NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 2

2:1 <06635> Mabu <03605> lkw <0776> Urahw <08064> Mymsh <03615> wlkyw (2:1)

2:2 <06213> hve <0834> rsa <04399> wtkalm <03605> lkm <07637> yeybsh <03117> Mwyb <07673> tbsyw <06213> hve <0834> rsa <04399> wtkalm <07637> yeybsh <03117> Mwyb <0430> Myhla <03615> lkyw (2:2)

2:3 P <06213> twvel <0430> Myhla <01254> arb <0834> rsa <04399> wtkalm <03605> lkm <07673> tbs <0> wb <03588> yk <0853> wta <06942> sdqyw <07637> yeybsh <03117> Mwy <0853> ta <0430> Myhla <01288> Krbyw (2:3)

2:4 <08064> Mymsw <0776> Ura <0430> Myhla <03068> hwhy <06213> twve <03117> Mwyb <01254> Marbhb <0776> Urahw <08064> Mymsh <08435> twdlwt <0428> hla (2:4)

2:5 <0127> hmdah <0853> ta <05647> dbel <0369> Nya <0120> Mdaw <0776> Urah <05921> le <0430> Myhla <03068> hwhy <04305> ryjmh <03808> al <03588> yk <06779> xmuy <02962> Mrj <07704> hdvh <06212> bve <03605> lkw <0776> Urab <01961> hyhy <02962> Mrj <07704> hdvh <07880> xyv <03605> lkw (2:5)

2:6 <0127> hmdah <06440> ynp <03605> lk <0853> ta <08248> hqshw <0776> Urah <04480> Nm <05927> hley <0108> daw (2:6)

2:7 <02416> hyx <05315> spnl <0120> Mdah <01961> yhyw <02416> Myyx <05397> tmsn <0639> wypab <05301> xpyw <0127> hmdah <04480> Nm <06083> rpe <0120> Mdah <0853> ta <0430> Myhla <03068> hwhy <03335> ruyyw (2:7)

2:8 <03335> ruy <0834> rsa <0120> Mdah <0853> ta <08033> Ms <07760> Mvyw <06924> Mdqm <05731> Ndeb <01588> Ng <0430> Myhla <03068> hwhy <05193> ejyw (2:8)

2:9 <07451> erw <02896> bwj <01847> tedh <06086> Uew <01588> Ngh <08432> Kwtb <02416> Myyxh <06086> Uew <03978> lkaml <02896> bwjw <04758> harml <02530> dmxn <06086> Ue <03605> lk <0127> hmdah <04480> Nm <0430> Myhla <03068> hwhy <06779> xmuyw (2:9)

2:10 <07218> Mysar <0702> hebral <01961> hyhw <06504> drpy <08033> Msmw <01588> Ngh <0853> ta <08248> twqshl <05731> Ndem <03318> auy <05104> rhnw (2:10)

2:11 <02091> bhzh <08033> Ms <0834> rsa <02341> hlywxh <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <05437> bboh <01931> awh <06376> Nwsyp <0259> dxah <08034> Ms (2:11)

2:12 <07718> Mhsh <068> Nbaw <0916> xldbh <08033> Ms <02896> bwj <01931> awhh <0776> Urah <02091> bhzw (2:12)

2:13 <03568> swk <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <05437> bbwoh <01931> awh <01521> Nwxyg <08145> ynsh <05104> rhnh <08034> Msw (2:13)

2:14 <06578> trp <01931> awh <07243> yeybrh <05104> rhnhw <0804> rwsa <06926> tmdq <01980> Klhh <01931> awh <02313> lqdx <07992> ysylsh <05104> rhnh <08034> Msw (2:14)

2:15 <08104> hrmslw <05647> hdbel <05731> Nde <01588> Ngb <03240> whxnyw <0120> Mdah <0853> ta <0430> Myhla <03068> hwhy <03947> xqyw (2:15)

2:16 <0398> lkat <0398> lka <01588> Ngh <06086> Ue <03605> lkm <0559> rmal <0120> Mdah <05921> le <0430> Myhla <03068> hwhy <06680> wuyw (2:16)

2:17 <04191> twmt <04191> twm <04480> wnmm <0398> Klka <03117> Mwyb <03588> yk <04480> wnmm <0398> lkat <03808> al <07451> erw <02896> bwj <01847> tedh <06086> Uemw (2:17)

2:18 <05048> wdgnk <05828> rze <0> wl <06213> hvea <0905> wdbl <0120> Mdah <01961> twyh <02896> bwj <03808> al <0430> Myhla <03068> hwhy <0559> rmayw (2:18)

2:19 <08034> wms <01931> awh <02416> hyx <05315> spn <0120> Mdah <0> wl <07121> arqy <0834> rsa <03605> lkw <0> wl <07121> arqy <04100> hm <07200> twarl <0120> Mdah <0413> la <0935> abyw <08064> Mymsh <05775> Pwe <03605> lk <0853> taw <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lk <0127> hmdah <04480> Nm <0430> Myhla <03068> hwhy <03335> ruyw (2:19)

