NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 3

3:1 <01588> Ngh <06086> Ue <03605> lkm <0398> wlkat <03808> al <0430> Myhla <0559> rma <03588> yk <0637> Pa <0802> hsah <0413> la <0559> rmayw <0430> Myhla <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lkm <06175> Mwre <01961> hyh <05175> sxnhw (3:1)

3:2 <0398> lkan <01588> Ngh <06086> Ue <06529> yrpm <05175> sxnh <0413> la <0802> hsah <0559> rmatw (3:2)

3:3 <04191> Nwtmt <06435> Np <0> wb <05060> wegt <03808> alw <04480> wnmm <0398> wlkat <03808> al <0430> Myhla <0559> rma <01588> Ngh <08432> Kwtb <0834> rsa <06086> Ueh <06529> yrpmw (3:3)

3:4 <04191> Nwtmt <04191> twm <03808> al <0802> hsah <0413> la <05175> sxnh <0559> rmayw (3:4)

3:5 <07451> erw <02896> bwj <03045> yedy <0430> Myhlak <01961> Mtyyhw <05869> Mkynye <06491> wxqpnw <04480> wnmm <0398> Mklka <03117> Mwyb <03588> yk <0430> Myhla <03045> edy <03588> yk (3:5)

3:6 <0398> lkayw <05973> hme <0582> hsyal <01571> Mg <05414> Nttw <0398> lkatw <06529> wyrpm <03947> xqtw <07919> lykvhl <06086> Ueh <02530> dmxnw <05869> Mynyel <01931> awh <08378> hwat <03588> ykw <03978> lkaml <06086> Ueh <02896> bwj <03588> yk <0802> hsah <07200> artw (3:6)

3:7 <02290> trgx <0> Mhl <06213> wveyw <08384> hnat <05929> hle <08609> wrptyw <01992> Mh <05903> Mmrye <03588> yk <03045> wedyw <08147> Mhyns <05869> ynye <06491> hnxqptw (3:7)

3:8 <01588> Ngh <06086> Ue <08432> Kwtb <0430> Myhla <03068> hwhy <06440> ynpm <0802> wtsaw <0120> Mdah <02244> abxtyw <03117> Mwyh <07307> xwrl <01588> Ngb <01980> Klhtm <0430> Myhla <03068> hwhy <06963> lwq <0853> ta <08085> wemsyw (3:8)

3:9 <0335> hkya <0> wl <0559> rmayw <0120> Mdah <0413> la <0430> Myhla <03068> hwhy <07121> arqyw (3:9)

3:10 <02244> abxaw <0595> ykna <05903> Mrye <03588> yk <03372> aryaw <01588> Ngb <08085> ytems <06963> Klq <0853> ta <0559> rmayw (3:10)

3:11 <0398> tlka <04480> wnmm <0398> lka <01115> ytlbl <06680> Kytywu <0834> rsa <06086> Ueh <04480> Nmh <0859> hta <05903> Mrye <03588> yk <0> Kl <05046> dygh <04310> ym <0559> rmayw (3:11)

3:12 <0398> lkaw <06086> Ueh <04480> Nm <0> yl <05414> hntn <01931> awh <05978> ydme <05414> httn <0834> rsa <0802> hsah <0120> Mdah <0559> rmayw (3:12)

3:13 <0398> lkaw <05377> ynaysh <05175> sxnh <0802> hsah <0559> rmatw <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <0802> hsal <0430> Myhla <03068> hwhy <0559> rmayw (3:13)

3:14 <02416> Kyyx <03117> ymy <03605> lk <0398> lkat <06083> rpew <01980> Klt <01512> Knxg <05921> le <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lkmw <0929> hmhbh <03605> lkm <0859> hta <0779> rwra <02063> taz <06213> tyve <03588> yk <05175> sxnh <0413> la <0430> Myhla <03068> hwhy <0559> rmayw (3:14)

3:15 o <06119> bqe <07779> wnpwst <0859> htaw <07218> sar <07779> Kpwsy <01931> awh <02233> herz <0996> Nybw <02233> Kerz <0996> Nybw <0802> hsah <0996> Nybw <0996> Knyb <07896> tysa <0342> hbyaw (3:15)

3:16 o <0> Kb <04910> lsmy <01931> awhw <08669> Ktqwst <0376> Ksya <0413> law <01121> Mynb <03205> ydlt <06089> bueb <02032> Knrhw <06093> Knwbue <07235> hbra <07235> hbrh <0559> rma <0802> hsah <0413> la (3:16)

3:17 <02416> Kyyx <03117> ymy <03605> lk <0398> hnlkat <06093> Nwbueb <05668> Krwbeb <0127> hmdah <0779> hrwra <04480> wnmm <0398> lkat <03808> al <0559> rmal <06680> Kytywu <0834> rsa <06086> Ueh <04480> Nm <0398> lkatw <0802> Ktsa <06963> lwql <08085> tems <03588> yk <0559> rma <0121> Mdalw (3:17)

3:18 <07704> hdvh <06212> bve <0853> ta <0398> tlkaw <0> Kl <06779> xymut <01863> rdrdw <06975> Uwqw (3:18)

3:19 <07725> bwst <06083> rpe <0413> law <0859> hta <06083> rpe <03588> yk <03947> txql <04480> hnmm <03588> yk <0127> hmdah <0413> la <07725> Kbws <05704> de <03899> Mxl <0398> lkat <0639> Kypa <02188> tezb (3:19)

