NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezra 6

6:1 <0895> lbbb <08536> hmt <05182> Nytxhm <01596> ayzng <01768> yd <05609> ayrpo <01005> tybb <01240> wrqbw <02942> Mej <07761> Mv <04430> aklm <01868> swyrd <0116> Nydab (6:1)

6:2 P <01799> hnwrkd <01459> hwgb <03790> bytk <03652> Nkw <02298> hdx <04040> hlgm <04083> htnydm <04076> ydmb <01768> yd <01001> atrybb <0307> atmxab <07912> xktshw (6:2)

6:3 <08361> Nyts <0521> Nyma <06613> hytp <08361> Nyts <0521> Nyma <07314> hmwr <05446> Nylbwom <0787> yhwsaw <01685> Nyxbd <01684> Nyxbd <01768> yd <0870> rta <01124> anbty <01005> atyb <03390> Mlswryb <0426> ahla <01005> tyb <02942> Mej <07761> Mv <04430> aklm <03567> srwk <04430> aklm <03567> srwkl <02298> hdx <08140> tnsb (6:3)

6:4 <03052> bhytt <04430> aklm <01005> tyb <04481> Nm <05313> atqpnw <02323> tdx <0636> ea <01768> yd <05073> Kbdnw <08532> atlt <01560> llg <069> Nba <01768> yd <05073> Nykbdn (6:4)

6:5 o <0426> ahla <01005> tybb <05182> txtw <0870> hrtal <03390> Mlswryb <01768> yd <01965> alkyhl <01946> Khyw <08421> Nwbythy <0895> lbbl <02987> lbyhw <03390> Mlswryb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <05312> qpnh <05020> rundkwbn <01768> yd <03702> apokw <01722> hbhd <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <03984> ynam <0638> Paw (6:5)

6:6 <08536> hmt <04481> Nm <01934> wwh <07352> Nyqyxr <05103> hrhn <05675> rbeb <01768> yd <0671> aykorpa <03675> Nwhtwnkw <08370> ynzwb <0> rts <05103> hrhn <05675> rbe <06347> txp <08674> yntt <03705> Nek (6:6)

6:7 <0870> hrta <05922> le <01124> Nwnby <01791> Kd <0426> ahla <01005> tyb <03062> aydwhy <07868> ybvlw <03062> aydwhy <06347> txp <01791> Kd <0426> ahla <01005> tyb <05673> tdybel <07662> wqbs (6:7)

6:8 <0989> aljbl <03809> al <01768> yd <0479> Kla <01400> ayrbgl <03052> abhytm <01934> awht <05313> atqpn <0629> anrpoa <05103> hrhn <05675> rbe <04061> tdm <01768> yd <04430> aklm <05232> yoknmw <01791> Kd <0426> ahla <01005> tyb <01124> anbml <0479> Kla <03062> aydwhy <07868> ybv <05974> Me <05648> Nwdbet <01768> yd <03964> aml <02942> Mej <07761> Myv <04481> ynmw (6:8)

6:9 <07960> wls <03809> al <01768> yd <03118> Mwyb <03118> Mwy <0> Mhl <03052> bhytm <01934> awhl <03390> Mlswryb <01768> yd <03549> aynhk <03983> rmamk <04887> xsmw <02562> rmx <04416> xlm <02591> Nyjnx <08065> ayms <0426> hlal <05928> Nwlel <0563> Nyrmaw <01798> Nyrkdw <08450> Nyrwt <01123> ynbw <02818> Nxsx <04101> hmw (6:9)

6:10 <01123> yhwnbw <04430> aklm <02417> yyxl <06739> Nylumw <08065> ayms <0426> hlal <05208> Nyxwxyn <07127> Nybrqhm <01934> Nwhl <01768> yd (6:10)

6:11 <01836> hnd <05922> le <05648> dbety <05122> wlwn <01005> htybw <05922> yhle <04223> axmty <02211> Pyqzw <01005> htyb <04481> Nm <0636> ea <05256> xonty <01836> hnd <06600> amgtp <08133> anshy <01768> yd <0606> sna <03606> lk <01768> yd <02942> Mej <07761> Myv <04481> ynmw (6:11)

