NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 4

4:1 <03068> hwhy <0854> ta <0376> sya <07069> ytynq <0559> rmatw <07014> Nyq <0853> ta <03205> dltw <02029> rhtw <0802> wtsa <02332> hwx <0853> ta <03045> edy <0120> Mdahw (4:1)

4:2 <0127> hmda <05647> dbe <01961> hyh <07014> Nyqw <06629> Nau <07462> her <01893> lbh <01961> yhyw <01893> lbh <0853> ta <0251> wyxa <0853> ta <03205> tdll <03254> Potw (4:2)

4:3 <03068> hwhyl <04503> hxnm <0127> hmdah <06529> yrpm <07014> Nyq <0935> abyw <03117> Mymy <07093> Uqm <01961> yhyw (4:3)

4:4 <04503> wtxnm <0413> law <01893> lbh <0413> la <03068> hwhy <08159> esyw <02459> Nhblxmw <06629> wnau <01062> twrkbm <01931> awh <01571> Mg <0935> aybh <01893> lbhw (4:4)

4:5 <06440> wynp <05307> wlpyw <03966> dam <07014> Nyql <02734> rxyw <08159> hes <03808> al <04503> wtxnm <0413> law <07014> Nyq <0413> law (4:5)

4:6 <06440> Kynp <05307> wlpn <04100> hmlw <0> Kl <02734> hrx <04100> hml <07014> Nyq <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (4:6)

4:7 <0> wb <04910> lsmt <0859> htaw <08669> wtqwst <0413> Kylaw <07257> Ubr <02403> tajx <06607> xtpl <03190> byjyt <03808> al <0518> Maw <07613> tav <03190> byjyt <0518> Ma <03808> awlh (4:7)

4:8 <02026> whgrhyw <0251> wyxa <01893> lbh <0413> la <07014> Nyq <06965> Mqyw <07704> hdvb <01961> Mtwyhb <01961> yhyw <0251> wyxa <01893> lbh <0413> la <07014> Nyq <0559> rmayw (4:8)

4:9 <0595> ykna <0251> yxa <08104> rmsh <03045> ytedy <03808> al <0559> rmayw <0251> Kyxa <01893> lbh <0335> ya <07014> Nyq <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw (4:9)

4:10 <0127> hmdah <04480> Nm <0413> yla <06817> Myqeu <0251> Kyxa <01818> ymd <06963> lwq <06213> tyve <04100> hm <0559> rmayw (4:10)

4:11 <03027> Kdym <0251> Kyxa <01818> ymd <0853> ta <03947> txql <06310> hyp <0853> ta <06475> htup <0834> rsa <0127> hmdah <04480> Nm <0859> hta <0779> rwra <06258> htew (4:11)

4:12 <0776> Urab <01961> hyht <05110> dnw <05128> en <0> Kl <03581> hxk <05414> tt <03254> Pot <03808> al <0127> hmdah <0853> ta <05647> dbet <03588> yk (4:12)

4:13 <05375> avnm <05771> ynwe <01419> lwdg <03068> hwhy <0413> la <07014> Nyq <0559> rmayw (4:13)

4:14 <02026> yngrhy <04672> yaum <03605> lk <01961> hyhw <0776> Urab <05110> dnw <05128> en <01961> ytyyhw <05641> rtoa <06440> Kynpmw <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03117> Mwyh <0853> yta <01644> tsrg <02005> Nh (4:14)

4:15 <04672> waum <03605> lk <0853> wta <05221> twkh <01115> ytlbl <0226> twa <07014> Nyql <03068> hwhy <07760> Mvyw <05358> Mqy <07659> Mytebs <07014> Nyq <02026> grh <03605> lk <03651> Nkl <03068> hwhy <0> wl <0559> rmayw (4:15)

4:16 <05731> Nde <06926> tmdq <05113> dwn <0776> Urab <03427> bsyw <03068> hwhy <06440> ynplm <07014> Nyq <03318> auyw (4:16)

4:17 <02585> Kwnx <01121> wnb <08034> Msk <05892> ryeh <08034> Ms <07121> arqyw <05892> rye <01129> hnb <01961> yhyw <02585> Kwnx <0853> ta <03205> dltw <02029> rhtw <0802> wtsa <0853> ta <07014> Nyq <03045> edyw (4:17)

4:18 <03929> Kml <0853> ta <03205> dly <04967> laswtmw <04967> laswtm <0853> ta <03205> dly <04232> layyxmw <04232> laywxm <0853> ta <03205> dly <05897> dryew <05897> drye <0853> ta <02585> Kwnxl <03205> dlwyw (4:18)

4:19 <06741> hlu <08145> tynsh <08034> Msw <05711> hde <0259> txah <08034> Ms <0802> Mysn <08147> yts <03929> Kml <0> wl <03947> xqyw (4:19)

4:20 <04735> hnqmw <0168> lha <03427> bsy <01> yba <01961> hyh <01931> awh <02989> lby <0853> ta <05711> hde <03205> dltw (4:20)

