NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezra 1

1:1 <0559> rmal <04385> btkmb <01571> Mgw <04438> wtwklm <03605> lkb <06963> lwq <05674> rbeyw <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> ryeh <03414> hymry <06310> ypm <03068> hwhy <01697> rbd <03615> twlkl <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <0259> txa <08141> tnsbw (1:1)

1:2 <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryb <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <05921> yle <06485> dqp <01931> awhw <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <0559> rma <03541> hk (1:2)

1:3 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01931> awh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> Nbyw <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryl <05927> leyw <05973> wme <0430> wyhla <01961> yhy <05971> wme <03605> lkm <0> Mkb <04310> ym (1:3)

1:4 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01004> tybl <05071> hbdnh <05973> Me <0929> hmhbbw <07399> swkrbw <02091> bhzbw <03701> Pokb <04725> wmqm <0376> ysna <05375> whwavny <08033> Ms <01481> rg <01931> awh <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <07604> rasnh <03605> lkw (1:4)

1:5 <03389> Mlswryb <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <05927> twlel <07307> wxwr <0853> ta <0430> Myhlah <05782> ryeh <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkhw <01144> Nmynbw <03063> hdwhyl <01> twbah <07218> ysar <06965> wmwqyw (1:5)

1:6 o <05068> bdnth <03605> lk <05921> le <0905> dbl <04030> twndgmbw <0929> hmhbbw <07399> swkrb <02091> bhzb <03701> Pok <03627> ylkb <03027> Mhydyb <02388> wqzx <05439> Mhytbybo <03605> lkw (1:6)

1:7 <0430> wyhla <01004> tybb <05414> Mntyw <03389> Mlswrym <05019> rundkwbn <03318> ayuwh <0834> rsa <03069> hwhy <01004> tyb <03627> ylk <0853> ta <03318> ayuwh <03566> srwk <04428> Klmhw (1:7)

1:8 <03063> hdwhyl <05387> ayvnh <08339> rubssl <05608> Mrpoyw <01489> rbzgh <04990> tdrtm <03027> dy <05921> le <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <03318> Mayuwyw (1:8)

1:9 o <06242> Myrvew <08672> hest <04252> Myplxm <0505> Pla <03701> Pok <0105> yljrga <07970> Mysls <02091> bhz <0105> yljrga <04557> Mrpom <0428> hlaw (1:9)

1:10 o <0505> Pla <0312> Myrxa <03627> Mylk <06235> hrvew <03967> twam <0702> ebra <04932> Mynsm <03701> Pok <03713> yrwpk <07970> Mysls <02091> bhz <03713> yrwpk (1:10)

1:11 P <03389> Mlswryl <0894> lbbm <01473> hlwgh <05927> twleh <05973> Me <08339> rubss <05927> hleh <03605> lkh <03967> twam <0702> ebraw <0505> Mypla <02568> tsmx <03701> Poklw <02091> bhzl <03627> Mylk <03605> lk (1:11)

1:1 kai en tw prwtw etei kurou tou basilewv perswn tou telesyhnai logon kuriou apo stomatov ieremiou exhgeiren kuriov to pneuma kurou basilewv perswn kai parhggeilen fwnhn en pash basileia autou kai ge en graptw legwn

1:2 outwv eipen kurov basileuv perswn pasav tav basileiav thv ghv edwken moi kuriov o yeov tou ouranou kai autov epeskeqato ep eme tou oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia

1:3 tiv en umin apo pantov tou laou autou kai estai o yeov autou met autou kai anabhsetai eiv ierousalhm thn en th ioudaia kai oikodomhsatw ton oikon yeou israhl autov o yeov o en ierousalhm

1:4 kai pav o kataleipomenov apo pantwn twn topwn ou autov paroikei ekei kai lhmqontai auton andrev tou topou autou en arguriw kai crusiw kai aposkeuh kai kthnesin meta tou ekousiou eiv oikon tou yeou tou en ierousalhm

1:5 kai anesthsan arcontev twn patriwn tw iouda kai beniamin kai oi iereiv kai oi leuitai pantwn wn exhgeiren o yeov to pneuma autwn tou anabhnai oikodomhsai ton oikon kuriou ton en ierousalhm

1:6 kai pantev oi kukloyen eniscusan en cersin autwn en skeuesin arguriou en crusw en aposkeuh kai en kthnesin kai en xenioiv parex twn en ekousioiv

1:7 kai o basileuv kurov exhnegken ta skeuh oikou kuriou a elaben naboucodonosor apo ierousalhm kai edwken auta en oikw yeou autou

1:8 kai exhnegken auta kurov basileuv perswn epi ceira miyradatou gasbarhnou kai hriymhsen auta tw sasabasar arconti tou iouda

1:9 kai outov o ariymov autwn qukthrev crusoi triakonta kai qukthrev arguroi cilioi parhllagmena ennea kai eikosi

1:10 keffourh crusoi triakonta kai arguroi diakosioi kai skeuh etera cilia

1:11 panta ta skeuh tw crusw kai tw argurw pentakiscilia kai tetrakosia ta panta anabainonta meta sasabasar apo thv apoikiav ek babulwnov eiv ierousalhmTIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org