3:20 <02416> yx <03605> lk <0517> Ma <01961> htyh <01931> awh <03588> yk <02332> hwx <0802> wtsa <08034> Ms <0120> Mdah <07121> arqyw (3:20)

3:21 P <03847> Msblyw <05785> rwe <03801> twntk <0802> wtsalw <0120> Mdal <0430> Myhla <03068> hwhy <06213> veyw (3:21)

3:22 <05769> Mlel <02425> yxw <0398> lkaw <02416> Myyxh <06086> Uem <01571> Mg <03947> xqlw <03027> wdy <07971> xlsy <06435> Np <06258> htew <07451> erw <02896> bwj <03045> tedl <04480> wnmm <0259> dxak <01961> hyh <0120> Mdah <02005> Nh <0430> Myhla <03068> hwhy <0559> rmayw (3:22)

3:23 <08033> Msm <03947> xql <0834> rsa <0127> hmdah <0853> ta <05647> dbel <05731> Nde <01588> Ngm <0430> Myhla <03068> hwhy <07971> whxlsyw (3:23)

3:24 o <02416> Myyxh <06086> Ue <01870> Krd <0853> ta <08104> rmsl <02015> tkphtmh <02719> brxh <03858> jhl <0853> taw <03742> Mybrkh <0853> ta <05731> Nde <01588> Ngl <06924> Mdqm <07931> Nksyw <0120> Mdah <0853> ta <01644> srgyw (3:24)

3:1 o de ofiv hn fronimwtatov pantwn twn yhriwn twn epi thv ghv wn epoihsen kuriov o yeov kai eipen o ofiv th gunaiki ti oti eipen o yeov ou mh faghte apo pantov xulou tou en tw paradeisw

3:2 kai eipen h gunh tw ofei apo karpou xulou tou paradeisou fagomeya

3:3 apo de karpou tou xulou o estin en mesw tou paradeisou eipen o yeov ou fagesye ap autou oude mh aqhsye autou ina mh apoyanhte

3:4 kai eipen o ofiv th gunaiki ou yanatw apoyaneisye

3:5 hdei gar o yeov oti en h an hmera faghte ap autou dianoicyhsontai umwn oi ofyalmoi kai esesye wv yeoi ginwskontev kalon kai ponhron

3:6 kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiv brwsin kai oti areston toiv ofyalmoiv idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authv met authv kai efagon

3:7 kai dihnoicyhsan oi ofyalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai erraqan fulla sukhv kai epoihsan eautoiv perizwmata

3:8 kai hkousan thn fwnhn kuriou tou yeou peripatountov en tw paradeisw to deilinon kai ekrubhsan o te adam kai h gunh autou apo proswpou kuriou tou yeou en mesw tou xulou tou paradeisou

3:9 kai ekalesen kuriov o yeov ton adam kai eipen autw adam pou ei

3:10 kai eipen autw thn fwnhn sou hkousa peripatountov en tw paradeisw kai efobhyhn oti gumnov eimi kai ekrubhn

3:11 kai eipen autw tiv anhggeilen soi oti gumnov ei mh apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap autou efagev

3:12 kai eipen o adam h gunh hn edwkav met emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon

3:13 kai eipen kuriov o yeov th gunaiki ti touto epoihsav kai eipen h gunh o ofiv hpathsen me kai efagon

3:14 kai eipen kuriov o yeov tw ofei oti epoihsav touto epikataratov su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn yhriwn thv ghv epi tw sthyei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasav tav hmerav thv zwhv sou

3:15 kai ecyran yhsw ana meson sou kai ana meson thv gunaikov kai ana meson tou spermatov sou kai ana meson tou spermatov authv autov sou thrhsei kefalhn kai su thrhseiv autou pternan

3:16 kai th gunaiki eipen plhyunwn plhyunw tav lupav sou kai ton stenagmon sou en lupaiv texh tekna kai prov ton andra sou h apostrofh sou kai autov sou kurieusei

3:17 tw de adam eipen oti hkousav thv fwnhv thv gunaikov sou kai efagev apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap autou epikataratov h gh en toiv ergoiv sou en lupaiv fagh authn pasav tav hmerav thv zwhv sou

3:18 akanyav kai tribolouv anatelei soi kai fagh ton corton tou agrou

3:19 en idrwti tou proswpou sou fagh ton arton sou ewv tou apostreqai se eiv thn ghn ex hv elhmfyhv oti gh ei kai eiv ghn apeleush

3:20 kai ekalesen adam to onoma thv gunaikov autou zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn

3:21 kai epoihsen kuriov o yeov tw adam kai th gunaiki autou citwnav dermatinouv kai enedusen autouv

3:22 kai eipen o yeov idou adam gegonen wv eiv ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou thv zwhv kai fagh kai zhsetai eiv ton aiwna

3:23 kai exapesteilen auton kuriov o yeov ek tou paradeisou thv trufhv ergazesyai thn ghn ex hv elhmfyh

3:24 kai exebalen ton adam kai katwkisen auton apenanti tou paradeisou thv trufhv kai etaxen ta ceroubim kai thn floginhn romfaian thn strefomenhn fulassein thn odon tou xulou thv zwhvTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org