2:20 <05048> wdgnk <05828> rze <04672> aum <03808> al <0120> Mdalw <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lklw <08064> Mymsh <05775> Pwelw <0929> hmhbh <03605> lkl <08034> twms <0120> Mdah <07121> arqyw (2:20)

2:21 <08478> hntxt <01320> rvb <05462> rgoyw <06763> wytelum <0259> txa <03947> xqyw <03462> Nsyyw <0120> Mdah <05921> le <08639> hmdrt <0430> Myhla <03068> hwhy <05307> lpyw (2:21)

2:22 <0120> Mdah <0413> la <0935> habyw <0802> hsal <0120> Mdah <04480> Nm <03947> xql <0834> rsa <06763> eluh <0853> ta <0430> Myhla <03068> hwhy <01129> Nbyw (2:22)

2:23 <02063> taz <03947> hxql <0376> syam <03588> yk <0802> hsa <07121> arqy <02063> tazl <01320> yrvbm <01320> rvbw <06106> ymuem <06106> Mue <06471> Meph <02063> taz <0120> Mdah <0559> rmayw (2:23)

2:24 <0259> dxa <01320> rvbl <01961> wyhw <0802> wtsab <01692> qbdw <0517> wma <0853> taw <01> wyba <0853> ta <0376> sya <05800> bzey <03651> Nk <05921> le (2:24)

2:25 <0954> wssbty <03808> alw <0802> wtsaw <0120> Mdah <06174> Mymwre <08147> Mhyns <01961> wyhyw (2:25)

2:1 kai sunetelesyhsan o ouranov kai h gh kai pav o kosmov autwn

2:2 kai sunetelesen o yeov en th hmera th ekth ta erga autou a epoihsen kai katepausen th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou wn epoihsen

2:3 kai huloghsen o yeov thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o yeov poihsai

2:4 auth h biblov genesewv ouranou kai ghv ote egeneto h hmera epoihsen o yeov ton ouranon kai thn ghn

2:5 kai pan clwron agrou pro tou genesyai epi thv ghv kai panta corton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o yeov epi thn ghn kai anyrwpov ouk hn ergazesyai thn ghn

2:6 phgh de anebainen ek thv ghv kai epotizen pan to proswpon thv ghv

2:7 kai eplasen o yeov ton anyrwpon coun apo thv ghv kai enefushsen eiv to proswpon autou pnohn zwhv kai egeneto o anyrwpov eiv quchn zwsan

2:8 kai efuteusen kuriov o yeov paradeison en edem kata anatolav kai eyeto ekei ton anyrwpon on eplasen

2:9 kai exaneteilen o yeov eti ek thv ghv pan xulon wraion eiv orasin kai kalon eiv brwsin kai to xulon thv zwhv en mesw tw paradeisw kai to xulon tou eidenai gnwston kalou kai ponhrou

2:10 potamov de ekporeuetai ex edem potizein ton paradeison ekeiyen aforizetai eiv tessarav arcav

2:11 onoma tw eni fiswn outov o kuklwn pasan thn ghn euilat ekei ou estin to crusion

2:12 to de crusion thv ghv ekeinhv kalon kai ekei estin o anyrax kai o liyov o prasinov

2:13 kai onoma tw potamw tw deuterw ghwn outov o kuklwn pasan thn ghn aiyiopiav

2:14 kai o potamov o tritov tigriv outov o poreuomenov katenanti assuriwn o de potamov o tetartov outov eufrathv

2:15 kai elaben kuriov o yeov ton anyrwpon on eplasen kai eyeto auton en tw paradeisw ergazesyai auton kai fulassein

2:16 kai eneteilato kuriov o yeov tw adam legwn apo pantov xulou tou en tw paradeisw brwsei fagh

2:17 apo de tou xulou tou ginwskein kalon kai ponhron ou fagesye ap autou h d an hmera faghte ap autou yanatw apoyaneisye

2:18 kai eipen kuriov o yeov ou kalon einai ton anyrwpon monon poihswmen autw bohyon kat auton

2:19 kai eplasen o yeov eti ek thv ghv panta ta yhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta prov ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam quchn zwsan touto onoma autou

2:20 kai ekalesen adam onomata pasin toiv kthnesin kai pasi toiv peteinoiv tou ouranou kai pasi toiv yhrioiv tou agrou tw de adam ouc eureyh bohyov omoiov autw

2:21 kai epebalen o yeov ekstasin epi ton adam kai upnwsen kai elaben mian twn pleurwn autou kai aneplhrwsen sarka ant authv

2:22 kai wkodomhsen kuriov o yeov thn pleuran hn elaben apo tou adam eiv gunaika kai hgagen authn prov ton adam

2:23 kai eipen adam touto nun ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek thv sarkov mou auth klhyhsetai gunh oti ek tou androv authv elhmfyh auth

2:24 eneken toutou kataleiqei anyrwpov ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhyhsetai prov thn gunaika autou kai esontai oi duo eiv sarka mian

2:25 kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunontoTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org