4:21 <05748> bgwew <03658> rwnk <08610> vpt <03605> lk <01> yba <01961> hyh <01931> awh <03106> lbwy <0251> wyxa <08034> Msw (4:21)

4:22 <05279> hmen <08423> Nyq <0> lbwt <0269> twxaw <01270> lzrbw <05178> tsxn <02794> srx <03605> lk <03913> sjl <08423> Nyq <0> lbwt <0853> ta <03205> hdly <01931> awh <01571> Mg <06741> hluw (4:22)

4:23 <02250> ytrbxl <03206> dlyw <06482> yeupl <02026> ytgrh <0582> sya <03588> yk <0565> ytrma <0238> hnzah <03929> Kml <0802> ysn <06963> ylwq <08085> Nems <06741> hluw <05711> hde <0802> wysnl <03929> Kml <0559> rmayw (4:23)

4:24 <07651> hebsw <07657> Myebs <03929> Kmlw <07014> Nyq <05358> Mqy <07659> Mytebs <03588> yk (4:24)

4:25 <07014> Nyq <02026> wgrh <03588> yk <01893> lbh <08478> txt <0312> rxa <02233> erz <0430> Myhla <0> yl <07896> ts <03588> yk <08352> ts <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <0802> wtsa <0853> ta <05750> dwe <0121> Mda <03045> edyw (4:25)

4:26 P <03068> hwhy <08034> Msb <07121> arql <02490> lxwh <0227> za <0583> swna <08034> wms <0853> ta <07121> arqyw <01121> Nb <03205> dly <01931> awh <01571> Mg <08352> tslw (4:26)

4:1 adam de egnw euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton kain kai eipen ekthsamhn anyrwpon dia tou yeou

4:2 kai proseyhken tekein ton adelfon autou ton abel kai egeneto abel poimhn probatwn kain de hn ergazomenov thn ghn

4:3 kai egeneto mey hmerav hnegken kain apo twn karpwn thv ghv yusian tw kuriw

4:4 kai abel hnegken kai autov apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o yeov epi abel kai epi toiv dwroiv autou

4:5 epi de kain kai epi taiv yusiaiv autou ou prosescen kai eluphsen ton kain lian kai sunepesen tw proswpw

4:6 kai eipen kuriov o yeov tw kain ina ti perilupov egenou kai ina ti sunepesen to proswpon sou

4:7 ouk ean orywv prosenegkhv orywv de mh dielhv hmartev hsucason prov se h apostrofh autou kai su arxeiv autou

4:8 kai eipen kain prov abel ton adelfon autou dielywmen eiv to pedion kai egeneto en tw einai autouv en tw pediw kai anesth kain epi abel ton adelfon autou kai apekteinen auton

4:9 kai eipen o yeov prov kain pou estin abel o adelfov sou o de eipen ou ginwskw mh fulax tou adelfou mou eimi egw

4:10 kai eipen o yeov ti epoihsav fwnh aimatov tou adelfou sou boa prov me ek thv ghv

4:11 kai nun epikataratov su apo thv ghv h ecanen to stoma authv dexasyai to aima tou adelfou sou ek thv ceirov sou

4:12 oti erga thn ghn kai ou prosyhsei thn iscun authv dounai soi stenwn kai tremwn esh epi thv ghv

4:13 kai eipen kain prov ton kurion meizwn h aitia mou tou afeyhnai me

4:14 ei ekballeiv me shmeron apo proswpou thv ghv kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi thv ghv kai estai pav o euriskwn me apoktenei me

4:15 kai eipen autw kuriov o yeov ouc outwv pav o apokteinav kain epta ekdikoumena paralusei kai eyeto kuriov o yeov shmeion tw kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton

4:16 exhlyen de kain apo proswpou tou yeou kai wkhsen en gh naid katenanti edem

4:17 kai egnw kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou enwc

4:18 egenhyh de tw enwc gaidad kai gaidad egennhsen ton maihl kai maihl egennhsen ton mayousala kai mayousala egennhsen ton lamec

4:19 kai elaben eautw lamec duo gunaikav onoma th mia ada kai onoma th deutera sella

4:20 kai eteken ada ton iwbel outov hn o pathr oikountwn en skhnaiv kthnotrofwn

4:21 kai onoma tw adelfw autou ioubal outov hn o katadeixav qalthrion kai kiyaran

4:22 sella de eteken kai auth ton yobel kai hn sfurokopov calkeuv calkou kai sidhrou adelfh de yobel noema

4:23 eipen de lamec taiv eautou gunaixin ada kai sella akousate mou thv fwnhv gunaikev lamec enwtisasye mou touv logouv oti andra apekteina eiv trauma emoi kai neaniskon eiv mwlwpa emoi

4:24 oti eptakiv ekdedikhtai ek kain ek de lamec ebdomhkontakiv epta

4:25 egnw de adam euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou shy legousa exanesthsen gar moi o yeov sperma eteron anti abel on apekteinen kain

4:26 kai tw shy egeneto uiov epwnomasen de to onoma autou enwv outov hlpisen epikaleisyai to onoma kuriou tou yeouTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org