NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 33

33:1 <08198> twxpsh <08147> yts <05921> lew <07354> lxr <05921> lew <03812> hal <05921> le <03206> Mydlyh <0853> ta <02673> Uxyw <0376> sya <03967> twam <0702> ebra <05973> wmew <0935> ab <06215> wve <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <03290> bqey <05375> avyw (33:1)

33:2 <0314> Mynrxa <03130> Powy <0853> taw <07354> lxr <0853> taw <0314> Mynrxa <03206> hydlyw <03812> hal <0853> taw <07223> hnsar <03206> Nhydly <0853> taw <08198> twxpsh <0853> ta <07760> Mvyw (33:2)

33:3 <0251> wyxa <05704> de <05066> wtsg <05704> de <06471> Mymep <07651> ebs <0776> hura <07812> wxtsyw <06440> Mhynpl <05674> rbe <01931> awhw (33:3)

33:4 <01058> wkbyw <05401> whqsyw <06677> *wrawu <05921> le <05307> lpyw <02263> whqbxyw <07125> wtarql <06215> wve <07323> Uryw (33:4)

33:5 <05650> Kdbe <0853> ta <0430> Myhla <02603> Nnx <0834> rsa <03206> Mydlyh <0559> rmayw <0> Kl <0428> hla <04310> ym <0559> rmayw <03206> Mydlyh <0853> taw <0802> Mysnh <0853> ta <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <05375> avyw (33:5)

33:6 <07812> Nywxtstw <03206> Nhydlyw <02007> hnh <08198> twxpsh <05066> Nsgtw (33:6)

33:7 <07812> wwxtsyw <07354> lxrw <03130> Powy <05066> sgn <0310> rxaw <07812> wwxtsyw <03206> hydlyw <03812> hal <01571> Mg <05066> sgtw (33:7)

33:8 <0113> ynda <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> auml <0559> rmayw <06298> ytsgp <0834> rsa <02088> hzh <04264> hnxmh <03605> lk <0> Kl <04310> ym <0559> rmayw (33:8)

33:9 <0> Kl <0834> rsa <0> Kl <01961> yhy <0251> yxa <07227> br <0> yl <03426> sy <06215> wve <0559> rmayw (33:9)

33:10 <07521> ynurtw <0430> Myhla <06440> ynp <07200> tark <06440> Kynp <07200> ytyar <03651> Nk <05921> le <03588> yk <03027> ydym <04503> ytxnm <03947> txqlw <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <04994> an <0408> la <03290> bqey <0559> rmayw (33:10)

33:11 <03947> xqyw <0> wb <06484> rupyw <03605> lk <0> yl <03426> sy <03588> ykw <0430> Myhla <02603> ynnx <03588> yk <0> Kl <0935> tabh <0834> rsa <01293> ytkrb <0853> ta <04994> an <03947> xq (33:11)

33:12 <05048> Kdgnl <01980> hklaw <01980> hklnw <05265> heon <0559> rmayw (33:12)

33:13 <06629> Nauh <03605> lk <04191> wtmw <0259> dxa <03117> Mwy <01849> Mwqpdw <05921> yle <05763> twle <01241> rqbhw <06629> Nauhw <07390> Mykr <03206> Mydlyh <03588> yk <03045> edy <0113> ynda <0413> wyla <0559> rmayw (33:13)

33:14 <08165> hryev <0113> ynda <0413> la <0935> aba <0834> rsa <05704> de <03206> Mydlyh <07272> lgrlw <06440> ynpl <0834> rsa <04399> hkalmh <07272> lgrl <0328> yjal <05095> hlhnta <0589> ynaw <05650> wdbe <06440> ynpl <0113> ynda <04994> an <05674> rbey (33:14)

33:15 <0113> ynda <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> auma <02088> hz <04100> hml <0559> rmayw <0854> yta <0834> rsa <05971> Meh <04480> Nm <05973> Kme <04994> an <03322> hgyua <06215> wve <0559> rmayw (33:15)

33:16 <08165> hryev <01870> wkrdl <06215> wve <01931> awhh <03117> Mwyb <07725> bsyw (33:16)

33:17 o <05523> twko <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <05521> tko <06213> hve <04735> whnqmlw <01004> tyb <0> wl <01129> Nbyw <05523> htko <05265> eon <03290> bqeyw (33:17)

33:18 <05892> ryeh <06440> ynp <0853> ta <02583> Nxyw <06307> Mra <0> Ndpm <0935> wabb <03667> Nenk <0776> Urab <0834> rsa <07927> Mks <05892> rye <08003> Mls <03290> bqey <0935> abyw (33:18)

33:19 <07192> hjyvq <03967> hamb <07928> Mks <01> yba <02544> rwmx <01121> ynb <03027> dym <0168> wlha <08033> Ms <05186> hjn <0834> rsa <07704> hdvh <02513> tqlx <0853> ta <07069> Nqyw (33:19)

33:20 o <03478> larvy <0430> yhla <0410> la <0> wl <07121> arqyw <04196> xbzm <08033> Ms <05324> buyw (33:20)

33:1 anableqav de iakwb eiden kai idou hsau o adelfov autou ercomenov kai tetrakosioi andrev met autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai tav duo paidiskav

33:2 kai epoihsen tav duo paidiskav kai touv uiouv autwn en prwtoiv kai leian kai ta paidia authv opisw kai rachl kai iwshf escatouv

33:3 autov de prohlyen emprosyen autwn kai prosekunhsen epi thn ghn eptakiv ewv tou eggisai tou adelfou autou

33:4 kai prosedramen hsau eiv sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi

33:5 kai anableqav eiden tav gunaikav kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia oiv hlehsen o yeov ton paida sou

33:6 kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan

33:7 kai proshggisen leia kai ta tekna authv kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan

33:8 kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai aiv aphnthka o de eipen ina eurh o paiv sou carin enantion sou kurie

33:9 eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa

33:10 eipen de iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou wv an tiv idoi proswpon yeou kai eudokhseiv me

33:11 labe tav eulogiav mou av hnegka soi oti hlehsen me o yeov kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben

33:12 kai eipen aparantev poreusomeya ep euyeian

33:13 eipen de autw o kuriov mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boev loceuontai ep eme ean oun katadiwxw autouv hmeran mian apoyanountai panta ta kthnh

33:14 proelyetw o kuriov mou emprosyen tou paidov egw de eniscusw en th odw kata scolhn thv poreusewv thv enantion mou kai kata poda twn paidariwn ewv tou me elyein prov ton kurion mou eiv shir

33:15 eipen de hsau kataleiqw meta sou apo tou laou tou met emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie

33:16 apestreqen de hsau en th hmera ekeinh eiv thn odon autou eiv shir

33:17 kai iakwb apairei eiv skhnav kai epoihsen eautw ekei oikiav kai toiv kthnesin autou epoihsen skhnav dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai

33:18 kai hlyen iakwb eiv salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlyen ek thv mesopotamiav suriav kai parenebalen kata proswpon thv polewv

33:19 kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patrov sucem ekaton amnwn

33:20 kai esthsen ekei yusiasthrion kai epekalesato ton yeon israhlTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org