NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Genesis 13

13:1 <05045> hbgnh <05973> wme <03876> jwlw <0> wl <0834> rsa <03605> lkw <0802> wtsaw <01931> awh <04714> Myrumm <087> Mrba <05927> leyw (13:1)

13:2 <02091> bhzbw <03701> Pokb <04735> hnqmb <03966> dam <03513> dbk <087> Mrbaw (13:2)

13:3 <05857> yeh <0996> Nybw <01008> la <0> tyb <0996> Nyb <08462> hlxtb <0168> *wlha {hlha} <08033> Ms <01961> hyh <0834> rsa <04725> Mwqmh <05704> de <01008> la <0> tyb <05704> dew <05045> bgnm <04550> wyeoml <01980> Klyw (13:3)

13:4 <03068> hwhy <08034> Msb <087> Mrba <08033> Ms <07121> arqyw <07223> hnsarb <08033> Ms <06213> hve <0834> rsa <04196> xbzmh <04725> Mwqm <0413> la (13:4)

13:5 <0168> Mylhaw <01241> rqbw <06629> Nau <01961> hyh <087> Mrba <0854> ta <01980> Klhh <03876> jwll <01571> Mgw (13:5)

13:6 <03162> wdxy <03427> tbsl <03201> wlky <03808> alw <07227> br <07399> Mswkr <01961> hyh <03588> yk <03162> wdxy <03427> tbsl <0776> Urah <0853> Mta <05375> avn <03808> alw (13:6)

13:7 <0776> Urab <03427> bsy <0227> za <06522> yzrphw <03669> ynenkhw <03876> jwl <04735> hnqm <07473> yer <0996> Nybw <087> Mrba <04735> hnqm <07473> yer <0996> Nyb <07379> byr <01961> yhyw (13:7)

13:8 <0587> wnxna <0251> Myxa <0376> Mysna <03588> yk <07473> Kyer <0996> Nybw <07473> yer <0996> Nybw <0996> Kynybw <0996> ynyb <04808> hbyrm <01961> yht <04994> an <0408> la <03876> jwl <0413> la <087> Mrba <0559> rmayw (13:8)

13:9 <08041> hlyamvaw <03225> Nymyh <0518> Maw <03231> hnmyaw <08040> lamvh <0518> Ma <05921> ylem <04994> an <06504> drph <06440> Kynpl <0776> Urah <03605> lk <03808> alh (13:9)

13:10 <06820> reu <0935> hkab <04714> Myrum <0776> Urak <03068> hwhy <01588> Ngk <06017> hrme <0853> taw <05467> Mdo <0853> ta <03068> hwhy <07843> txs <06440> ynpl <04945> hqsm <03605> hlk <03588> yk <03383> Ndryh <03603> rkk <03605> lk <0853> ta <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <03876> jwl <05375> avyw (13:10)

13:11 <0251> wyxa <05921> lem <0376> sya <06504> wdrpyw <06924> Mdqm <03876> jwl <05265> eoyw <03383> Ndryh <03603> rkk <03605> lk <0853> ta <03876> jwl <0> wl <0977> rxbyw (13:11)

13:12 <05467> Mdo <05704> de <0167> lhayw <03603> rkkh <05892> yreb <03427> bsy <03876> jwlw <03667> Nenk <0776> Urab <03427> bsy <087> Mrba (13:12)

13:13 <03966> dam <03068> hwhyl <02400> Myajxw <07451> Myer <05467> Mdo <0376> ysnaw (13:13)

13:14 <03220> hmyw <06924> hmdqw <05045> hbgnw <06828> hnpu <08033> Ms <0859> hta <0834> rsa <04725> Mwqmh <04480> Nm <07200> harw <05869> Kynye <04994> an <05375> av <05973> wmem <03876> jwl <06504> drph <0310> yrxa <087> Mrba <0413> la <0559> rma <03068> hwhyw (13:14)

13:15 <05769> Mlwe <05704> de <02233> Kerzlw <05414> hnnta <0> Kl <07200> har <0859> hta <0834> rsa <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <03588> yk (13:15)

13:16 <04487> hnmy <02233> Kerz <01571> Mg <0776> Urah <06083> rpe <0853> ta <04487> twnml <0582> sya <03201> lkwy <0518> Ma <0834> rsa <0776> Urah <06083> rpek <02233> Kerz <0853> ta <07760> ytmvw (13:16)

13:17 <05414> hnnta <0> Kl <03588> yk <07341> hbxrlw <0753> hkral <0776> Urab <01980> Klhth <06965> Mwq (13:17)

13:18 P <03068> hwhyl <04196> xbzm <08033> Ms <01129> Nbyw <02275> Nwrbxb <0834> rsa <04471> armm <0436> ynlab <03427> bsyw <0935> abyw <087> Mrba <0167> lhayw (13:18)

13:1 anebh de abram ex aiguptou autov kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met autou eiv thn erhmon

13:2 abram de hn plousiov sfodra kthnesin kai arguriw kai crusiw

13:3 kai eporeuyh oyen hlyen eiv thn erhmon ewv baiyhl ewv tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson baiyhl kai ana meson aggai

13:4 eiv ton topon tou yusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou

13:5 kai lwt tw sumporeuomenw meta abram hn probata kai boev kai skhnai

13:6 kai ouk ecwrei autouv h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama

13:7 kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn

13:8 eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anyrwpoi adelfoi hmeiv esmen

13:9 ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisyhti ap emou ei su eiv aristera egw eiv dexia ei de su eiv dexia egw eiv aristera

13:10 kai eparav lwt touv ofyalmouv autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreqai ton yeon sodoma kai gomorra wv o paradeisov tou yeou kai wv h gh aiguptou ewv elyein eiv zogora

13:11 kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisyhsan ekastov apo tou adelfou autou

13:12 abram de katwkhsen en gh canaan lwt de katwkhsen en polei twn pericwrwn kai eskhnwsen en sodomoiv

13:13 oi de anyrwpoi oi en sodomoiv ponhroi kai amartwloi enantion tou yeou sfodra

13:14 o de yeov eipen tw abram meta to diacwrisyhnai ton lwt ap autou anableqav toiv ofyalmoiv sou ide apo tou topou ou nun su ei prov borran kai liba kai anatolav kai yalassan

13:15 oti pasan thn ghn hn su orav soi dwsw authn kai tw spermati sou ewv tou aiwnov

13:16 kai poihsw to sperma sou wv thn ammon thv ghv ei dunatai tiv exariymhsai thn ammon thv ghv kai to sperma sou exariymhyhsetai

13:17 anastav diodeuson thn ghn eiv te to mhkov authv kai eiv to platov oti soi dwsw authn

13:18 kai aposkhnwsav abram elywn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei yusiasthrion kuriwTIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org