6:12 P <05648> dbety <0629> anrpoa <02942> Mej <07761> tmv <01868> swyrd <0576> hna <03390> Mlswryb <01768> yd <01791> Kd <0426> ahla <01005> tyb <02255> hlbxl <08133> hynshl <03028> hdy <07972> xlsy <01768> yd <05972> Mew <04430> Klm <03606> lk <04049> rgmy <08536> hmt <08036> hms <07932> Nks <01768> yd <0426> ahlaw (6:12)

6:13 <05648> wdbe <0629> anrpoa <03660> amnk <04430> aklm <01868> swyrd <07972> xls <01768> yd <06903> lbql <03675> Nwhtwnkw <08370> ynzwb <0> rts <05103> hrhn <05675> rbe <06347> txp <08674> yntt <0116> Nyda (6:13)

6:14 <06540> orp <04430> Klm <0783> atvsxtraw <01868> swyrdw <03567> srwk <02942> Mejmw <03479> larvy <0426> hla <02941> Mej <04481> Nm <03635> wllksw <01124> wnbw <05714> awde <01247> rb <02148> hyrkzw <05029> *aybn {haybn} <02292> ygx <05017> tawbnb <06744> Nyxlumw <01124> Nynb <03062> aydwhy <07868> ybvw (6:14)

6:15 P <04430> aklm <01868> swyrd <04437> twklml <08353> ts <08140> tns <01932> ayh <01768> yd <0144> rda <03393> xryl <08532> htlt <03118> Mwy <05705> de <01836> hnd <01005> htyb <03319> ayuysw (6:15)

6:16 <02305> hwdxb <01836> hnd <0426> ahla <01005> tyb <02597> tknx <01547> atwlg <01123> ynb <07606> rasw <03879> aywlw <03549> aynhk <03479> larvy <01123> ynb <05648> wdbew (6:16)

6:17 <03479> larvy <07625> yjbs <04510> Nynml <06236> rve <08648> yrt <03479> larvy <03606> lk <05922> le <02402> *hajxl {ayjxl} <05796> Nyze <06841> yrypuw <03969> ham <0703> ebra <0563> Nyrma <03969> Nytam <01798> Nyrkd <03969> ham <08450> Nyrwt <01836> hnd <0426> ahla <01005> tyb <02597> tknxl <07127> wbrqhw (6:17)

6:18 P <04873> hsm <05609> rpo <03792> btkk <03390> Mlswryb <01768> yd <0426> ahla <05673> tdybe <05922> le <04255> Nwhtqlxmb <03879> aywlw <06392> Nwhtglpb <03549> aynhk <06966> wmyqhw (6:18)

6:19 <07223> Nwsarh <02320> sdxl <06240> rve <0702> hebrab <06453> xoph <0853> ta <01473> hlwgh <01121> ynb <06213> wveyw (6:19)

6:20 <01992> Mhlw <03548> Mynhkh <0251> Mhyxalw <01473> hlwgh <01121> ynb <03605> lkl <06453> xoph <07819> wjxsyw <02889> Myrwhj <03605> Mlk <0259> dxak <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <02891> wrhjh <03588> yk (6:20)

6:21 <03478> larvy <0430> yhla <03069> hwhyl <01875> srdl <0413> Mhla <0776> Urah <01471> ywg <02932> tamjm <0914> ldbnh <03605> lkw <01473> hlwghm <07725> Mybsh <03478> larvy <01121> ynb <0398> wlkayw (6:21)

6:22 P <03478> larvy <0430> yhla <0430> Myhlah <01004> tyb <04399> tkalmb <03027> Mhydy <02388> qzxl <05921> Mhyle <0804> rwsa <04428> Klm <03820> bl <05437> bohw <03068> hwhy <08055> Mxmv <03588> yk <08057> hxmvb <03117> Mymy <07651> tebs <04682> twum <02282> gx <06213> wveyw (6:22)

6:1 tote dareiov o basileuv eyhken gnwmhn kai epeskeqato en taiv biblioyhkaiv opou h gaza keitai en babulwni

6:2 kai eureyh en polei en th barei thv mhdwn polewv kefaliv mia kai touto hn gegrammenon en auth upomnhma

6:3 en etei prwtw kurou basilewv kurov o basileuv eyhken gnwmhn peri oikou tou yeou tou en ierousalhm oikov oikodomhyhtw kai topov ou yusiazousin ta yusiasmata kai eyhken eparma uqov phceiv exhkonta platov autou phcewn exhkonta

