dwe <0413> wyla <07725> bws <03254> hpoy <03808> alw <03123> hnwyh <0853> ta <07971> xlsyw <0312> Myrxa <03117> Mymy <07651> tebs <05750> dwe <03176> lxyyw (8:12)

8:13 <0127> hmdah <06440> ynp <02720> wbrx <02009> hnhw <07200> aryw <08392> hbth <04372> hokm <0853> ta <05146> xn <05493> royw <0776> Urah <05921> lem <04325> Mymh <02717> wbrx <02320> sdxl <0259> dxab <07223> Nwsarb <08141> hns <03967> twam <08337> ssw <0259> txab <01961> yhyw (8:13)

8:14 o <0776> Urah <03001> hsby <02320> sdxl <03117> Mwy <06242> Myrvew <07651> hebsb <08145> ynsh <02320> sdxbw (8:14)

8:15 <0559> rmal <05146> xn <0413> la <0430> Myhla <01696> rbdyw (8:15)

8:16 <0854> Kta <01121> Kynb <0802> ysnw <01121> Kynbw <0802> Ktsaw <0859> hta <08392> hbth <04480> Nm <03318> au (8:16)

8:17 <0776> Urah <05921> le <07235> wbrw <06509> wrpw <0776> Urab <08317> wursw <0854> Kta <03318> *auyh {auwh} <0776> Urah <05921> le <07430> vmrh <07431> vmrh <03605> lkbw <0929> hmhbbw <05775> Pweb <01320> rvb <03605> lkm <0854> Kta <0834> rsa <02416> hyxh <03605> lk (8:17)

8:18 <0854> wta <01121> wynb <0802> ysnw <0802> wtsaw <01121> wynbw <05146> xn <03318> auyw (8:18)

8:19 <08392> hbth <04480> Nm <03318> wauy <04940> Mhytxpsml <0776> Urah <05921> le <07430> vmwr <03605> lk <05775> Pweh <03605> lkw <07431> vmrh <03605> lk <02416> hyxh <03605> lk (8:19)

8:20 <04196> xbzmb <05930> tle <05927> leyw <02889> rhjh <05775> Pweh <03605> lkmw <02889> hrwhjh <0929> hmhbh <03605> lkm <03947> xqyw <03068> hwhyl <04196> xbzm <05146> xn <01129> Nbyw (8:20)

8:21 <06213> ytyve <0834> rsak <02416> yx <03605> lk <0853> ta <05221> twkhl <05750> dwe <03254> Poa <03808> alw <05271> wyrenm <07451> er <0120> Mdah <03820> bl <03336> ruy <03588> yk <0120> Mdah <05668> rwbeb <0127> hmdah <0853> ta <05750> dwe <07043> llql <03254> Poa <03808> al <03820> wbl <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <05207> xxynh <07381> xyr <0853> ta <03068> hwhy <07306> xryw (8:21)

8:22 <07673> wtbsy <03808> al <03915> hlylw <03117> Mwyw <02779> Prxw <07019> Uyqw <02527> Mxw <07120> rqw <07105> ryuqw <02233> erz <0776> Urah <03117> ymy <03605> lk <05750> de (8:22)

8:1 kai emnhsyh o yeov tou nwe kai pantwn twn yhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met autou en th kibwtw kai ephgagen o yeov pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr

8:2 kai epekalufyhsan ai phgai thv abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunesceyh o uetov apo tou ouranou

8:3 kai enedidou to udwr poreuomenon apo thv ghv enedidou kai hlattonouto to udwr meta penthkonta kai ekaton hmerav

8:4 kai ekayisen h kibwtov en mhni tw ebdomw ebdomh kai eikadi tou mhnov epi ta orh ta ararat

8:5 to de udwr poreuomenon hlattonouto ewv tou dekatou mhnov en de tw endekatw mhni th prwth tou mhnov wfyhsan ai kefalai twn orewn

8:6 kai egeneto meta tessarakonta hmerav hnewxen nwe thn yurida thv kibwtou hn epoihsen

8:7 kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelywn ouc upestreqen ewv tou xhranyhnai to udwr apo thv ghv

8:8 kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thv ghv

8:9 kai ouc eurousa h peristera anapausin toiv posin authv upestreqen prov auton eiv thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashv thv ghv kai ekteinav thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn prov eauton eiv thn kibwton

8:10 kai episcwn eti hmerav epta eterav palin exapesteilen thn peristeran ek thv kibwtou

8:11 kai anestreqen prov auton h peristera to prov esperan kai eicen fullon elaiav karfov en tw stomati authv kai egnw nwe oti kekopaken to udwr apo thv ghv

8:12 kai episcwn eti hmerav epta eterav palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseyeto tou epistreqai prov auton eti

8:13 kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou prwtou mhnov mia tou mhnov exelipen to udwr apo thv ghv kai apekaluqen nwe thn steghn thv kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou thv ghv

8:14 en de tw mhni tw deuterw ebdomh kai eikadi tou mhnov exhranyh h gh

8:15 kai eipen kuriov o yeov tw nwe legwn

8:16 exelye ek thv kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikev twn uiwn sou meta sou

8:17 kai panta ta yhria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinwn ewv kthnwn kai pan erpeton kinoumenon epi thv ghv exagage meta seautou kai auxanesye kai plhyunesye epi thv ghv

8:18 kai exhlyen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikev twn uiwn autou met autou

8:19 kai panta ta yhria kai panta ta kthnh kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi thv ghv kata genov autwn exhlyosan ek thv kibwtou

8:20 kai wkodomhsen nwe yusiasthrion tw yew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kayarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kayarwn kai anhnegken olokarpwseiv epi to yusiasthrion

8:21 kai wsfranyh kuriov o yeov osmhn euwdiav kai eipen kuriov o yeov dianohyeiv ou prosyhsw eti tou katarasasyai thn ghn dia ta erga twn anyrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anyrwpou epimelwv epi ta ponhra ek neothtov ou prosyhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaywv epoihsa

8:22 pasav tav hmerav thv ghv sperma kai yerismov qucov kai kauma yerov kai ear hmeran kai nukta ou katapausousinTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org