6:4 kai domoi liyinoi krataioi treiv kai domov xulinov eiv kai h dapanh ex oikou tou basilewv doyhsetai

6:5 kai ta skeuh oikou tou yeou ta argura kai ta crusa a naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en ierousalhm kai ekomisen eiv babulwna kai doyhtw kai apelyatw eiv ton naon ton en ierousalhm epi topou ou eteyh en oikw tou yeou

6:6 nun dwsete eparcoi peran tou potamou sayarbouzana kai oi sundouloi autwn afarsacaioi oi en pera tou potamou makran ontev ekeiyen

6:7 afete to ergon oikou tou yeou oi afhgoumenoi twn ioudaiwn kai oi presbuteroi twn ioudaiwn oikon tou yeou ekeinon oikodomeitwsan epi tou topou autou

6:8 kai ap emou eteyh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou yeou ekeinon kai apo uparcontwn basilewv twn forwn peran tou potamou epimelwv dapanh estw didomenh toiv andrasin ekeinoiv to mh katarghyhnai

6:9 kai o an usterhma kai uiouv bown kai kriwn kai amnouv eiv olokautwseiv tw yew tou ouranou purouv alav oinon elaion kata to rhma twn ierewn twn en ierousalhm estw didomenon autoiv hmeran en hmera o ean aithswsin

6:10 ina wsin prosferontev euwdiav tw yew tou ouranou kai proseucwntai eiv zwhn tou basilewv kai twn uiwn autou

6:11 kai ap emou eteyh gnwmh oti pav anyrwpov ov allaxei to rhma touto kayaireyhsetai xulon ek thv oikiav autou kai wrywmenov paghsetai ep autou kai o oikov autou to kat eme poihyhsetai

6:12 kai o yeov ou kataskhnoi to onoma ekei katastreqei panta basilea kai laon ov ektenei thn ceira autou allaxai h afanisai ton oikon tou yeou ekeinon ton en ierousalhm egw dareiov eyhka gnwmhn epimelwv estai

6:13 tote yanyanai eparcov peran tou potamou sayarbouzana kai oi sundouloi autou prov o apesteilen dareiov o basileuv outwv epoihsan epimelwv

6:14 kai oi presbuteroi twn ioudaiwn wkodomousan kai oi leuitai en profhteia aggaiou tou profhtou kai zacariou uiou addw kai anwkodomhsan kai kathrtisanto apo gnwmhv yeou israhl kai apo gnwmhv kurou kai dareiou kai aryasasya basilewn perswn

6:15 kai etelesan ton oikon touton ewv hmerav trithv mhnov adar o estin etov ekton th basileia dareiou tou basilewv

6:16 kai epoihsan oi uioi israhl oi iereiv kai oi leuitai kai oi kataloipoi uiwn apoikesiav egkainia tou oikou tou yeou en eufrosunh

6:17 kai proshnegkan eiv ta egkainia tou oikou tou yeou moscouv ekaton kriouv diakosiouv amnouv tetrakosiouv cimarouv aigwn peri amartiav uper pantov israhl dwdeka eiv ariymon fulwn israhl

6:18 kai esthsan touv iereiv en diairesesin autwn kai touv leuitav en merismoiv autwn epi douleia yeou tou en ierousalhm kata thn grafhn bibliou mwush

6:19 kai epoihsan oi uioi thv apoikesiav to pasca th tessareskaidekath tou mhnov tou prwtou

6:20 oti ekayarisyhsan oi iereiv kai oi leuitai ewv eiv pantev kayaroi kai esfaxan to pasca toiv pasin uioiv thv apoikesiav kai toiv adelfoiv autwn toiv iereusin kai eautoiv

6:21 kai efagon oi uioi israhl to pasca oi apo thv apoikesiav kai pav o cwrizomenov thv akayarsiav eynwn thv ghv prov autouv tou ekzhthsai kurion yeon israhl

6:22 kai epoihsan thn eorthn twn azumwn epta hmerav en eufrosunh oti eufranen autouv kuriov kai epestreqen kardian basilewv assour ep autouv krataiwsai tav ceirav autwn en ergoiv oikou tou yeou israhlTIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org